صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی فروردین ماه سال۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورت های مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹-حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی اسفند ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورت مالی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ صورت های مالی حسابرسی شده متتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی آبان ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی مهر۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورت مالی سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ گزارش پرتفوی شهریور ماه۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ گزارش پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ گزارش پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صورت مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورت های مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صورت مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه۱۳۹۸(اصلاح شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ گزارش پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گزارش ماهانه پرتفوی برای دوره منتهی به ۳۰مهر۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورت های مالی صندوق درامد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۳۱ خردا ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق با درامد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ صورت مالی حسابرسی شده صندوق با درامد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به۲۹اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۳۹۷ صندوق با درامد ثابت کاردان دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰صندوق درامد ثابت کاردان دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه سال ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاردان برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ صورت های مالی اصلاح شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷صندوق با درامد ثابت کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی درامد ثابت برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق با درامد ثابت کاردان برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صندوق درآمد ثابت کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه۱۳۹۷ صندوق با درآمد ثابت کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ گزارش عملکرد برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق با درآمد ثابت کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به دوره ۶ ماهه ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق با درآمد ثابت کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ گزارش پرتفوی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به فروردین ۱۳۹۷ صندوق درآمد ثابت کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد صندوق با درامد ثابت برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صورت های مالی حسابرسی نشده صندوق با درآمد ثابت برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق درامد ثابت کاردان دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۳ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق بادرامد ثابت کاردان برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ صورت مالی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صورت های مالی برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به ۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ صورت مالی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ صورت های مالی برای دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ صورت های مالی برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۹۴/۰۳/۳۱ دانلود