ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 386,595 1.53 2,164,724 5.35 2,355,915 5.84 2,445,446 6.11
اوراق 5,844,617 23.24 12,820,498 31.69 12,851,477 31.87 12,953,299 32.37
وجه نقد 18,724,794 74.46 25,220,076 62.34 24,877,652 61.69 24,322,911 60.79
سایر دارایی ها 181,618 0.72 245,763 0.6 234,915 0.58 273,951 0.68
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 149,521 0.59 744,654 1.84 823,344 2.04 828,212 2.07
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق