ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 555,371 2.1 2,366,224 6.05 2,303,376 5.81 2,256,971 5.77
اوراق 6,558,171 24.9 14,264,985 36.47 16,513,361 41.7 16,631,102 42.52
وجه نقد 19,032,926 72.27 22,282,366 56.97 20,597,753 52.01 20,144,591 51.51
سایر دارایی ها 182,740 0.69 192,937 0.49 184,230 0.46 72,192 0.18
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 208,006 0.78 836,610 2.13 834,603 2.1 832,264 2.12
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi