ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,014,310 3.62 3,030,308 9.06 3,173,477 9.33 3,147,897 8.56
اوراق 8,783,682 31.4 17,485,978 52.3 17,983,393 52.9 18,131,698 49.3
وجه نقد 17,974,686 64.27 12,713,722 38.02 12,614,686 37.11 15,405,478 41.89
سایر دارایی ها 202,100 0.72 253,477 0.75 210,559 0.61 131,756 0.35
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 386,427 1.38 1,260,145 3.76 1,389,294 4.08 1,212,244 3.29
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد