ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 631,851 2.34 2,207,902 5.7 2,086,405 5.57 2,210,951 6.01
اوراق 7,048,659 26.19 16,676,426 43.06 16,827,833 44.97 16,944,795 46.13
وجه نقد 19,034,100 70.74 19,657,620 50.75 18,315,643 48.94 17,509,778 47.67
سایر دارایی ها 182,762 0.67 180,288 0.46 175,072 0.46 63,908 0.17
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 235,152 0.87 796,576 2.05 729,619 1.94 745,805 2.03
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق