ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 704,738 2.58 2,161,122 6.09 2,181,537 6.58 2,397,016 7.41
اوراق 7,509,085 27.56 16,897,159 47.65 16,994,867 51.3 16,724,547 51.73
وجه نقد 18,838,024 69.15 16,199,908 45.68 13,720,318 41.42 12,906,672 39.92
سایر دارایی ها 185,041 0.67 208,680 0.58 266,677 0.8 433,856 1.34
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 254,937 0.93 690,602 1.94 559,749 1.68 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد