ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 902,781 3.26 3,114,965 9.67 2,927,613 8.89 2,846,388 8.73
اوراق 8,301,067 30 16,614,694 51.62 16,621,459 50.5 16,697,778 51.23
وجه نقد 18,266,531 66.03 12,217,302 37.95 13,143,428 39.93 12,807,716 39.29
سایر دارایی ها 199,863 0.72 360,003 1.11 325,197 0.98 333,547 1.02
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 209,146 0.75 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد