ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 815,420 2.96 2,734,294 8.53 3,303,847 10.5 3,159,934 9.84
اوراق 7,959,007 28.98 16,817,123 52.49 16,491,492 52.45 16,513,203 51.44
وجه نقد 18,489,795 67.34 12,255,908 38.25 11,399,600 36.26 12,009,698 37.41
سایر دارایی ها 194,016 0.7 337,054 1.05 374,153 1.19 541,064 1.68
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 217,776 0.79 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد