صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ درخصوص تغییر متولی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۲ دعوت به مجمع صندوق با درآمد ثابت کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ درخصوص ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۸ و ۱۲۰۲۰۱۸۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ درخصوص تغییر متولی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵ دعوت به مجمع صندوق با درآمد ثابت کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ درخصوص تغییر متولی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ درخصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در خصوص ترکیب دارایی ها دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ درخصوص تمدید فعالیت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۹ دعوت به مجمع صندوق با درآمد ثابت کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ درخصوص تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۱۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ درخصوص تغییر هزینه متولی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۱۱ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ترکیب دارایی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۲ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ درخصوص تمدید فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۱۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ درخصوص افزایش سقف دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۱۵ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ درخصوص افزایش سقف دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۶ دعوت به مجمع صندوق با درآمد ثابت کاردان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ درخصوص افزایش سقف دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۱۷ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ درخصوص تغییر هزینه متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۱۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ درخصوص تغییر هزینه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۲۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ درخصوص افزایش سقف دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۲۱ برگزاری مجمع سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۲۲ دعوت به مجمع صندوق با درآمد ثابت کاردان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ درخصوص افزایش سقف دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۲۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۲۵ دعوت به جلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۲۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۲۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۲۸ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۲۹ دعوت به مجمع صندوق با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۳۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۳۱ برگزاری مجمع ۰۱-۰۶-۱۳۹۹ صندوق با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۳۲ دعوت به مجمع صندوق با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۳۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۳۴ برگزاری مجمع صندوق با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۳۵ دعوت به مجمع صندوق با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۳۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۳۷ برگزاری مجمع ۱۴-۰۴-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۳۸ دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۳۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۴۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۴۱ برگزاری مجمع ۱۳-۰۲-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۴۲ توزیع سود دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۴۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۴۴ دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۴۵ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۴۶ برگزاری مجمع ۰۵-۰۱-۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۴۷ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمدثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۴۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۴۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۵۰ برگزاری مجمع ۰۷-۱۰-۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۵۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۵۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۵۳ برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
۵۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
۵۵ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۵۶ دعوت به جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۵۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۵۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۵۹ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۶۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
۶۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ مبنی بر افزایش سقف صندوق و احتساب تغییرات ذخیره ارزش سهام دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۶۲ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۶۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۶۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ مبنی مجمع سالیانه و تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۶۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ مبنی بر حذف ضامن نقدشوندگی و تصویب اساسنامه و امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۶۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ مبنی بر تمدید فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۶۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ مبنی بر تغییر متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۶۸ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۶۹ دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
۷۰ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
۷۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
۷۲ توزیع سود دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
۷۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ مبنی بر "اصلاح کارمزد ضامن نقدشوندگی" "اصلاح ترکیب دارایی ها" دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
۷۴ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۷۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۷۶ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
۷۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
۷۸ توزیع سود دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۰۶
۷۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ مبنی بر "تغییر مدیر ثبت" "تغییر کارمزد مدیر" "تغییر تاریخ پرداخت سود" دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
۸۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ مبنی بر تمدید فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۸۱ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۸۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۸۳ دعوت به مجمع تمدید فعالیت و نحوه محاسبه کارمزد مدیر اصلاح (بند ۱۰-۳ امیدنامه) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
۸۴ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۸۵ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۸۶ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
۸۷ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
۸۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
۸۹ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
۹۰ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
۹۱ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
۹۲ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
۹۳ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۹۴ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد به ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
۹۵ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۹۶ دعوت به مجمع افزایش سقف صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
۹۷ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
۹۸ دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۹۹ مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۱۰۰ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
۱۰۱ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
۱۰۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش سقف صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
۱۰۳ برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
۱۰۴ برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
۱۰۵ برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۱۰۶ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۰۷