مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1397/09/19 مبنی بر تمدید فعالیت دریافت خبر 1397/09/24
2 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/29 مبنی بر تغییر متولی صندوق دریافت خبر 1397/09/13
3 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/08/30
4 دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1397/08/19
5 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/08/19
6 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1397/08/12
7 توزیع سود دوره منتهی به 1397/06/31 دریافت خبر 1397/07/02
8 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/02 مبنی بر "اصلاح کارمزد ضامن نقدشوندگی" "اصلاح ترکیب دارایی ها" دریافت خبر 1397/05/30
9 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/03/02
10 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1397/02/24
11 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/01/26
12 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1397/01/14
13 توزیع سود دوره منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/01/06
14 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر "تغییر مدیر ثبت" "تغییر کارمزد مدیر" "تغییر تاریخ پرداخت سود" دریافت خبر 1396/11/23
15 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر تمدید فعالیت دریافت خبر 1396/10/30
16 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/10/18
17 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/22 دریافت خبر 1396/10/13
18 دعوت به مجمع تمدید فعالیت و نحوه محاسبه کارمزد مدیر اصلاح (بند 10-3 امیدنامه) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/10/07
19 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/09/22
20 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/09/12
21 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/05/30
22 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/04/13
23 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/04/12
24 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/03/22
25 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/24 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/03/22
26 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/02/16
27 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/02/03
28 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/12/24
29 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از 30،000،000 واحد به 40،000،000 واحد دریافت خبر 1395/09/09
30 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/06/20
31 دعوت به مجمع افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1395/06/16
32 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/03/01
33 دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1395/02/26
34 مصوبه مجمع مورخ 1394/12/24 دریافت خبر 1395/02/21
35 برگزاری مجمع دریافت خبر 1394/12/24
36 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/12/09
37 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1394/09/24
38 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/09/14
39 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/07/13
40 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/04/13
41 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/02/07