مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/01/26
2 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1397/01/14
3 توزیع سود دوره منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/01/06
4 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر "تغییر مدیر ثبت" "تغییر کارمزد مدیر" "تغییر تاریخ پرداخت سود" دریافت خبر 1396/11/23
5 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر تمدید فعالیت دریافت خبر 1396/10/30
6 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/10/18
7 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/22 دریافت خبر 1396/10/13
8 دعوت به مجمع تمدید فعالیت و نحوه محاسبه کارمزد مدیر اصلاح (بند 10-3 امیدنامه) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/10/07
9 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/09/22
10 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/09/12
11 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/05/30
12 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/04/13
13 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/04/12
14 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/03/22
15 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/24 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/03/22
16 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/02/16
17 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/02/03
18 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/12/24
19 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از 30،000،000 واحد به 40،000،000 واحد دریافت خبر 1395/09/09
20 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/06/20
21 دعوت به مجمع افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1395/06/16
22 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/03/01
23 دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1395/02/26
24 مصوبه مجمع مورخ 1394/12/24 دریافت خبر 1395/02/21
25 برگزاری مجمع دریافت خبر 1394/12/24
26 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/12/09
27 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1394/09/24
28 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/09/14
29 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/07/13
30 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/04/13
31 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/02/07
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi