مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 توزیع سود دوره منتهی به 1397/06/31 دریافت خبر 1397/07/02
2 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/02 مبنی بر "اصلاح کارمزد ضامن نقدشوندگی" "اصلاح ترکیب دارایی ها" دریافت خبر 1397/05/30
3 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/03/02
4 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1397/02/24
5 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/01/26
6 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1397/01/14
7 توزیع سود دوره منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/01/06
8 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر "تغییر مدیر ثبت" "تغییر کارمزد مدیر" "تغییر تاریخ پرداخت سود" دریافت خبر 1396/11/23
9 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر تمدید فعالیت دریافت خبر 1396/10/30
10 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/10/18
11 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/22 دریافت خبر 1396/10/13
12 دعوت به مجمع تمدید فعالیت و نحوه محاسبه کارمزد مدیر اصلاح (بند 10-3 امیدنامه) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/10/07
13 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/09/22
14 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/09/12
15 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/05/30
16 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/04/13
17 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/04/12
18 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/03/22
19 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/24 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/03/22
20 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/02/16
21 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/02/03
22 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/12/24
23 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از 30،000،000 واحد به 40،000،000 واحد دریافت خبر 1395/09/09
24 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/06/20
25 دعوت به مجمع افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1395/06/16
26 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/03/01
27 دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1395/02/26
28 مصوبه مجمع مورخ 1394/12/24 دریافت خبر 1395/02/21
29 برگزاری مجمع دریافت خبر 1394/12/24
30 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/12/09
31 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1394/09/24
32 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/09/14
33 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/07/13
34 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/04/13
35 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/02/07