مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/03/02
2 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1397/02/24
3 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/01/26
4 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1397/01/14
5 توزیع سود دوره منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/01/06
6 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر "تغییر مدیر ثبت" "تغییر کارمزد مدیر" "تغییر تاریخ پرداخت سود" دریافت خبر 1396/11/23
7 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر تمدید فعالیت دریافت خبر 1396/10/30
8 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/10/18
9 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/22 دریافت خبر 1396/10/13
10 دعوت به مجمع تمدید فعالیت و نحوه محاسبه کارمزد مدیر اصلاح (بند 10-3 امیدنامه) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/10/07
11 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/09/22
12 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/09/12
13 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/05/30
14 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/04/13
15 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/04/12
16 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/03/22
17 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/24 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/03/22
18 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/02/16
19 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/02/03
20 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/12/24
21 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از 30،000،000 واحد به 40،000،000 واحد دریافت خبر 1395/09/09
22 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/06/20
23 دعوت به مجمع افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1395/06/16
24 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/03/01
25 دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1395/02/26
26 مصوبه مجمع مورخ 1394/12/24 دریافت خبر 1395/02/21
27 برگزاری مجمع دریافت خبر 1394/12/24
28 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/12/09
29 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1394/09/24
30 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/09/14
31 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/07/13
32 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/04/13
33 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/02/07