ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/30 3,854,377 9.93 % 19,550,129 50.36 % 0 0 % 15,275,687 39.35 % 142,140 0.39 % 1,497,706 3.86 %
2 1398/02/29 3,879,623 9.98 % 19,483,736 50.13 % 0 0 % 15,354,739 39.51 % 148,782 0.4 % 1,478,700 3.8 %
3 1398/02/28 3,889,557 9.98 % 19,453,600 49.91 % 0 0 % 15,409,562 39.53 % 226,069 0.6 % 1,504,410 3.86 %
4 1398/02/27 3,832,364 9.79 % 19,508,063 49.82 % 0 0 % 15,536,684 39.68 % 276,155 0.72 % 1,489,930 3.81 %
5 1398/02/26 3,832,367 9.79 % 19,498,185 49.82 % 0 0 % 15,536,684 39.7 % 267,629 0.7 % 1,489,930 3.81 %
6 1398/02/25 3,832,368 9.8 % 19,488,317 49.82 % 0 0 % 15,536,684 39.72 % 259,296 0.68 % 1,489,930 3.81 %
7 1398/02/24 3,848,590 9.83 % 19,659,074 50.22 % 0 0 % 15,378,370 39.28 % 259,735 0.68 % 1,509,236 3.86 %
8 1398/02/23 3,823,746 9.7 % 19,755,774 50.11 % 0 0 % 15,634,214 39.66 % 209,202 0.55 % 1,513,867 3.84 %
9 1398/02/22 3,742,622 9.51 % 19,904,936 50.57 % 0 0 % 15,303,920 38.88 % 412,656 1.06 % 1,476,189 3.75 %
10 1398/02/21 3,871,733 9.86 % 19,764,467 50.31 % 0 0 % 15,218,640 38.74 % 429,516 1.11 % 1,540,271 3.92 %