صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۴,۹۴۴,۷۵۸ ۱۲.۰۸ % ۱۸,۷۹۱,۹۳۳ ۴۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۰۴,۱۸۹ ۴۰.۳۳ % ۶۸۴,۳۹۸ ۱.۳۳ % ۱,۷۷۳,۱۰۲ ۴.۳۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۵,۰۶۳,۴۷۷ ۱۲.۳۸ % ۱۸,۶۵۲,۶۲۹ ۴۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۶۲,۱۰۶ ۳۹.۹۹ % ۸۳۴,۱۴۵ ۱.۷ % ۱,۸۱۸,۳۳۳ ۴.۴۴ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۵,۰۵۰,۵۱۵ ۱۲.۳۳ % ۱۸,۷۹۸,۰۲۴ ۴۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۰۰,۸۷۲ ۴۰.۰۳ % ۷۱۸,۶۳۳ ۱.۳۴ % ۱,۸۳۰,۴۵۵ ۴.۴۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۵,۰۲۳,۵۱۰ ۱۲.۲۸ % ۱۸,۸۲۰,۶۴۹ ۴۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۳۴,۵۸۱ ۳۹.۹۳ % ۷۲۷,۴۲۰ ۱.۳ % ۱,۸۳۴,۸۱۵ ۴.۴۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۴,۹۸۹,۴۴۸ ۱۲.۲۸ % ۱۸,۸۶۱,۱۲۲ ۴۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۶۱,۲۷۱ ۳۹.۵۴ % ۷۱۰,۲۳۵ ۱.۲۹ % ۱,۸۰۶,۱۲۰ ۴.۴۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۴,۹۸۹,۴۵۰ ۱۲.۲۹ % ۱۸,۸۵۰,۸۳۰ ۴۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۶۱,۲۷۱ ۳۹.۵۷ % ۶۹۲,۲۳۲ ۱.۲۷ % ۱,۸۰۶,۱۲۰ ۴.۴۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۴,۹۸۹,۴۵۱ ۱۲.۳ % ۱۸,۸۴۰,۵۴۸ ۴۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۶۱,۷۲۱ ۳۹.۵۹ % ۶۷۴,۲۵۰ ۱.۲۵ % ۱,۸۰۶,۱۲۰ ۴.۴۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۴,۹۴۹,۱۲۳ ۱۲.۲۷ % ۱۸,۸۷۱,۸۲۳ ۴۶.۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۷۲,۴۲۱ ۳۸.۸۶ % ۸۳۴,۰۴۳ ۱.۶۷ % ۱,۷۶۱,۸۹۵ ۴.۳۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۴,۹۶۱,۵۰۹ ۱۲.۳ % ۱۹,۰۴۴,۹۶۶ ۴۷.۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۸۹,۱۶۲ ۳۷.۹ % ۱,۰۴۹,۶۸۲ ۲.۲۳ % ۱,۷۵۸,۵۲۸ ۴.۳۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۴,۹۰۴,۶۴۹ ۱۲.۱۴ % ۱۹,۵۳۵,۶۵۱ ۴۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۹۰,۱۴۶ ۳۸.۰۸ % ۵۸۵,۶۳۸ ۱.۱ % ۱,۷۴۰,۵۰۵ ۴.۳۱ %