صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۵,۹۵۷,۸۵۰ ۱۱.۶۷ % ۱۹,۰۲۸,۴۸۹ ۳۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۳۷,۳۲۸ ۵۰.۲۲ % ۴۲۳,۳۵۱ ۱.۳۲ % ۲,۲۲۶,۲۶۶ ۴.۳۶ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۵,۹۵۷,۸۱۹ ۱۱.۶۸ % ۱۹,۰۱۸,۸۸۶ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۴۷,۴۴۰ ۵۰.۰۷ % ۴۹۹,۱۰۰ ۱.۴۷ % ۲,۲۲۶,۲۶۶ ۴.۳۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۵,۹۵۲,۰۵۸ ۱۱.۶۷ % ۱۹,۱۸۸,۱۵۶ ۳۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۳۶۸,۵۶۴ ۴۹.۷۵ % ۴۸۵,۰۰۷ ۱.۴۴ % ۲,۲۲۶,۲۶۶ ۴.۳۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۶,۰۹۰,۴۸۸ ۱۱.۷۹ % ۱۹,۱۷۳,۸۲۸ ۳۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۱۵,۰۶۱ ۴۸.۶ % ۱,۲۹۴,۸۰۴ ۲.۱۹ % ۲,۲۶۱,۳۳۸ ۴.۳۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۶,۱۶۴,۰۹۱ ۱۱.۹۹ % ۲۰,۰۶۴,۱۰۰ ۳۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۰۱,۱۱۶ ۴۸.۰۳ % ۵۰۱,۴۶۵ ۱.۴۲ % ۲,۲۸۶,۸۲۰ ۴.۴۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۶,۰۹۸,۴۴۸ ۱۱.۸۹ % ۲۰,۱۲۹,۱۸۰ ۳۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۶۳,۹۶۱ ۴۷.۸۸ % ۵۱۵,۹۴۱ ۱.۴۷ % ۲,۲۵۹,۷۵۸ ۴.۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۶,۱۶۲,۹۴۱ ۱۱.۶۷ % ۲۰,۴۰۷,۰۳۷ ۳۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۱۹,۰۲۴ ۴۳.۰۴ % ۳,۵۰۰,۹۴۴ ۴.۲۸ % ۲,۳۰۰,۶۳۶ ۴.۳۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۶,۰۷۹,۸۵۰ ۱۱.۹ % ۲۱,۷۳۹,۳۸۸ ۴۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۶۰,۱۵۰ ۴۴.۵۵ % ۵۰۷,۸۳۴ ۱.۵۱ % ۲,۲۵۰,۰۹۵ ۴.۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۶,۰۷۹,۸۲۰ ۱۱.۹۱ % ۲۱,۷۲۷,۸۱۶ ۴۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۶۰,۱۵۰ ۴۴.۵۷ % ۴۹۵,۲۳۶ ۱.۴۹ % ۲,۲۵۰,۰۹۵ ۴.۴۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۶,۰۷۹,۷۸۴ ۱۱.۹۱ % ۲۱,۹۶۲,۴۱۰ ۴۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۱۳,۹۹۳ ۴۴.۱۱ % ۴۸۲,۵۷۰ ۱.۴۶ % ۲,۲۵۰,۰۹۵ ۴.۴۱ %