صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۷,۹۴۶,۲۲۶ ۱۲.۴۲ % ۱۹,۵۷۰,۵۵۹ ۳۰.۶ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۶۴,۳۷۴ ۵۶.۰۸ % ۵۷۳,۲۸۷ ۰.۹ % ۲,۹۴۳,۵۷۵ ۴.۶ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۷,۹۴۶,۲۳۵ ۱۲.۴۳ % ۱۹,۵۶۰,۲۱۰ ۳۰.۶ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۶۴,۳۷۴ ۵۶.۱ % ۵۵۴,۲۵۹ ۰.۸۷ % ۲,۹۴۳,۵۷۵ ۴.۶ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۷,۹۴۶,۲۲۴ ۱۲.۴۴ % ۱۹,۵۷۱,۳۹۶ ۳۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۴۲,۸۲۷ ۵۶.۱ % ۵۳۵,۴۰۱ ۰.۸۴ % ۲,۹۴۳,۵۷۵ ۴.۶۱ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۷,۷۲۰,۵۶۶ ۱۲.۱۷ % ۱۹,۵۷۶,۹۳۳ ۳۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۵۵,۴۹۸ ۵۶.۰۴ % ۵۹۴,۶۸۴ ۰.۹۴ % ۲,۸۸۹,۸۳۵ ۴.۵۵ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۷,۶۳۹,۴۹۱ ۱۲.۰۵ % ۱۹,۵۸۶,۲۱۱ ۳۰.۹ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۸۲,۵۹۹ ۵۶.۱۴ % ۵۷۳,۵۶۶ ۰.۹ % ۲,۸۶۵,۸۲۴ ۴.۵۲ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۷,۳۴۸,۲۱۱ ۱۱.۶۳ % ۱۹,۵۹۷,۰۶۵ ۳۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۵,۶۳۲,۹۸۴ ۵۶.۳۹ % ۶۰۷,۱۹۲ ۰.۹۶ % ۲,۷۸۸,۹۵۵ ۴.۴۱ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۷,۰۳۸,۴۴۱ ۱۱.۱۸ % ۱۹,۶۰۳,۴۳۶ ۳۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۳۵,۷۷۴,۰۵۴ ۵۶.۸۳ % ۵۳۵,۴۸۳ ۰.۸۵ % ۲,۶۷۱,۲۶۳ ۴.۲۴ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۶,۹۵۷,۵۸۲ ۱۱.۱۲ % ۱۹,۵۸۸,۵۱۶ ۳۱.۳ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۱۴,۰۶۸ ۵۶.۷۵ % ۵۱۶,۳۳۲ ۰.۸۳ % ۲,۶۲۴,۷۱۵ ۴.۱۹ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۶,۹۵۷,۵۹۱ ۱۱.۱۲ % ۱۹,۵۷۸,۱۹۸ ۳۱.۳ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۱۴,۰۶۸ ۵۶.۷۸ % ۴۹۷,۲۰۳ ۰.۷۹ % ۲,۶۲۴,۷۱۵ ۴.۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۶,۹۵۷,۵۷۳ ۱۱.۱۳ % ۱۹,۵۶۷,۸۸۸ ۳۱.۳ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۱۴,۰۶۸ ۵۶.۸۱ % ۴۷۸,۰۹۵ ۰.۷۶ % ۲,۶۲۴,۷۱۵ ۴.۲ %