ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/29 2,210,951 6.02 % 16,944,795 46.13 % 17,509,778 47.67 % 63,908 0.17 % 745,805 2.03 %
2 1397/03/28 2,175,149 5.9 % 16,940,654 45.99 % 17,639,441 47.89 % 78,957 0.21 % 723,309 1.96 %
3 1397/03/27 2,130,674 5.79 % 16,932,527 46 % 17,665,079 47.99 % 78,788 0.21 % 720,547 1.96 %
4 1397/03/26 2,095,542 5.69 % 16,924,238 45.95 % 17,493,404 47.49 % 318,904 0.87 % 712,894 1.94 %
5 1397/03/25 2,095,472 5.69 % 16,915,584 45.95 % 17,493,403 47.52 % 309,178 0.84 % 712,894 1.94 %
6 1397/03/24 2,094,538 5.69 % 16,906,937 45.95 % 17,493,402 47.54 % 299,450 0.81 % 712,894 1.94 %
7 1397/03/23 2,094,385 5.69 % 16,898,298 45.94 % 17,494,011 47.56 % 290,932 0.79 % 712,894 1.94 %
8 1397/03/22 2,066,646 5.62 % 16,890,490 45.9 % 17,563,094 47.73 % 273,032 0.74 % 704,627 1.92 %
9 1397/03/21 2,039,851 5.53 % 16,885,991 45.8 % 17,676,860 47.94 % 267,929 0.73 % 705,382 1.91 %
10 1397/03/20 2,037,454 5.49 % 16,880,471 45.45 % 17,958,169 48.35 % 261,279 0.7 % 705,368 1.9 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق