صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۸,۹۶۰,۹۰۲ ۱۳.۹ % ۱۹,۸۶۱,۶۰۳ ۳۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۹۱,۳۹۴ ۵۴.۷۶ % ۳۳۷,۸۸۲ ۰.۵۲ % ۴,۰۹۴,۹۳۱ ۶.۳۵ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۸,۸۳۱,۶۲۳ ۱۳.۶۸ % ۱۹,۸۹۷,۳۲۳ ۳۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۰۳,۱۶۲ ۵۵ % ۳۱۴,۸۳۸ ۰.۴۹ % ۴,۰۳۶,۵۶۸ ۶.۲۵ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۸,۴۸۶,۳۴۴ ۱۳.۳۲ % ۱۹,۹۰۴,۵۴۶ ۳۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۲۷,۷۰۶ ۵۴.۹۸ % ۲۹۶,۶۸۷ ۰.۴۷ % ۳,۸۵۳,۳۹۶ ۶.۰۵ %
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۸,۳۶۲,۳۵۳ ۱۲.۹۷ % ۱۹,۸۸۵,۵۷۰ ۳۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۷۲,۶۵۷ ۵۵.۶۲ % ۳۷۲,۸۶۳ ۰.۵۸ % ۳,۷۴۶,۳۹۰ ۵.۸۱ %
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۸,۳۶۲,۳۵۵ ۱۲.۹۷ % ۱۹,۸۷۵,۶۹۹ ۳۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۷۲,۶۵۷ ۵۵.۶۵ % ۳۵۵,۱۶۸ ۰.۵۵ % ۳,۷۴۶,۳۹۰ ۵.۸۱ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۸,۳۶۰,۳۵۸ ۱۲.۹۷ % ۱۹,۸۶۵,۸۳۶ ۳۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۴۵,۵۰۵ ۵۵.۶۳ % ۳۶۲,۸۷۲ ۰.۵۶ % ۳,۷۴۶,۳۹۰ ۵.۸۱ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۸,۱۹۰,۰۲۲ ۱۲.۶۹ % ۱۹,۹۱۵,۱۱۴ ۳۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۱۹,۲۳۸ ۵۵.۶۵ % ۵۲۱,۰۱۲ ۰.۸۱ % ۳,۶۳۶,۱۷۱ ۵.۶۳ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۸,۲۹۶,۴۷۵ ۱۲.۸۱ % ۱۹,۸۹۱,۵۸۹ ۳۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۴۶,۶۷۲ ۵۵.۵۱ % ۶۲۶,۷۶۹ ۰.۹۷ % ۳,۷۰۳,۰۳۵ ۵.۷۲ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۸,۳۰۶,۴۷۳ ۱۲.۷۶ % ۱۹,۸۷۵,۴۱۲ ۳۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۶۷,۸۶۶ ۵۵.۷۱ % ۶۵۰,۸۶۰ ۱ % ۳,۷۳۳,۲۶۸ ۵.۷۳ %