صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۶,۹۷۰,۶۲۱ ۶.۹۷ % ۱۳۰,۵۸۴,۹۰۳ ۵۳.۶۴ % ۷,۳۰۴,۹۶۱ ۳ % ۷۹,۳۹۲,۳۹۴ ۳۲.۶۱ % ۱,۷۳۸,۷۶۰ ۰.۴۱ % ۷,۴۵۶,۶۳۹ ۳.۰۶ % ۷۳۵,۳۶۴ ۰.۳ %
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۷,۲۳۶,۴۷۷ ۷.۰۲ % ۱۳۰,۴۸۶,۳۶۷ ۵۳.۱۶ % ۷,۳۰۲,۸۲۹ ۲.۹۷ % ۸۱,۱۸۹,۷۱۰ ۳۳.۰۷ % ۱,۷۶۱,۰۲۵ ۰.۴۲ % ۷,۵۰۳,۶۸۹ ۳.۰۶ % ۷۴۲,۱۷۲ ۰.۳ %
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱۷,۳۴۲,۴۳۵ ۷.۱۴ % ۱۲۸,۲۸۷,۴۶۰ ۵۲.۸۳ % ۷,۳۰۰,۶۹۷ ۳.۰۱ % ۸۰,۷۳۷,۹۵۷ ۳۳.۲۵ % ۱,۷۲۰,۱۰۲ ۰.۴ % ۷,۴۳۶,۹۸۱ ۳.۰۶ % ۷۴۲,۳۱۱ ۰.۳۱ %
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۱۷,۲۵۵,۷۲۹ ۷.۱۲ % ۱۲۸,۲۱۸,۲۷۷ ۵۲.۸۹ % ۷,۲۹۸,۵۶۵ ۳.۰۱ % ۸۰,۵۶۰,۹۷۷ ۳۳.۲۳ % ۱,۶۸۷,۳۲۳ ۰.۳۹ % ۷,۳۹۸,۲۰۹ ۳.۰۵ % ۷۴۳,۳۳۹ ۰.۳۱ %
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۱۷,۲۵۵,۷۲۹ ۷.۱۲ % ۱۲۸,۱۶۱,۹۱۴ ۵۲.۸۹ % ۷,۲۹۶,۴۳۲ ۳.۰۱ % ۸۰,۵۶۰,۹۷۴ ۳۳.۲۵ % ۱,۶۴۶,۱۰۰ ۰.۳۷ % ۷,۳۹۸,۲۰۹ ۳.۰۵ % ۷۴۳,۳۸۰ ۰.۳۱ %
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۷,۲۵۵,۷۲۹ ۷.۱۳ % ۱۲۸,۱۰۵,۵۸۶ ۵۲.۸۹ % ۷,۲۹۴,۳۰۰ ۳.۰۱ % ۸۰,۵۶۰,۶۷۴ ۳۳.۲۶ % ۱,۶۰۴,۸۹۹ ۰.۳۶ % ۷,۳۹۸,۲۰۹ ۳.۰۵ % ۷۴۳,۴۰۳ ۰.۳۱ %
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۷,۱۶۶,۵۷۴ ۷.۱ % ۱۲۸,۰۸۰,۱۶۱ ۵۲.۹۳ % ۷,۲۹۲,۱۶۸ ۳.۰۱ % ۸۰,۵۰۲,۲۰۳ ۳۳.۲۷ % ۱,۵۶۵,۳۱۹ ۰.۳۴ % ۷,۳۹۲,۸۸۳ ۳.۰۵ % ۷۴۴,۱۵۸ ۰.۳۱ %
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۶,۷۳۳,۱۵۱ ۶.۸۴ % ۱۲۸,۱۹۷,۹۱۰ ۵۲.۳۸ % ۷,۲۹۰,۰۳۶ ۲.۹۸ % ۸۳,۷۶۳,۶۱۳ ۳۴.۲۲ % ۱,۵۰۹,۲۱۶ ۰.۳۲ % ۷,۲۷۳,۰۲۶ ۲.۹۷ % ۷۲۸,۸۷۹ ۰.۳ %
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۶,۶۷۳,۴۹۶ ۶.۸۱ % ۱۲۸,۱۷۹,۲۴۱ ۵۲.۳۷ % ۷,۲۸۷,۹۰۳ ۲.۹۸ % ۸۳,۸۹۶,۰۴۸ ۳۴.۲۸ % ۱,۴۷۵,۳۵۲ ۰.۳۱ % ۷,۲۶۰,۹۵۲ ۲.۹۷ % ۷۲۲,۳۴۰ ۰.۳ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۵,۹۰۵,۹۷۵ ۶.۵۳ % ۱۲۴,۹۸۰,۷۴۳ ۵۱.۳۶ % ۷,۲۸۵,۷۷۱ ۲.۹۹ % ۸۵,۳۳۲,۷۳۹ ۳۵.۰۷ % ۱,۴۴۳,۶۱۰ ۰.۲۹ % ۸,۳۸۶,۸۵۱ ۳.۴۵ % ۷۳۱,۶۵۹ ۰.۳ %