ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/29 2,445,446 6.11 % 12,953,299 32.38 % 24,322,911 60.8 % 273,951 0.68 % 828,212 2.07 %
2 1396/10/28 2,445,173 6.12 % 12,946,414 32.38 % 24,322,830 60.83 % 260,834 0.65 % 828,006 2.07 %
3 1396/10/27 2,444,871 6.12 % 12,939,533 32.38 % 24,322,830 60.86 % 247,653 0.62 % 827,799 2.07 %
4 1396/10/26 2,451,035 6.13 % 12,932,778 32.33 % 24,388,933 60.97 % 226,913 0.57 % 832,194 2.08 %
5 1396/10/25 2,449,848 6.12 % 12,925,804 32.31 % 24,433,454 61.07 % 199,483 0.5 % 828,781 2.07 %
6 1396/10/24 2,449,528 6.1 % 12,918,765 32.15 % 24,624,945 61.29 % 186,372 0.46 % 829,191 2.06 %
7 1396/10/23 2,446,600 6.09 % 12,912,181 32.13 % 24,659,591 61.36 % 173,165 0.43 % 829,504 2.06 %
8 1396/10/22 2,426,269 6.03 % 12,905,468 32.1 % 24,715,773 61.47 % 159,962 0.4 % 829,504 2.06 %
9 1396/10/21 2,425,991 6.04 % 12,898,613 32.1 % 24,715,772 61.5 % 146,758 0.37 % 829,297 2.06 %
10 1396/10/20 2,425,696 6.04 % 12,891,762 32.1 % 24,715,419 61.53 % 133,568 0.33 % 829,091 2.06 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق