ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/18 2,846,388 8.73 % 16,697,778 51.24 % 0 0 % 12,807,716 39.3 % 237,743 1.02 % 0 0 %
2 1397/09/17 2,835,195 8.7 % 16,691,357 51.2 % 0 0 % 12,837,905 39.38 % 232,729 1 % 0 0 %
3 1397/09/16 2,812,765 8.61 % 16,682,602 51.04 % 0 0 % 12,967,628 39.67 % 222,501 0.97 % 0 0 %
4 1397/09/15 2,812,702 8.61 % 16,674,082 51.04 % 0 0 % 12,967,628 39.69 % 215,218 0.95 % 0 0 %
5 1397/09/14 2,812,803 8.61 % 16,665,570 51.04 % 0 0 % 12,965,648 39.71 % 209,924 0.94 % 0 0 %
6 1397/09/13 2,765,855 8.48 % 16,655,836 51.05 % 0 0 % 12,999,717 39.85 % 202,657 0.92 % 0 0 %
7 1397/09/12 2,794,210 8.53 % 16,647,039 50.81 % 0 0 % 13,126,905 40.07 % 195,396 0.9 % 0 0 %
8 1397/09/11 2,749,857 8.34 % 16,637,531 50.45 % 0 0 % 13,400,071 40.63 % 193,761 0.9 % 0 0 %
9 1397/09/10 2,696,822 8.19 % 16,628,801 50.51 % 0 0 % 13,412,888 40.74 % 186,476 0.88 % 0 0 %
10 1397/09/09 2,795,438 8.48 % 16,619,860 50.41 % 0 0 % 13,375,253 40.57 % 181,028 0.86 % 0 0 %