صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۸,۵۶۰,۹۴۳ ۱۰.۵ % ۳۲,۳۰۶,۲۵۱ ۳۹.۶۴ % ۱۲,۵۲۷,۱۰۶ ۱۵.۳۷ % ۲۷,۷۳۸,۲۵۹ ۳۴.۰۳ % ۳۷۲,۹۸۱ ۰.۴۶ % ۴,۹۱۴,۴۴۰ ۶.۰۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۸,۴۸۱,۷۶۲ ۱۰.۴۳ % ۳۲,۲۹۹,۰۰۱ ۳۹.۷۴ % ۱۲,۵۲۳,۶۵۶ ۱۵.۴۱ % ۲۷,۷۴۴,۴۵۹ ۳۴.۱۳ % ۲۳۴,۹۸۲ ۰.۲۹ % ۵,۱۰۷,۷۵۸ ۶.۲۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۸,۳۲۵,۰۳۱ ۱۰.۲۶ % ۳۲,۲۹۱,۹۳۰ ۳۹.۷۸ % ۱۲,۵۲۰,۲۰۷ ۱۵.۴۲ % ۲۷,۸۱۴,۴۰۰ ۳۴.۲۷ % ۲۱۸,۱۰۲ ۰.۲۷ % ۵,۰۱۴,۵۹۷ ۶.۱۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۸,۳۲۵,۰۳۱ ۱۰.۲۶ % ۳۲,۲۷۶,۱۰۸ ۳۹.۷۸ % ۱۲,۵۱۶,۷۵۸ ۱۵.۴۳ % ۲۷,۸۱۴,۴۰۰ ۳۴.۲۸ % ۲۰۴,۸۹۳ ۰.۲۵ % ۵,۰۱۴,۵۹۷ ۶.۱۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۸,۳۲۵,۰۳۱ ۱۰.۲۶ % ۳۲,۲۶۰,۲۷۰ ۳۹.۷۸ % ۱۲,۵۱۳,۳۰۹ ۱۵.۴۳ % ۲۷,۸۰۷,۲۳۱ ۳۴.۲۹ % ۱۹۸,۷۷۰ ۰.۲۵ % ۵,۰۱۴,۵۹۷ ۶.۱۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۸,۲۶۹,۱۵۲ ۱۰.۱۹ % ۳۲,۳۲۷,۶۸۳ ۳۹.۸۵ % ۱۲,۵۰۹,۸۶۰ ۱۵.۴۲ % ۲۷,۸۴۱,۰۳۳ ۳۴.۳۲ % ۱۸۴,۸۱۹ ۰.۲۳ % ۵,۰۵۲,۱۸۲ ۶.۲۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۸,۲۰۱,۹۴۷ ۱۰.۰۷ % ۳۲,۳۲۰,۶۸۶ ۳۹.۶۷ % ۱۲,۵۰۶,۴۱۱ ۱۵.۳۵ % ۲۸,۲۷۸,۸۴۵ ۳۴.۷ % ۱۷۶,۰۴۳ ۰.۲۲ % ۴,۹۹۶,۳۳۳ ۶.۱۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۸,۳۵۰,۳۱۷ ۱۰.۲۳ % ۳۲,۲۷۸,۴۷۸ ۳۹.۵۵ % ۱۲,۵۷۷,۶۶۶ ۱۵.۴۱ % ۲۸,۲۲۰,۱۲۷ ۳۴.۵۸ % ۱۸۵,۶۷۱ ۰.۲۳ % ۵,۱۱۷,۸۲۱ ۶.۲۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۸,۴۸۱,۷۳۶ ۱۰.۵ % ۳۲,۲۶۰,۳۲۰ ۳۹.۹۳ % ۱۲,۶۱۸,۴۹۱ ۱۵.۶۲ % ۲۷,۰۷۶,۲۵۲ ۳۳.۵۱ % ۳۵۶,۹۸۴ ۰.۴۴ % ۵,۲۵۷,۷۷۵ ۶.۵۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۸,۳۵۲,۳۳۱ ۱۰.۳۹ % ۳۲,۲۵۱,۴۶۸ ۴۰.۱۱ % ۱۲,۶۱۵,۰۴۲ ۱۵.۶۹ % ۲۶,۸۶۳,۵۳۴ ۳۳.۴۱ % ۳۲۲,۴۲۰ ۰.۴ % ۵,۱۱۰,۰۸۵ ۶.۳۶ %