صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۹,۴۱۴,۴۲۲ ۷.۷۴ % ۳۱,۳۲۶,۶۰۶ ۲۵.۷۷ % ۱۲,۴۲۶,۷۱۷ ۱۰.۲۲ % ۶۷,۴۷۷,۹۴۷ ۵۵.۵۱ % ۹۲۳,۵۵۴ ۰.۷۶ % ۳,۹۴۲,۷۰۸ ۳.۲۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۹,۴۹۹,۸۶۸ ۷.۸۴ % ۳۱,۳۱۳,۲۱۳ ۲۵.۸۳ % ۱۲,۴۹۶,۷۵۳ ۱۰.۳۱ % ۶۷,۱۳۶,۲۲۹ ۵۵.۳۹ % ۷۶۵,۵۳۰ ۰.۶۳ % ۳,۹۵۴,۹۱۱ ۳.۲۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۹,۴۹۹,۸۶۸ ۷.۸۴ % ۳۱,۲۹۸,۴۱۵ ۲۵.۸۳ % ۱۲,۴۹۳,۳۰۴ ۱۰.۳۱ % ۶۷,۰۸۲,۲۳۱ ۵۵.۳۷ % ۷۸۵,۳۷۴ ۰.۶۵ % ۳,۹۵۴,۹۱۱ ۳.۲۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۹,۴۹۹,۸۶۸ ۷.۸۴ % ۳۱,۴۶۲,۴۹۶ ۲۵.۹۸ % ۱۲,۴۸۹,۸۵۵ ۱۰.۳۱ % ۶۶,۹۰۱,۲۶۵ ۵۵.۲۴ % ۷۵۱,۲۶۵ ۰.۶۲ % ۳,۹۵۴,۹۱۱ ۳.۲۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۹,۴۰۷,۹۰۵ ۷.۷۶ % ۳۱,۹۴۴,۳۳۵ ۲۶.۳۷ % ۱۲,۴۸۶,۴۰۵ ۱۰.۳۱ % ۶۶,۶۰۴,۸۹۶ ۵۴.۹۷ % ۷۱۷,۴۲۱ ۰.۵۹ % ۴,۰۷۲,۷۳۴ ۳.۳۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۸,۹۸۳,۶۱۷ ۷.۴۳ % ۳۲,۱۶۶,۲۹۹ ۲۶.۵۹ % ۱۲,۴۸۲,۹۵۶ ۱۰.۳۲ % ۶۶,۵۸۲,۲۵۴ ۵۵.۰۴ % ۷۵۳,۳۶۳ ۰.۶۲ % ۳,۹۸۲,۱۹۶ ۳.۲۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۸,۶۲۲,۹۴۶ ۷.۱۴ % ۳۲,۱۰۶,۴۱۲ ۲۶.۶ % ۱۲,۴۷۹,۵۰۷ ۱۰.۳۴ % ۶۶,۷۶۰,۴۹۴ ۵۵.۳۲ % ۷۱۹,۲۷۵ ۰.۶ % ۳,۹۷۸,۱۹۹ ۳.۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۸,۷۴۹,۸۴۶ ۷.۲۶ % ۳۲,۰۲۲,۶۰۳ ۲۶.۵۶ % ۱۲,۴۷۶,۰۵۸ ۱۰.۳۵ % ۶۶,۶۲۳,۴۰۹ ۵۵.۲۶ % ۶۸۵,۲۲۰ ۰.۵۷ % ۴,۰۶۷,۱۷۹ ۳.۳۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۸,۶۵۱,۰۸۶ ۷.۱۵ % ۳۱,۹۶۶,۱۰۳ ۲۶.۴۲ % ۱۲,۴۷۲,۶۰۹ ۱۰.۳۱ % ۶۷,۲۶۰,۰۶۰ ۵۵.۵۹ % ۶۵۱,۲۰۰ ۰.۵۴ % ۴,۰۴۰,۱۸۱ ۳.۳۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۸,۶۵۱,۰۸۶ ۷.۱۵ % ۳۱,۹۵۰,۴۳۴ ۲۶.۴۲ % ۱۲,۴۶۹,۱۵۹ ۱۰.۳۱ % ۶۷,۲۶۰,۰۶۰ ۵۵.۶۱ % ۶۱۷,۲۱۵ ۰.۵۱ % ۴,۰۴۰,۱۸۱ ۳.۳۴ %