صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۲,۷۷۴,۰۶۲ ۸.۲ % ۷۲,۵۰۵,۰۳۶ ۴۶.۵۲ % ۱۲,۱۷۷,۴۷۲ ۷.۸۱ % ۵۷,۱۰۶,۷۵۸ ۳۶.۶۴ % ۱,۲۸۶,۹۱۷ ۰.۱۹ % ۵,۰۶۷,۰۹۰ ۳.۲۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۲,۵۳۰,۰۸۲ ۸.۹۱ % ۵۷,۹۲۳,۲۲۷ ۴۱.۱۹ % ۱۲,۱۷۴,۰۲۳ ۸.۶۶ % ۵۵,۰۶۲,۹۶۳ ۳۹.۱۶ % ۲,۹۳۱,۴۸۵ ۱.۳۹ % ۵,۰۱۴,۹۷۵ ۳.۵۷ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۲,۵۳۰,۰۸۲ ۸.۹۱ % ۵۷,۸۹۶,۴۳۳ ۴۱.۱۹ % ۱۲,۱۷۰,۵۷۴ ۸.۶۶ % ۵۵,۰۶۲,۹۶۳ ۳۹.۱۷ % ۲,۹۱۰,۳۵۰ ۱.۳۸ % ۵,۰۱۴,۹۷۵ ۳.۵۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۲,۵۳۰,۰۸۲ ۸.۹۲ % ۵۷,۸۶۹,۶۶۲ ۴۱.۱۸ % ۱۲,۲۳۹,۴۲۰ ۸.۷۱ % ۵۴,۹۱۱,۵۸۸ ۳۹.۰۸ % ۲,۹۶۲,۰۵۷ ۱.۴۱ % ۵,۰۱۴,۹۷۵ ۳.۵۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۲,۴۵۲,۱۱۷ ۹.۴۶ % ۵۹,۳۸۱,۳۷۴ ۴۵.۱۲ % ۱۲,۲۷۸,۸۱۶ ۹.۳۳ % ۴۶,۱۸۲,۵۴۴ ۳۵.۰۹ % ۱,۳۰۴,۹۷۷ ۰.۲۷ % ۵,۰۲۲,۲۸۶ ۳.۸۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۲,۶۳۶,۹۰۰ ۹.۶۵ % ۵۹,۳۴۱,۱۳۴ ۴۵.۲۹ % ۱۲,۲۷۵,۳۶۷ ۹.۳۷ % ۴۵,۴۶۳,۱۶۳ ۳۴.۷ % ۱,۲۹۴,۳۱۰ ۰.۲۵ % ۴,۹۸۰,۵۸۶ ۳.۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۲,۳۸۳,۴۸۱ ۹.۶۳ % ۵۹,۳۲۹,۴۸۷ ۴۶.۱۳ % ۱۲,۲۷۱,۹۱۸ ۹.۵۴ % ۴۳,۳۵۳,۰۳۷ ۳۳.۷ % ۱,۲۸۹,۲۱۵ ۰.۲۷ % ۴,۹۷۰,۶۵۹ ۳.۸۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۲,۱۶۸,۶۵۰ ۹.۳۸ % ۵۹,۲۸۳,۹۸۳ ۴۵.۶۸ % ۱۲,۲۶۸,۴۶۹ ۹.۴۵ % ۴۴,۷۹۴,۴۲۴ ۳۴.۵۱ % ۱,۲۷۵,۷۰۷ ۰.۲۵ % ۴,۷۳۲,۲۹۰ ۳.۶۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۱,۴۹۹,۱۵۴ ۷.۸۸ % ۵۷,۹۹۱,۴۵۵ ۳۹.۷۵ % ۱۲,۲۶۵,۰۲۰ ۸.۴۱ % ۶۲,۸۶۳,۴۴۴ ۴۳.۰۹ % ۱,۲۷۷,۷۸۱ ۰.۲۳ % ۴,۳۸۸,۹۹۰ ۳.۰۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۱,۴۹۹,۱۵۴ ۷.۸۸ % ۵۷,۹۹۱,۴۵۵ ۳۹.۷۵ % ۱۲,۲۶۵,۰۲۰ ۸.۴۱ % ۶۲,۸۶۳,۴۴۴ ۴۳.۰۹ % ۱,۲۷۷,۷۸۱ ۰.۲۳ % ۴,۳۸۸,۹۹۰ ۳.۰۱ %