ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/30 3,147,897 8.56 % 18,131,698 49.31 % 0 0 % 15,405,478 41.89 % 86,980 0.36 % 1,212,244 3.3 %
2 1397/11/29 3,115,949 8.58 % 18,141,586 49.96 % 0 0 % 14,906,091 41.05 % 150,402 0.37 % 1,198,129 3.3 %
3 1397/11/28 3,093,474 8.7 % 18,113,288 50.96 % 0 0 % 14,060,198 39.55 % 280,523 0.74 % 1,173,508 3.3 %
4 1397/11/27 3,223,301 9.47 % 18,103,648 53.21 % 0 0 % 12,509,868 36.77 % 187,358 0.5 % 1,374,848 4.04 %
5 1397/11/26 3,225,739 9.44 % 18,079,531 52.9 % 0 0 % 12,655,248 37.03 % 217,565 0.59 % 1,390,163 4.07 %
6 1397/11/25 3,225,492 9.44 % 18,070,739 52.9 % 0 0 % 12,655,248 37.04 % 211,570 0.57 % 1,389,976 4.07 %
7 1397/11/24 3,224,935 9.44 % 18,061,956 52.89 % 0 0 % 12,652,733 37.05 % 208,022 0.56 % 1,389,790 4.07 %
8 1397/11/23 3,247,778 9.56 % 18,029,209 53.08 % 0 0 % 12,446,397 36.64 % 241,496 0.66 % 1,409,324 4.15 %
9 1397/11/22 3,162,483 9.37 % 18,086,996 53.59 % 0 0 % 12,234,653 36.25 % 265,096 0.73 % 1,361,829 4.04 %