صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۶,۸۴۵,۵۸۴ ۱۲.۰۶ % ۱۸,۸۸۶,۵۰۶ ۳۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۳۳,۸۵۰ ۵۳.۹۶ % ۴۰۷,۰۵۳ ۱.۰۲ % ۲,۶۹۶,۵۲۱ ۴.۷۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۶,۶۵۶,۹۹۲ ۱۱.۸۴ % ۱۸,۸۶۳,۴۲۳ ۳۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۴۱,۹۴۰ ۵۳.۷۹ % ۴۵۵,۸۸۳ ۱.۱۱ % ۲,۶۲۸,۳۷۲ ۴.۶۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۶,۶۵۷,۰۰۰ ۱۱.۸۵ % ۱۸,۸۵۳,۶۵۲ ۳۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۴۱,۹۴۰ ۵۳.۸۲ % ۴۴۲,۱۹۵ ۱.۰۹ % ۲,۶۲۸,۳۷۲ ۴.۶۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۶,۶۵۶,۹۹۸ ۱۱.۸۳ % ۱۸,۸۴۳,۸۸۸ ۳۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۳۳,۷۳۳ ۵۳.۹۱ % ۴۲۸,۵۲۵ ۱.۰۶ % ۲,۶۲۸,۳۷۲ ۴.۶۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۶,۵۷۲,۰۶۰ ۱۱.۸ % ۱۸,۸۴۵,۱۶۸ ۳۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۸۸۲,۰۳۴ ۵۳.۶۴ % ۴۰۴,۲۰۱ ۱.۰۳ % ۲,۵۷۷,۸۶۳ ۴.۶۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۶,۵۴۳,۷۴۸ ۱۱.۸۵ % ۱۸,۸۴۹,۶۵۳ ۳۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۳۴۷,۴۹۸ ۵۳.۱۴ % ۴۸۱,۶۰۲ ۱.۱۸ % ۲,۶۱۱,۷۵۴ ۴.۷۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۶,۵۶۳,۸۲۶ ۱۲.۰۹ % ۱۸,۹۶۳,۰۶۷ ۳۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۸,۲۰۰,۷۷۰ ۵۱.۹۴ % ۵۶۲,۳۳۴ ۱.۳۶ % ۲,۶۳۴,۴۲۲ ۴.۸۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۶,۴۹۱,۷۰۸ ۱۲.۶۵ % ۱۹,۱۷۲,۵۷۰ ۳۷.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۵,۳۳۹,۷۶۲ ۴۹.۳۸ % ۳۱۵,۹۷۳ ۰.۹۶ % ۲,۵۹۹,۳۵۰ ۵.۰۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۶,۳۹۲,۷۲۵ ۱۲.۴۶ % ۱۹,۱۵۴,۸۷۳ ۳۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۳۹,۳۳۸ ۴۹.۵۸ % ۳۱۸,۲۴۱ ۰.۹۶ % ۲,۵۶۰,۹۰۷ ۴.۹۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۶,۳۹۲,۷۰۱ ۱۲.۴۷ % ۱۹,۱۴۵,۱۳۰ ۳۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۳۹,۳۳۸ ۴۹.۶۱ % ۳۰۴,۶۲۷ ۰.۹۴ % ۲,۵۶۰,۹۰۷ ۴.۹۹ %