ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/25 3,159,934 9.84 % 16,513,203 51.45 % 0 0 % 12,009,698 37.42 % 414,388 1.69 % 0 0 %
2 1397/07/24 3,179,894 9.89 % 16,503,166 51.32 % 0 0 % 12,082,877 37.58 % 388,381 1.6 % 0 0 %
3 1397/07/23 3,205,605 9.98 % 16,671,476 51.89 % 0 0 % 11,979,685 37.28 % 274,429 1.25 % 0 0 %
4 1397/07/22 3,116,095 9.85 % 16,270,082 51.41 % 0 0 % 11,995,473 37.9 % 266,814 1.24 % 0 0 %
5 1397/07/21 3,144,827 9.97 % 16,260,187 51.54 % 0 0 % 11,881,038 37.66 % 263,580 1.24 % 0 0 %
6 1397/07/20 3,223,881 10.25 % 16,250,101 51.64 % 0 0 % 11,707,414 37.21 % 285,576 1.32 % 0 0 %
7 1397/07/19 3,223,820 10.25 % 16,241,929 51.64 % 0 0 % 11,707,151 37.22 % 279,224 1.3 % 0 0 %
8 1397/07/18 3,224,133 10.26 % 16,233,766 51.64 % 0 0 % 11,707,151 37.24 % 272,512 1.27 % 0 0 %
9 1397/07/17 3,282,732 10.35 % 16,487,695 52.01 % 0 0 % 11,599,090 36.59 % 332,542 1.44 % 0 0 %
10 1397/07/16 3,232,405 10.26 % 16,481,730 52.33 % 0 0 % 11,460,782 36.39 % 317,861 1.41 % 0 0 %