صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۲,۱۴۰,۷۰۱ ۱۶.۴۷ % ۲۰,۷۷۰,۴۵۸ ۲۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۳۸,۲۰۸ ۵۴.۹۹ % ۲۷۵,۷۶۲ ۰.۳۷ % ۵,۷۹۲,۰۷۹ ۷.۸۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۱,۹۳۲,۹۵۹ ۱۶.۲۲ % ۲۰,۷۸۹,۰۷۴ ۲۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۱۲,۶۳۱ ۵۵.۱۹ % ۲۵۵,۱۹۱ ۰.۳۵ % ۵,۶۷۱,۴۵۱ ۷.۷۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۱,۹۰۷,۴۲۵ ۱۶.۲۳ % ۲۰,۷۳۷,۳۳۳ ۲۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۰,۱۶۳,۴۵۴ ۵۴.۷۶ % ۵۴۱,۶۰۵ ۰.۷۴ % ۵,۷۴۷,۴۲۵ ۷.۸۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۱,۶۶۵,۰۱۱ ۱۵.۹ % ۲۰,۷۶۲,۵۳۱ ۲۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۴۱,۰۴۷ ۵۵.۴۱ % ۲۷۳,۶۲۱ ۰.۳۷ % ۵,۵۹۰,۲۲۳ ۷.۶۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۱,۶۶۵,۰۳۲ ۱۵.۹۱ % ۲۰,۷۵۱,۶۱۹ ۲۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۴۱,۰۴۷ ۵۵.۴۴ % ۲۵۳,۰۸۲ ۰.۳۵ % ۵,۵۹۰,۲۲۳ ۷.۶۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۱,۶۶۲,۳۳۶ ۱۵.۹۲ % ۲۰,۷۴۰,۷۱۵ ۲۸.۳ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۴۱,۰۴۶ ۵۵.۴۶ % ۲۳۲,۵۶۵ ۰.۳۲ % ۵,۵۹۰,۲۲۳ ۷.۶۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۱,۶۷۸,۹۸۱ ۱۵.۸۴ % ۲۰,۷۴۵,۷۳۰ ۲۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۱,۰۹۶,۰۶۴ ۵۵.۷۳ % ۲۱۴,۴۱۴ ۰.۲۹ % ۵,۷۵۹,۸۳۰ ۷.۸۱ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۱,۷۴۹,۲۶۵ ۱۶.۱۴ % ۲۰,۷۴۹,۹۵۱ ۲۸.۵ % ۰ ۰ % ۳۹,۷۰۳,۲۶۱ ۵۴.۵۳ % ۶۰۵,۶۷۱ ۰.۸۳ % ۵,۹۱۰,۹۱۴ ۸.۱۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۱,۷۴۹,۲۸۶ ۱۶.۱۴ % ۲۰,۷۳۹,۴۹۱ ۲۸.۵ % ۰ ۰ % ۳۹,۶۷۳,۵۳۵ ۵۴.۵۱ % ۶۱۵,۸۸۵ ۰.۸۵ % ۵,۹۱۰,۹۱۴ ۸.۱۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۱,۷۵۳,۲۷۱ ۱۶.۱۶ % ۲۰,۷۲۹,۰۴۰ ۲۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۳۹,۶۷۳,۵۳۵ ۵۴.۵۳ % ۵۹۶,۷۳۰ ۰.۸۲ % ۵,۹۱۰,۹۱۴ ۸.۱۲ %