ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 2,397,016 7.41 % 16,724,547 51.73 % 12,906,672 39.92 % 433,856 1.34 % 0 0 %
2 1397/05/22 2,381,017 7.37 % 16,796,883 52.01 % 12,828,744 39.72 % 420,694 1.3 % 0 0 %
3 1397/05/21 2,385,117 7.39 % 16,783,997 52.01 % 12,836,199 39.77 % 400,087 1.24 % 0 0 %
4 1397/05/20 2,380,673 7.38 % 16,776,918 51.98 % 12,856,404 39.83 % 392,964 1.22 % 0 0 %
5 1397/05/19 2,402,400 7.41 % 16,765,095 51.71 % 12,971,913 40.01 % 417,706 1.29 % 0 0 %
6 1397/05/18 2,402,652 7.41 % 16,756,682 51.7 % 12,971,913 40.03 % 410,503 1.27 % 0 0 %
7 1397/05/17 2,402,584 7.42 % 17,148,931 52.94 % 12,570,950 38.81 % 403,525 1.25 % 0 0 %
8 1397/05/16 2,383,522 7.36 % 17,141,645 52.93 % 12,596,027 38.89 % 396,449 1.22 % 0 0 %
9 1397/05/15 2,336,552 7.19 % 17,131,218 52.71 % 12,775,696 39.31 % 389,311 1.2 % 0 0 %
10 1397/05/14 2,267,608 7.01 % 17,120,426 52.89 % 12,718,030 39.29 % 394,226 1.22 % 0 0 %