اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1394/06/11 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/17 تصویب تمدید فعالیت صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات اساس نامه
1396/11/17 تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات اساس نامه
1395/02/26 تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان تغییرات اساس نامه
1394/05/13 تغییر نوع صندوق از " در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود" به " در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" -حذف بانک خاورمیانه به عنوان رکن ضامن نقدشوندگی -حذف بانک سامان به عنوان رکن ضامن جبران خسارت یا سود -افزایش سقف صندوق تغییرات اساس نامه