صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۰.۰۶ ۱.۷۳ ۲۶.۱۹ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲۵ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۶ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰.۰۷ ۰.۷۵ ۳۱.۳۴ ۱,۴۴۹.۴۹
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰.۰۶ (۱.۳۵) ۲۳.۳ (۹۹.۳)
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۰۶ ۱.۲۳ ۲۳.۲۷ ۸,۴۹۵.۰۲
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰.۰۶ (۰.۵۶) ۲۳.۲۴ (۸۷.۲۴)
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۰۶ ۱.۵۸ ۲۳.۳ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۹ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۷۱ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۰.۰۹ ۳.۷۳ ۳۸.۱۲ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۰.۰۶ ۱.۸۲ ۲۶.۳۷ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۰۷ ۱.۳ ۲۷.۴۹ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۰.۰۴ ۰.۷۸ ۱۶.۷۸ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰.۰۷ ۲.۱۸ ۲۸.۸۶ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۶ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۰.۰۷ ۰.۷۵ ۲۶.۹۸ ۱,۴۵۱.۹۸
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۲۷) ۱۸.۴۵ (۶۲.۷۹)