صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰.۰۵ ۱.۲۵ ۲۲.۰۱ ۹,۱۵۳.۶۲
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۰.۰۵ ۰.۵۱ ۲۱.۸ ۵۴۳.۹۵
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۰.۰۵ ۴.۱۱ ۲۱.۸۲ ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۰.۰۷ (۰.۷) ۲۸.۱۵ (۹۲.۳۲)
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۴ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۰.۹۵ ۲۹۳.۱۱
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۰۵ ۰.۶۱ ۲۱.۹۲ ۸۳۶.۸
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰.۰۵ ۴.۸۹ ۲۰.۸۸ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰.۰۵ ۲.۱ ۲۱.۹۵ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۰۶ ۰.۵۲ ۲۴.۸۳ ۵۷۵.۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۵ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰.۰۵ ۴.۲۷ ۲۲.۰۵ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰.۰۶ ۴.۳۸ ۲۲.۵۹ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۰.۰۵ (۰.۶۷) ۲۱.۹۹ (۹۱.۴۷)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۰۵ ۱.۷۵ ۲۱.۹۱ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰.۰۷ ۳.۳ ۲۷.۶۴ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۶ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۸ ۰