اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,559,356
تعداد واحدهای باقی مانده: 8,440,644
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 32,175,702,816,197
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,024,419
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,019,530
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,026,691
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/27 1,024,419 1,019,530 7,161 0 107,857,753 0 74,702,227 31,559,356 32,175,702,816,197
  2 1397/05/26 1,023,429 1,018,683 7,027 0 107,857,753 0 74,702,227 31,559,356 32,148,975,163,672
  3 1397/05/25 1,022,953 1,018,206 7,028 66,551 107,857,753 75,496 74,702,227 31,559,356 32,133,921,116,991
  4 1397/05/24 1,022,474 1,017,726 7,028 105,012 107,791,202 59,539 74,626,731 31,568,301 32,127,866,048,867
  5 1397/05/23 1,022,371 1,017,636 7,010 103,990 107,686,190 72,713 74,567,192 31,522,828 32,078,770,672,543
  6 1397/05/22 1,020,798 1,016,326 6,760 50,508 107,582,200 103,338 74,494,479 31,491,551 32,005,679,000,769
  7 1397/05/21 1,020,284 1,015,594 6,970 43,416 107,531,692 30,291 74,391,141 31,544,381 32,036,296,766,784
  8 1397/05/20 1,021,531 1,016,869 6,945 0 107,488,276 0 74,360,850 31,531,256 32,063,149,619,733
  9 1397/05/19 1,023,053 1,018,322 7,004 0 107,488,276 0 74,360,850 31,531,256 32,108,969,203,215
  10 1397/05/18 1,022,586 1,017,853 7,005 57,958 107,488,276 130,221 74,360,850 31,531,256 32,094,193,082,493
  11 1397/05/17 1,022,083 1,017,359 6,991 50,604 107,430,318 54,129 74,230,629 31,603,519 32,152,133,341,238
  12 1397/05/16 1,021,957 1,017,306 6,928 118,571 107,379,714 61,278 74,176,500 31,607,044 32,154,042,781,625
  13 1397/05/15 1,020,946 1,016,298 6,950 77,543 107,261,143 181,468 74,115,222 31,549,751 32,063,942,134,046
  14 1397/05/14 1,018,317 1,014,001 6,646 29,536 107,183,600 85,564 73,933,754 31,653,676 32,096,845,534,466
  15 1397/05/13 1,015,744 1,011,717 6,375 0 107,154,064 0 73,848,190 31,709,704 32,081,256,576,237
  16 1397/05/12 1,015,082 1,011,077 6,356 0 107,154,064 0 73,848,190 31,709,704 32,060,949,100,649
  17 1397/05/11 1,014,600 1,010,593 6,359 0 107,154,064 154,545 73,848,190 31,709,704 32,045,619,724,736
  18 1397/05/10 1,014,051 1,010,062 6,329 0 107,154,064 158,202 73,693,645 31,864,249 32,184,862,495,681
  19 1397/05/09 1,012,206 1,008,510 6,045 0 107,154,064 130,586 73,535,443 32,022,451 32,294,951,692,229
  20 1397/05/08 1,009,368 1,005,959 5,782 0 107,154,064 188,381 73,404,857 32,153,037 32,344,636,066,735