صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۸۸۳,۳۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۶,۶۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۰,۴۰۶,۹۱۱,۴۴۶,۳۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۸۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۷۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۷۵۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱,۰۱۱,۸۰۷ ۱,۰۰۸,۷۴۳ ۱۴,۰۱۴ ۰ ۱۷۸,۲۴۵,۵۶۶ ۰ ۱۱۸,۳۶۲,۲۳۶ ۵۹,۸۸۳,۳۳۰ ۶۰,۴۰۶,۹۱۱,۴۴۶,۳۰۴
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱,۰۱۰,۹۰۴ ۱,۰۰۷,۹۲۱ ۱۳,۶۰۰ ۰ ۱۷۸,۲۴۵,۵۶۶ ۰ ۱۱۸,۳۶۲,۲۳۶ ۵۹,۸۸۳,۳۳۰ ۶۰,۳۵۷,۶۸۳,۶۵۹,۱۳۸
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱,۰۱۰,۴۲۹ ۱,۰۰۷,۴۴۶ ۱۳,۵۹۰ ۰ ۱۷۸,۲۴۵,۵۶۶ ۰ ۱۱۸,۳۶۲,۲۳۶ ۵۹,۸۸۳,۳۳۰ ۶۰,۳۲۹,۲۳۸,۴۴۳,۲۱۲
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱,۰۰۹,۹۵۵ ۱,۰۰۶,۹۷۲ ۱۳,۵۷۹ ۰ ۱۷۸,۲۴۵,۵۶۶ ۰ ۱۱۸,۳۶۲,۲۳۶ ۵۹,۸۸۳,۳۳۰ ۶۰,۳۰۰,۸۲۹,۵۰۳,۱۱۹
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱,۰۰۹,۴۷۶ ۱,۰۰۶,۴۹۳ ۱۳,۵۶۸ ۰ ۱۷۸,۲۴۵,۵۶۶ ۷,۴۰۹ ۱۱۸,۳۶۲,۲۳۶ ۵۹,۸۸۳,۳۳۰ ۶۰,۲۷۲,۱۵۹,۰۸۵,۳۷۷
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱,۰۰۹,۰۰۲ ۱,۰۰۶,۰۱۹ ۱۳,۵۵۶ ۰ ۱۷۸,۲۴۵,۵۶۶ ۴۸,۴۸۴ ۱۱۸,۳۵۴,۸۲۷ ۵۹,۸۹۰,۷۳۹ ۶۰,۲۵۱,۲۴۴,۸۳۸,۵۳۴
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۰۰۸,۴۴۸ ۱,۰۰۵,۴۶۵ ۱۳,۷۷۳ ۰ ۱۷۸,۲۴۵,۵۶۶ ۲۴,۸۷۰ ۱۱۸,۳۰۶,۳۴۳ ۵۹,۹۳۹,۲۲۳ ۶۰,۲۶۶,۷۸۱,۰۱۲,۴۳۴
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۰۰۷,۷۸۶ ۱,۰۰۴,۹۱۸ ۱۳,۳۹۶ ۰ ۱۷۸,۲۴۵,۵۶۶ ۰ ۱۱۸,۲۸۱,۴۷۳ ۵۹,۹۶۴,۰۹۳ ۶۰,۲۵۹,۰۰۰,۵۰۰,۱۸۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۰۰۷,۰۳۸ ۱,۰۰۴,۲۳۶ ۱۳,۱۲۹ ۰ ۱۷۸,۲۴۵,۵۶۶ ۰ ۱۱۸,۲۸۱,۴۷۳ ۵۹,۹۶۴,۰۹۳ ۶۰,۲۱۸,۱۲۴,۹۸۰,۹۱۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۰۰۶,۵۶۶ ۱,۰۰۳,۷۶۴ ۱۳,۱۱۹ ۱۴۲,۸۵۲ ۱۷۸,۲۴۵,۵۶۶ ۵۰,۰۱۳ ۱۱۸,۲۸۱,۴۷۳ ۵۹,۹۶۴,۰۹۳ ۶۰,۱۸۹,۸۱۳,۱۱۹,۲۰۵
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۰۰۶,۰۸۴ ۱,۰۰۳,۲۷۸ ۱۳,۱۳۱ ۳۹۷,۸۱۸ ۱۷۸,۱۰۲,۷۱۴ ۶,۷۷۵ ۱۱۸,۲۳۱,۴۶۰ ۵۹,۸۷۱,۲۵۴ ۶۰,۰۶۷,۵۲۶,۱۶۱,۷۷۶
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۰۰۵,۴۸۴ ۱,۰۰۲,۷۴۰ ۱۲,۹۴۶ ۰ ۱۷۷,۷۰۴,۸۹۶ ۰ ۱۱۸,۲۲۴,۶۸۵ ۵۹,۴۸۰,۲۱۱ ۵۹,۶۴۳,۱۸۴,۹۴۳,۶۹۶
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۰۰۴,۶۰۸ ۱,۰۰۱,۹۰۸ ۱۳,۴۳۲ ۰ ۱۷۷,۷۰۴,۸۹۶ ۰ ۱۱۸,۲۲۴,۶۸۵ ۵۹,۴۸۰,۲۱۱ ۵۹,۵۹۳,۶۹۹,۳۱۲,۰۰۹
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۰۰۴,۱۲۸ ۱,۰۰۱,۴۲۷ ۱۳,۴۲۲ ۰ ۱۷۷,۷۰۴,۸۹۶ ۰ ۱۱۸,۲۲۴,۶۸۵ ۵۹,۴۸۰,۲۱۱ ۵۹,۵۶۵,۱۱۷,۷۱۰,۹۱۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۰۰۳,۶۴۵ ۱,۰۰۰,۹۴۵ ۱۳,۴۱۱ ۰ ۱۷۷,۷۰۴,۸۹۶ ۰ ۱۱۸,۲۲۴,۶۸۵ ۵۹,۴۸۰,۲۱۱ ۵۹,۵۳۶,۴۲۷,۷۴۶,۶۴۹
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۰۰۳,۱۷۲ ۱,۰۰۰,۴۷۲ ۱۳,۴۰۰ ۰ ۱۷۷,۷۰۴,۸۹۶ ۰ ۱۱۸,۲۲۴,۶۸۵ ۵۹,۴۸۰,۲۱۱ ۵۹,۵۰۸,۲۸۰,۸۶۴,۴۶۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۲۰,۱۷۹ ۱,۰۱۷,۴۷۸ ۱۳,۳۹۰ ۱۹۰,۷۴۶ ۱۷۷,۷۰۴,۸۹۶ ۴,۵۱۱ ۱۱۸,۲۲۴,۶۸۵ ۵۹,۴۸۰,۲۱۱ ۶۰,۵۱۹,۸۳۴,۳۲۲,۴۳۳
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۰۲,۷۰۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۹۰ ۱۹۰,۷۴۶ ۱۷۷,۷۰۴,۸۹۶ ۴,۵۱۱ ۱۱۸,۲۲۴,۶۸۵ ۵۹,۴۸۰,۲۱۱ ۵۹,۴۸۰,۲۴۰,۰۹۹,۵۱۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۰۱۹,۶۷۳ ۱,۰۱۶,۹۶۵ ۱۳,۴۲۳ ۰ ۱۷۷,۵۱۴,۱۵۰ ۱۲۶,۶۶۸ ۱۱۸,۲۲۰,۱۷۴ ۵۹,۲۹۳,۹۷۶ ۶۰,۲۹۹,۸۸۴,۸۸۸,۳۶۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۰۱۷,۴۴۶ ۱,۰۱۴,۷۹۴ ۱۴,۵۶۵ ۵۹,۲۰۰ ۱۷۷,۵۱۴,۱۵۰ ۶۲,۵۴۷ ۱۱۸,۰۹۳,۵۰۶ ۵۹,۴۲۰,۶۴۴ ۶۰,۲۹۹,۷۳۴,۰۶۵,۹۶۱