صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۵۹۴,۸۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰,۴۰۵,۱۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹,۹۸۵,۶۵۴,۴۳۸,۳۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۳۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۵۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۸,۰۸۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۱۰,۳۶۰ ۱,۰۰۶,۵۵۷ ۳۱,۵۲۳ ۶۹,۳۲۳ ۱۹۴,۳۳۶,۶۵۰ ۶۶,۵۷۳ ۱۳۴,۷۴۱,۷۶۸ ۵۹,۵۹۴,۸۸۲ ۵۹,۹۸۵,۶۵۴,۴۳۸,۳۱۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۰۰۹,۷۵۸ ۱,۰۰۶,۰۱۱ ۳۰,۸۷۷ ۰ ۱۹۴,۲۶۷,۳۲۷ ۰ ۱۳۴,۶۷۵,۱۹۵ ۵۹,۵۹۲,۱۳۲ ۵۹,۹۵۰,۳۴۳,۱۶۵,۷۲۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۰۰۹,۱۲۵ ۱,۰۰۵,۴۴۲ ۳۱,۲۰۶ ۰ ۱۹۴,۲۶۷,۳۲۷ ۰ ۱۳۴,۶۷۵,۱۹۵ ۵۹,۵۹۲,۱۳۲ ۵۹,۹۱۶,۴۴۶,۹۲۳,۲۸۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۰۰۸,۵۴۹ ۱,۰۰۴,۹۱۲ ۳۱,۱۵۹ ۱۴۸,۸۱۴ ۱۹۴,۲۶۷,۳۲۷ ۱۲۲,۵۵۶ ۱۳۴,۶۷۵,۱۹۵ ۵۹,۵۹۲,۱۳۲ ۵۹,۸۸۴,۸۷۳,۲۶۸,۰۶۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۰۰۷,۹۶۳ ۱,۰۰۴,۳۷۲ ۳۱,۱۲۵ ۰ ۱۹۴,۱۱۸,۵۱۳ ۱۰۵,۳۶۳ ۱۳۴,۵۵۲,۶۳۹ ۵۹,۵۶۵,۸۷۴ ۵۹,۸۲۶,۲۹۲,۴۶۰,۹۰۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۰۰۷,۳۵۷ ۱,۰۰۳,۸۲۵ ۳۱,۰۰۲ ۹۹۴,۲۳۴ ۱۹۴,۱۱۸,۵۱۳ ۱۸۷,۲۷۴ ۱۳۴,۴۴۷,۲۷۶ ۵۹,۶۷۱,۲۳۷ ۵۹,۸۹۹,۴۹۳,۷۵۷,۳۷۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۰۰۶,۸۰۴ ۱,۰۰۳,۲۷۹ ۳۱,۳۲۰ ۲۰۹,۱۳۳ ۱۹۳,۱۲۴,۲۷۹ ۴۳۶,۶۰۳ ۱۳۴,۲۶۰,۰۰۲ ۵۸,۸۶۴,۲۷۷ ۵۹,۰۵۷,۲۶۶,۴۴۶,۲۱۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۰۰۶,۲۲۷ ۱,۰۰۲,۷۴۴ ۳۱,۶۱۴ ۳۸۷,۰۳۵ ۱۹۲,۹۱۵,۱۴۶ ۱۸۷,۰۸۳ ۱۳۳,۸۲۳,۳۹۹ ۵۹,۰۹۱,۷۴۷ ۵۹,۲۵۳,۹۰۸,۸۲۹,۰۹۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۰۰۵,۶۵۹ ۱,۰۰۲,۱۹۵ ۳۱,۵۹۸ ۰ ۱۹۲,۵۲۸,۱۱۱ ۰ ۱۳۳,۶۳۶,۳۱۶ ۵۸,۸۹۱,۷۹۵ ۵۹,۰۲۱,۰۷۰,۲۴۷,۰۱۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۰۰۵,۰۶۳ ۱,۰۰۱,۶۴۴ ۳۱,۴۲۵ ۰ ۱۹۲,۵۲۸,۱۱۱ ۰ ۱۳۳,۶۳۶,۳۱۶ ۵۸,۸۹۱,۷۹۵ ۵۸,۹۸۸,۶۴۲,۳۲۶,۶۵۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۰۰۴,۴۷۹ ۱,۰۰۱,۱۰۸ ۳۱,۳۷۸ ۱۲,۸۹۴ ۱۹۲,۵۲۸,۱۱۱ ۸۴,۹۳۶ ۱۳۳,۶۳۶,۳۱۶ ۵۸,۸۹۱,۷۹۵ ۵۸,۹۵۷,۰۵۶,۵۰۲,۵۸۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱,۰۰۳,۸۹۸ ۱,۰۰۰,۵۷۸ ۳۱,۲۹۲ ۱۷,۷۵۸ ۱۹۲,۵۱۵,۲۱۷ ۴۵,۸۴۳ ۱۳۳,۵۵۱,۳۸۰ ۵۸,۹۶۳,۸۳۷ ۵۸,۹۹۷,۸۹۸,۹۹۰,۲۷۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۰۲۰,۳۰۳ ۱,۰۱۶,۹۳۴ ۳۰,۹۹۸ ۲۶۴,۷۵۷ ۱۹۲,۴۹۷,۴۵۹ ۷۹,۹۱۴ ۱۳۳,۵۰۵,۵۳۷ ۵۸,۹۹۱,۹۲۲ ۵۹,۹۹۰,۸۷۷,۴۶۴,۱۶۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۰۰۳,۳۶۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۹۹۸ ۲۶۴,۷۵۷ ۱۹۲,۴۹۷,۴۵۹ ۷۹,۹۱۴ ۱۳۳,۵۰۵,۵۳۷ ۵۸,۹۹۱,۹۲۲ ۵۸,۹۹۱,۹۰۸,۲۵۷,۰۱۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱,۰۲۰,۴۵۷ ۱,۰۱۷,۱۲۰ ۳۲,۲۵۴ ۲۹۹,۴۵۷ ۱۹۲,۲۳۲,۷۰۲ ۱۶۲,۸۵۶ ۱۳۳,۴۲۵,۶۲۳ ۵۸,۸۰۷,۰۷۹ ۵۹,۸۱۳,۸۴۲,۷۷۰,۴۸۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱,۰۱۹,۱۲۵ ۱,۰۱۵,۸۴۷ ۳۱,۸۰۹ ۱۲,۳۶۲ ۱۹۱,۹۳۳,۲۴۵ ۲۰۱,۲۵۵ ۱۳۳,۲۶۲,۷۶۷ ۵۸,۶۷۰,۴۷۸ ۵۹,۶۰۰,۲۰۵,۹۵۷,۸۲۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱,۰۱۸,۵۸۷ ۱,۰۱۵,۳۱۶ ۳۱,۴۶۶ ۰ ۱۹۱,۹۲۰,۸۸۳ ۰ ۱۳۳,۰۶۱,۵۱۲ ۵۸,۸۵۹,۳۷۱ ۵۹,۷۶۰,۸۶۲,۸۷۵,۹۵۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱,۰۱۷,۸۷۹ ۱,۰۱۴,۷۲۶ ۳۱,۳۴۰ ۰ ۱۹۱,۹۲۰,۸۸۳ ۰ ۱۳۳,۰۶۱,۵۱۲ ۵۸,۸۵۹,۳۷۱ ۵۹,۷۲۶,۱۱۱,۴۵۹,۳۷۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱,۰۱۷,۲۹۶ ۱,۰۱۴,۱۸۹ ۳۱,۲۹۳ ۹۸۷,۰۹۲ ۱۹۱,۹۲۰,۸۸۳ ۱۱۷,۷۴۸ ۱۳۳,۰۶۱,۵۱۲ ۵۸,۸۵۹,۳۷۱ ۵۹,۶۹۴,۵۴۳,۵۳۵,۴۵۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱,۰۱۶,۷۶۴ ۱,۰۱۳,۶۵۶ ۳۱,۷۱۳ ۰ ۱۹۰,۹۳۳,۷۹۱ ۷۵,۵۱۷ ۱۳۲,۹۴۳,۷۶۴ ۵۷,۹۹۰,۰۲۷ ۵۸,۷۸۱,۹۴۰,۱۷۰,۲۶۱