صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۷۷۴,۲۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۵,۷۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۳۴۶,۹۹۶,۱۰۳,۳۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۷۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۵۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۸۳۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۰۱۳,۷۴۳ ۱,۰۱۱,۵۰۷ ۲۵,۳۲۵ ۰ ۱۵۴,۸۲۵,۳۵۰ ۶۵,۴۵۳ ۱۰۱,۹۱۹,۴۹۴ ۴۹,۷۷۴,۲۴۶ ۵۰,۳۴۶,۹۹۶,۱۰۳,۳۴۳
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۰۱۳,۲۰۳ ۱,۰۱۰,۹۵۹ ۲۵,۲۵۱ ۰ ۱۵۴,۸۲۵,۳۵۰ ۰ ۱۰۱,۸۵۴,۰۴۱ ۴۹,۸۳۹,۶۹۹ ۵۰,۳۸۵,۸۸۷,۶۸۲,۹۳۳
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۰۱۲,۴۴۸ ۱,۰۱۰,۲۴۰ ۲۵,۰۸۴ ۰ ۱۵۴,۸۲۵,۳۵۰ ۰ ۱۰۱,۸۵۴,۰۴۱ ۴۹,۸۳۹,۶۹۹ ۵۰,۳۵۰,۰۶۹,۶۶۳,۷۲۲
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۰۱۱,۹۸۷ ۱,۰۰۹,۷۷۹ ۲۵,۰۸۴ ۱۴۴,۹۱۶ ۱۵۴,۸۲۵,۳۵۰ ۵۴,۸۵۳ ۱۰۱,۸۵۴,۰۴۱ ۴۹,۸۳۹,۶۹۹ ۵۰,۳۲۷,۰۹۳,۱۸۵,۵۶۱
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۰۱۱,۵۲۷ ۱,۰۰۹,۳۱۵ ۲۵,۱۲۹ ۴۰۵,۷۰۱ ۱۵۴,۶۸۰,۴۳۴ ۷۷,۹۸۱ ۱۰۱,۷۹۹,۱۸۸ ۴۹,۷۴۹,۶۳۶ ۵۰,۲۱۳,۰۶۰,۵۲۰,۶۵۵
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۰۱۱,۰۰۹ ۱,۰۰۸,۷۶۱ ۲۴,۱۵۰ ۶,۰۳۴ ۱۵۴,۲۷۴,۷۳۳ ۲۰۹,۲۲۶ ۱۰۱,۷۲۱,۲۰۷ ۴۹,۴۲۱,۹۱۶ ۴۹,۸۵۴,۸۸۹,۱۵۷,۲۱۱
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۱۰,۴۸۸ ۱,۰۰۸,۲۱۳ ۲۴,۰۹۷ ۱۴۴,۴۱۵ ۱۵۴,۲۶۸,۶۹۹ ۱۵۴,۸۶۵ ۱۰۱,۵۱۱,۹۸۱ ۴۹,۶۲۵,۱۰۸ ۵۰,۰۳۲,۶۹۶,۶۷۷,۰۹۹
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۰۰۹,۹۳۰ ۱,۰۰۷,۶۶۵ ۲۳,۹۶۴ ۲,۰۷۱ ۱۵۴,۱۲۴,۲۸۴ ۵۶,۶۵۵ ۱۰۱,۳۵۷,۱۱۶ ۴۹,۶۳۵,۵۵۸ ۵۰,۰۱۶,۰۰۰,۴۹۹,۳۷۰
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۰۰۹,۴۱۸ ۱,۰۰۷,۱۱۷ ۲۳,۸۱۴ ۰ ۱۵۴,۱۲۲,۲۱۳ ۰ ۱۰۱,۳۰۰,۴۶۱ ۴۹,۶۹۰,۱۴۲ ۵۰,۰۴۳,۷۶۲,۵۹۳,۷۱۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۰۰۸,۶۸۴ ۱,۰۰۶,۳۹۱ ۲۴,۲۱۸ ۰ ۱۵۴,۱۲۲,۲۱۳ ۰ ۱۰۱,۳۰۰,۴۶۱ ۴۹,۶۹۰,۱۴۲ ۵۰,۰۰۷,۷۲۸,۴۷۸,۹۰۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۰۰۸,۲۲۸ ۱,۰۰۵,۹۳۵ ۲۴,۲۱۸ ۱۷۲,۹۲۳ ۱۵۴,۱۲۲,۲۱۳ ۵۴,۱۹۰ ۱۰۱,۳۰۰,۴۶۱ ۴۹,۶۹۰,۱۴۲ ۴۹,۹۸۵,۰۷۱,۰۱۶,۸۲۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۰۰۷,۷۷۲ ۱,۰۰۵,۴۷۴ ۲۴,۲۷۶ ۳۲۶,۰۳۶ ۱۵۳,۹۴۹,۲۹۰ ۵۷,۹۰۷ ۱۰۱,۲۴۶,۲۷۱ ۴۹,۵۷۱,۴۰۹ ۴۹,۸۴۲,۷۷۸,۴۱۵,۲۴۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱,۰۰۷,۲۷۳ ۱,۰۰۴,۹۲۶ ۲۴,۲۱۰ ۲۶۲,۱۵۴ ۱۵۳,۶۲۳,۲۵۴ ۹۲,۸۱۰ ۱۰۱,۱۸۸,۳۶۴ ۴۹,۳۰۳,۲۸۰ ۴۹,۵۴۶,۱۲۴,۶۰۸,۵۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱,۰۰۶,۷۱۲ ۱,۰۰۴,۳۷۹ ۲۴,۴۱۰ ۵۵۶,۵۱۹ ۱۵۳,۳۶۱,۱۰۰ ۲۰۳,۲۳۱ ۱۰۱,۰۹۵,۵۵۴ ۴۹,۱۳۳,۹۳۶ ۴۹,۳۴۹,۰۸۵,۹۳۷,۴۰۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱,۰۰۶,۱۳۴ ۱,۰۰۳,۸۳۳ ۲۴,۷۸۹ ۰ ۱۵۲,۸۰۴,۵۸۱ ۶۷,۵۵۰ ۱۰۰,۸۹۲,۳۲۳ ۴۸,۷۸۰,۶۴۸ ۴۸,۹۶۷,۶۲۲,۵۴۵,۶۴۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱,۰۰۵,۵۹۰ ۱,۰۰۳,۲۸۴ ۲۳,۶۰۳ ۰ ۱۵۲,۸۰۴,۵۸۱ ۰ ۱۰۰,۸۲۴,۷۷۳ ۴۸,۸۴۸,۱۹۸ ۴۹,۰۰۸,۶۳۴,۶۰۸,۷۴۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱,۰۰۴,۸۶۰ ۱,۰۰۲,۶۱۲ ۲۵,۵۶۶ ۰ ۱۵۲,۸۰۴,۵۸۱ ۰ ۱۰۰,۸۲۴,۷۷۳ ۴۸,۸۴۸,۱۹۸ ۴۸,۹۷۵,۷۶۶,۳۴۷,۴۹۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱,۰۰۴,۳۸۷ ۱,۰۰۲,۱۳۹ ۲۵,۵۶۶ ۶۴۶,۰۳۶ ۱۵۲,۸۰۴,۵۸۱ ۱۵۴,۷۸۷ ۱۰۰,۸۲۴,۷۷۳ ۴۸,۸۴۸,۱۹۸ ۴۸,۹۵۲,۶۹۵,۹۲۰,۷۲۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱,۰۰۳,۹۱۴ ۱,۰۰۱,۶۴۳ ۲۵,۸۲۶ ۰ ۱۵۲,۱۵۸,۵۴۵ ۷۵,۴۴۲ ۱۰۰,۶۶۹,۹۸۶ ۴۸,۳۵۶,۹۴۹ ۴۸,۴۳۶,۴۱۹,۳۲۱,۵۶۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱,۰۰۳,۳۵۰ ۱,۰۰۱,۰۹۴ ۲۳,۹۰۹ ۶۶,۷۱۰ ۱۵۲,۱۵۸,۵۴۵ ۱۱۵,۲۴۵ ۱۰۰,۵۹۴,۵۴۴ ۴۸,۴۳۲,۳۹۱ ۴۸,۴۸۵,۳۹۱,۲۷۱,۳۱۴