صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۴۶۰,۲۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۳۹,۷۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۰,۳۷۲,۴۲۶,۹۴۰,۶۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۶۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۳۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۳,۳۱۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۰۱۷,۶۳۹ ۱,۰۱۵,۳۴۲ ۱۷,۹۷۴ ۰ ۱۷۵,۹۳۵,۱۳۱ ۰ ۱۱۳,۴۵۰,۵۷۶ ۵۹,۴۶۰,۲۰۲ ۶۰,۳۷۲,۴۲۶,۹۴۰,۶۲۱
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۰۱۶,۸۸۴ ۱,۰۱۴,۶۶۳ ۱۵,۹۸۰ ۰ ۱۷۵,۹۳۵,۱۳۱ ۰ ۱۱۳,۴۵۰,۵۷۶ ۵۹,۴۶۰,۲۰۲ ۶۰,۳۳۲,۰۶۳,۴۹۱,۸۳۶
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۰۱۶,۴۰۳ ۱,۰۱۴,۱۸۱ ۱۵,۹۷۸ ۴۳,۳۹۸ ۱۷۵,۹۳۵,۱۳۱ ۶۷,۴۸۶ ۱۱۳,۴۵۰,۵۷۶ ۵۹,۴۶۰,۲۰۲ ۶۰,۳۰۳,۴۲۰,۴۳۵,۸۵۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۱۵,۹۲۰ ۱,۰۱۳,۶۹۹ ۱۵,۹۶۹ ۷۸,۷۹۰ ۱۷۵,۸۹۱,۷۳۳ ۵۵,۳۲۱ ۱۱۳,۳۸۳,۰۹۰ ۵۹,۴۸۴,۲۹۰ ۶۰,۲۹۹,۱۸۲,۲۴۳,۴۰۰
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۰۱۵,۳۱۸ ۱,۰۱۳,۱۵۱ ۱۵,۶۷۶ ۴۳,۹۸۳ ۱۷۵,۸۱۲,۹۴۳ ۱۲۶,۲۶۲ ۱۱۳,۳۲۷,۷۶۹ ۵۹,۴۶۰,۸۲۱ ۶۰,۲۴۲,۸۰۵,۲۴۵,۱۴۶
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۰۱۴,۷۴۹ ۱,۰۱۲,۶۰۳ ۱۵,۴۱۸ ۴۹۳,۰۲۷ ۱۷۵,۷۶۸,۹۶۰ ۱۹۱,۱۶۰ ۱۱۳,۲۰۱,۵۰۷ ۵۹,۵۴۳,۱۰۰ ۶۰,۲۹۳,۵۴۳,۲۶۴,۹۹۴
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۰۱۴,۱۴۲ ۱,۰۱۲,۰۵۵ ۱۵,۱۳۶ ۰ ۱۷۵,۲۷۵,۹۳۳ ۱۰۸,۵۵۸ ۱۱۳,۰۱۰,۳۴۷ ۵۹,۲۴۱,۲۳۳ ۵۹,۹۵۵,۴۱۴,۹۰۵,۰۲۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۰۱۳,۴۸۰ ۱,۰۱۱,۴۷۲ ۱۴,۸۶۰ ۰ ۱۷۵,۲۷۵,۹۳۳ ۰ ۱۱۲,۹۰۱,۷۸۹ ۵۹,۳۴۹,۷۹۱ ۶۰,۰۳۰,۶۶۱,۱۱۰,۳۳۸
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۰۱۲,۸۲۱ ۱,۰۱۰,۸۳۲ ۱۴,۷۴۰ ۰ ۱۷۵,۲۷۵,۹۳۳ ۰ ۱۱۲,۹۰۱,۷۸۹ ۵۹,۳۴۹,۷۹۱ ۵۹,۹۹۲,۶۸۶,۹۶۹,۶۳۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۰۱۲,۳۳۶ ۱,۰۱۰,۳۴۸ ۱۴,۷۳۷ ۱,۴۸۲ ۱۷۵,۲۷۵,۹۳۳ ۱۶۷,۳۳۵ ۱۱۲,۹۰۱,۷۸۹ ۵۹,۳۴۹,۷۹۱ ۵۹,۹۶۳,۹۲۷,۲۸۱,۳۵۱
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۰۱۱,۸۴۶ ۱,۰۰۹,۸۶۳ ۱۴,۶۹۶ ۰ ۱۷۵,۲۷۴,۴۵۱ ۷۹,۰۶۱ ۱۱۲,۷۳۴,۴۵۴ ۵۹,۵۱۵,۶۴۴ ۶۰,۱۰۲,۶۵۵,۵۷۵,۳۴۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۰۱۱,۳۰۷ ۱,۰۰۹,۳۱۳ ۱۴,۹۶۴ ۵۰۴,۸۱۵ ۱۷۵,۲۷۴,۴۵۱ ۱۵۹,۲۰۹ ۱۱۲,۶۵۵,۳۹۳ ۵۹,۵۹۴,۷۰۵ ۶۰,۱۴۹,۷۰۰,۶۴۹,۴۱۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۰۱۰,۷۴۱ ۱,۰۰۸,۷۰۴ ۱۵,۶۳۲ ۳۱,۱۹۲ ۱۷۴,۷۶۹,۶۳۶ ۳۹۶,۲۸۲ ۱۱۲,۴۹۶,۱۸۴ ۵۹,۲۴۹,۰۹۹ ۵۹,۷۶۴,۷۸۳,۸۰۴,۷۶۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۰۱۰,۲۴۴ ۱,۰۰۸,۲۱۹ ۱۵,۵۳۷ ۰ ۱۷۴,۷۳۸,۴۴۴ ۸۳,۰۴۴ ۱۱۲,۰۹۹,۹۰۲ ۵۹,۶۱۴,۱۸۹ ۶۰,۱۰۴,۱۵۶,۱۰۶,۸۳۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۰۰۹,۷۲۴ ۱,۰۰۷,۶۷۱ ۱۵,۹۲۱ ۰ ۱۷۴,۷۳۸,۴۴۴ ۰ ۱۱۲,۰۱۶,۸۵۸ ۵۹,۶۹۷,۲۳۳ ۶۰,۱۵۵,۱۸۳,۴۵۹,۶۵۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱,۰۰۹,۱۰۳ ۱,۰۰۷,۰۰۲ ۱۶,۴۱۵ ۰ ۱۷۴,۷۳۸,۴۴۴ ۰ ۱۱۲,۰۱۶,۸۵۸ ۵۹,۶۹۷,۲۳۳ ۶۰,۱۱۵,۲۲۱,۱۵۵,۸۲۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱,۰۰۸,۶۲۵ ۱,۰۰۶,۵۲۴ ۱۶,۴۱۲ ۴۹۶,۸۵۲ ۱۷۴,۷۳۸,۴۴۴ ۱۱۹,۴۹۸ ۱۱۲,۰۱۶,۸۵۸ ۵۹,۶۹۷,۲۳۳ ۶۰,۰۸۶,۶۹۲,۹۳۴,۷۹۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱,۰۰۸,۱۴۳ ۱,۰۰۶,۰۲۸ ۱۶,۵۱۷ ۰ ۱۷۴,۲۴۱,۵۹۲ ۱۴۲,۱۲۹ ۱۱۱,۸۹۷,۳۶۰ ۵۹,۳۱۹,۸۷۹ ۵۹,۶۷۷,۴۵۷,۱۸۹,۷۷۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱,۰۰۷,۵۴۴ ۱,۰۰۵,۴۷۹ ۱۶,۵۲۳ ۵۱۲,۲۶۰ ۱۷۴,۲۴۱,۵۹۲ ۱۲۹,۳۱۸ ۱۱۱,۷۵۵,۲۳۱ ۵۹,۴۶۲,۰۰۸ ۵۹,۷۸۷,۸۲۰,۰۳۵,۲۸۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱,۰۰۷,۱۰۷ ۱,۰۰۴,۹۳۲ ۱۶,۹۶۰ ۱۶,۶۵۹ ۱۷۳,۷۲۹,۳۳۲ ۳۲۹,۴۵۳ ۱۱۱,۶۲۵,۹۱۳ ۵۹,۰۷۹,۰۶۶ ۵۹,۳۷۰,۴۱۶,۱۵۳,۷۵۱