صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۸,۳۲۹,۴۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱,۶۷۰,۵۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳۰,۳۲۴,۴۲۶,۶۴۲,۱۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۰۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۶۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۷,۴۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۱,۰۰۶,۰۴۷ ۱,۰۰۴,۶۵۸ ۹۹۷,۴۷۳ -۷,۱۸۵ ۰ ۱,۹۸۸,۸۲۸,۹۲۳ ۰ ۱,۵۶۰,۴۹۹,۴۶۰ ۴۲۸,۳۲۹,۴۶۳ ۴۳۰,۳۲۴,۴۲۶,۶۴۲,۱۶۴
  ۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱,۰۰۵,۶۲۶ ۱,۰۰۴,۲۳۶ ۹۹۷,۱۰۳ -۷,۱۳۳ ۱,۶۹۲,۸۸۲ ۱,۹۸۸,۸۲۸,۹۲۳ ۱,۳۹۶,۴۷۰ ۱,۵۶۰,۴۹۹,۴۶۰ ۴۲۸,۳۲۹,۴۶۳ ۴۳۰,۱۴۳,۸۵۴,۴۴۶,۲۴۴
  ۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱,۰۰۴,۸۹۹ ۱,۰۰۳,۵۱۰ ۹۹۶,۶۰۶ -۶,۹۰۴ ۱,۶۵۲,۴۰۱ ۱,۹۸۷,۱۳۶,۰۴۱ ۴,۰۰۲,۲۰۷ ۱,۵۵۹,۱۰۲,۹۹۰ ۴۲۸,۰۳۳,۰۵۱ ۴۲۹,۵۳۵,۴۰۹,۸۷۸,۳۳۵
  ۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱,۰۰۵,۹۱۶ ۱,۰۰۳,۱۶۷ ۹۹۶,۱۲۵ -۷,۰۴۲ ۵,۳۹۵,۲۹۲ ۱,۹۸۵,۴۸۳,۶۴۰ ۲,۲۸۵,۱۸۱ ۱,۵۵۵,۱۰۰,۷۸۳ ۴۳۰,۳۸۲,۸۵۷ ۴۳۱,۷۴۵,۹۸۲,۱۴۸,۳۰۵
  ۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱,۰۰۴,۰۰۱ ۱,۰۰۲,۵۹۵ ۹۹۵,۵۴۷ -۷,۰۴۸ ۱,۶۹۹,۲۸۹ ۱,۹۸۰,۰۸۸,۳۴۸ ۲,۴۷۵,۱۴۰ ۱,۵۵۲,۸۱۵,۶۰۲ ۴۲۷,۲۷۲,۷۴۶ ۴۲۸,۳۸۱,۶۰۵,۲۸۸,۷۲۱
  ۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱,۰۰۳,۵۳۰ ۱,۰۰۲,۱۲۷ ۹۹۵,۱۱۹ -۷,۰۰۸ ۴,۶۵۲,۳۰۱ ۱,۹۷۸,۳۸۹,۰۵۹ ۷,۸۷۴,۱۱۳ ۱,۵۵۰,۳۴۰,۴۶۲ ۴۲۸,۰۴۸,۵۹۷ ۴۲۸,۹۵۹,۰۴۹,۶۰۷,۰۱۲
  ۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱,۰۰۳,۳۶۳ ۱,۰۰۱,۷۲۵ ۹۹۵,۰۳۸ -۶,۶۸۷ ۰ ۱,۹۷۳,۷۳۶,۷۵۸ ۰ ۱,۵۴۲,۴۶۶,۳۴۹ ۴۳۱,۲۷۰,۴۰۹ ۴۳۲,۰۱۴,۴۲۱,۳۵۶,۹۵۸
  ۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۳,۰۰۸ ۱,۰۰۱,۲۸۳ ۹۹۴,۲۷۲ -۷,۰۱۱ ۰ ۱,۹۷۳,۷۳۶,۷۵۸ ۰ ۱,۵۴۲,۴۶۶,۳۴۹ ۴۳۱,۲۷۰,۴۰۹ ۴۳۱,۸۲۳,۸۷۶,۰۲۰,۹۷۵
  ۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۲,۶۰۷ ۱,۰۰۰,۸۸۳ ۹۹۳,۸۵۶ -۷,۰۲۷ ۴,۸۸۲,۶۵۳ ۱,۹۷۳,۷۳۶,۷۵۸ ۶,۷۶۹,۴۱۶ ۱,۵۴۲,۴۶۶,۳۴۹ ۴۳۱,۲۷۰,۴۰۹ ۴۳۱,۶۵۱,۳۹۴,۵۶۳,۴۰۹
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۲,۱۵۳ ۱,۰۰۰,۴۳۷ ۹۹۳,۴۲۵ -۷,۰۱۲ ۴,۲۱۵,۳۰۵ ۱,۹۶۸,۸۵۴,۱۰۵ ۱,۴۱۸,۰۲۶ ۱,۵۳۵,۶۹۶,۹۳۳ ۴۳۳,۱۵۷,۱۷۲ ۴۳۳,۳۴۶,۳۶۲,۷۴۷,۴۰۵
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۱,۷۲۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۲,۹۲۷ -۷,۰۷۳ ۱,۱۹۸,۶۹۸ ۱,۹۶۴,۶۳۸,۸۰۰ ۸۹۸,۵۷۳ ۱,۵۳۴,۲۷۸,۹۰۷ ۴۳۰,۳۵۹,۸۹۳ ۴۳۰,۳۵۹,۹۹۱,۸۲۹,۸۶۳
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱,۰۱۷,۳۴۸ ۱,۰۱۵,۶۲۱ ۱,۰۰۸,۵۴۸ -۷,۰۷۳ ۱,۱۹۸,۶۹۸ ۱,۹۶۴,۶۳۸,۸۰۰ ۸۹۸,۵۷۳ ۱,۵۳۴,۲۷۸,۹۰۷ ۴۳۰,۳۵۹,۸۹۳ ۴۳۷,۰۸۲,۶۴۳,۷۱۸,۴۱۶
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۱,۰۱۴,۴۰۲ ۱,۰۱۲,۶۷۴ ۱,۰۰۶,۳۲۵ -۶,۳۴۹ ۱,۰۰۱,۵۹۳ ۱,۹۶۳,۴۴۰,۱۰۲ ۶,۸۹۰,۶۱۳ ۱,۵۳۳,۳۸۰,۳۳۴ ۴۳۰,۰۵۹,۷۶۸ ۴۳۵,۵۱۰,۴۱۸,۱۳۶,۸۲۶
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱,۰۱۴,۰۲۲ ۱,۰۱۲,۳۱۵ ۱,۰۰۶,۱۰۷ -۶,۲۰۸ ۱,۷۴۸,۷۱۱ ۱,۹۶۲,۴۳۸,۵۰۹ ۱,۵۹۰,۰۷۵ ۱,۵۲۶,۴۸۹,۷۲۱ ۴۳۵,۹۴۸,۷۸۸ ۴۴۱,۳۱۷,۵۹۷,۵۵۸,۹۱۰
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۱,۰۱۳,۶۱۸ ۱,۰۱۱,۹۱۰ ۱,۰۰۵,۷۳۵ -۶,۱۷۵ ۰ ۱,۹۶۰,۶۸۹,۷۹۸ ۰ ۱,۵۲۴,۸۹۹,۶۴۶ ۴۳۵,۷۹۰,۱۵۲ ۴۴۰,۹۸۰,۲۴۰,۵۷۷,۱۰۴
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۱,۰۱۳,۷۳۸ ۱,۰۱۲,۰۲۵ ۱,۰۰۵,۳۳۳ -۶,۶۹۲ ۰ ۱,۹۶۰,۶۸۹,۷۹۸ ۰ ۱,۵۲۴,۸۹۹,۶۴۶ ۴۳۵,۷۹۰,۱۵۲ ۴۴۱,۰۳۰,۵۴۹,۳۴۶,۱۶۵
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۱,۰۱۳,۲۷۳ ۱,۰۱۱,۵۶۱ ۱,۰۰۴,۹۰۴ -۶,۶۵۷ ۱,۵۹۳,۵۱۰ ۱,۹۶۰,۶۸۹,۷۹۸ ۱,۸۴۸,۱۳۳ ۱,۵۲۴,۸۹۹,۶۴۶ ۴۳۵,۷۹۰,۱۵۲ ۴۴۰,۸۲۸,۲۳۸,۹۴۵,۳۵۲
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱,۰۱۲,۲۴۳ ۱,۰۱۰,۵۳۳ ۱,۰۰۴,۴۷۳ -۶,۰۶۰ ۱,۴۶۵,۸۷۰ ۱,۹۵۹,۰۹۶,۲۸۸ ۱,۴۲۲,۱۲۲ ۱,۵۲۳,۰۵۱,۵۱۳ ۴۳۶,۰۴۴,۷۷۵ ۴۴۰,۶۳۷,۶۷۳,۵۸۳,۳۸۲
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۱,۰۱۱,۸۴۰ ۱,۰۱۰,۱۲۰ ۱,۰۰۴,۰۸۸ -۶,۰۳۲ ۱,۲۸۱,۵۲۰ ۱,۹۵۷,۶۳۰,۴۱۸ ۲,۳۵۸,۸۲۷ ۱,۵۲۱,۶۲۹,۳۹۱ ۴۳۶,۰۰۱,۰۲۷ ۴۴۰,۴۱۳,۳۰۹,۱۱۰,۷۳۵
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۱,۰۱۱,۳۸۴ ۱,۰۰۹,۶۶۳ ۱,۰۰۳,۶۷۶ -۵,۹۸۷ ۴,۶۴۳,۳۵۱ ۱,۹۵۶,۳۴۸,۸۹۸ ۵,۴۹۳,۷۳۹ ۱,۵۱۹,۲۷۰,۵۶۴ ۴۳۷,۰۷۸,۳۳۴ ۴۴۱,۳۰۱,۸۲۱,۲۶۶,۹۷۷
  مشاهده همه