صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۲,۱۴۹,۹۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷,۸۵۰,۰۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۲,۷۱۰,۶۵۴,۹۰۸,۲۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۵۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۵۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۲۷۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱,۰۰۵,۵۲۰ ۱,۰۰۴,۵۹۰ ۵,۶۸۲ ۰ ۲۸۲,۱۰۷,۳۳۱ ۰ ۱۵۹,۹۵۷,۳۷۲ ۱۲۲,۱۴۹,۹۵۹ ۱۲۲,۷۱۰,۶۵۴,۹۰۸,۲۸۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱,۰۰۴,۸۲۳ ۱,۰۰۳,۹۵۰ ۵,۷۰۷ ۰ ۲۸۲,۱۰۷,۳۳۱ ۰ ۱۵۹,۹۵۷,۳۷۲ ۱۲۲,۱۴۹,۹۵۹ ۱۲۲,۶۳۲,۴۴۵,۸۱۲,۴۳۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱,۰۰۴,۴۰۹ ۱,۰۰۳,۵۳۶ ۵,۷۰۷ ۹,۰۹۵,۸۹۳ ۲۸۲,۱۰۷,۳۳۱ ۵۷,۳۷۷ ۱۵۹,۹۵۷,۳۷۲ ۱۲۲,۱۴۹,۹۵۹ ۱۲۲,۵۸۱,۸۸۹,۷۹۴,۲۹۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱,۰۰۳,۹۸۷ ۱,۰۰۳,۰۴۵ ۶,۱۶۳ ۱,۰۴۸,۷۰۰ ۲۷۳,۰۱۱,۴۳۸ ۲۶۹,۷۷۶ ۱۵۹,۸۹۹,۹۹۵ ۱۱۳,۱۱۱,۴۴۳ ۱۱۳,۴۵۵,۸۲۰,۷۶۰,۸۰۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۰۰۳,۲۴۵ ۱,۰۰۲,۲۹۶ ۵,۴۵۱ ۲,۸۲۵,۸۶۶ ۲۷۱,۹۶۲,۷۳۸ ۳۷۰,۰۱۰ ۱۵۹,۶۳۰,۲۱۹ ۱۱۲,۳۳۲,۵۱۹ ۱۱۲,۵۹۰,۳۸۳,۸۱۵,۰۸۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۲,۷۰۴ ۱,۰۰۱,۷۲۱ ۶,۴۲۴ ۱,۴۰۸,۵۵۶ ۲۶۹,۱۳۶,۸۷۲ ۸۹,۲۳۶ ۱۵۹,۲۶۰,۲۰۹ ۱۰۹,۸۷۶,۶۶۳ ۱۱۰,۰۶۵,۷۹۸,۹۱۸,۱۳۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۲,۱۲۵ ۱,۰۰۱,۱۴۷ ۹,۰۸۸ ۱,۵۹۸,۲۳۲ ۲۶۷,۷۲۸,۳۱۶ ۱۶۳,۴۸۹ ۱۵۹,۱۷۰,۹۷۳ ۱۰۸,۵۵۷,۳۴۳ ۱۰۸,۶۸۱,۹۰۰,۱۷۴,۴۲۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۱,۵۵۱ ۱,۰۰۰,۵۷۴ ۹,۳۰۶ ۰ ۲۶۶,۱۳۰,۰۸۴ ۰ ۱۵۹,۰۰۷,۴۸۴ ۱۰۷,۱۲۲,۶۰۰ ۱۰۷,۱۸۴,۱۰۱,۰۴۶,۱۹۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۰۱۸,۶۷۰ ۱,۰۱۷,۷۴۸ ۹,۳۲۶ ۰ ۲۶۶,۱۳۰,۰۸۴ ۰ ۱۵۹,۰۰۷,۴۸۴ ۱۰۷,۱۲۲,۶۰۰ ۱۰۹,۰۲۳,۷۸۳,۹۲۱,۸۲۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۰,۹۲۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۳۲۶ ۰ ۲۶۶,۱۳۰,۰۸۴ ۰ ۱۵۹,۰۰۷,۴۸۴ ۱۰۷,۱۲۲,۶۰۰ ۱۰۷,۱۲۲,۵۷۲,۰۱۷,۰۲۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۰۱۸,۱۳۸ ۱,۰۱۷,۱۹۴ ۹,۳۴۸ ۱,۵۷۱,۲۱۱ ۲۶۶,۱۳۰,۰۸۴ ۸۲,۳۶۰ ۱۵۹,۰۰۷,۴۸۴ ۱۰۷,۱۲۲,۶۰۰ ۱۰۸,۹۶۴,۴۶۶,۸۹۰,۵۴۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۰۱۷,۴۲۸ ۱,۰۱۶,۴۴۸ ۹,۵۰۲ ۷۹۷,۷۴۴ ۲۶۴,۵۵۸,۸۷۳ ۲۲۲,۸۳۲ ۱۵۸,۹۲۵,۱۲۴ ۱۰۵,۶۳۳,۷۴۹ ۱۰۷,۳۷۱,۱۸۸,۲۷۴,۹۵۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۰۱۶,۳۹۱ ۱,۰۱۵,۵۴۹ ۹,۷۸۷ ۶۶۱,۷۲۵ ۲۶۳,۷۶۱,۱۲۹ ۳۸۲,۱۲۱ ۱۵۸,۷۰۲,۲۹۲ ۱۰۵,۰۵۸,۸۳۷ ۱۰۶,۶۹۲,۳۶۳,۹۶۷,۱۱۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۰۱۵,۷۰۵ ۱,۰۱۴,۸۹۸ ۹,۸۱۴ ۶۳۹,۴۱۹ ۲۶۳,۰۹۹,۴۰۴ ۱۲۲,۳۳۹ ۱۵۸,۳۲۰,۱۷۱ ۱۰۴,۷۷۹,۲۳۳ ۱۰۶,۳۴۰,۲۴۷,۵۸۶,۳۷۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۰۱۵,۰۳۴ ۱,۰۱۴,۲۲۳ ۹,۸۸۳ ۷۶۹,۸۷۶ ۲۶۲,۴۵۹,۹۸۵ ۲۴۱,۱۱۷ ۱۵۸,۱۹۷,۸۳۲ ۱۰۴,۲۶۲,۱۵۳ ۱۰۵,۷۴۵,۰۴۱,۷۰۴,۶۳۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۰۱۴,۵۷۶ ۱,۰۱۳,۷۹۲ ۹,۹۱۳ ۰ ۲۶۱,۶۹۰,۱۰۹ ۰ ۱۵۷,۹۵۶,۷۱۵ ۱۰۳,۷۳۳,۳۹۴ ۱۰۵,۱۶۴,۱۱۲,۳۵۰,۷۴۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۰۱۳,۸۵۳ ۱,۰۱۳,۰۸۸ ۹,۹۱۳ ۰ ۲۶۱,۶۹۰,۱۰۹ ۰ ۱۵۷,۹۵۶,۷۱۵ ۱۰۳,۷۳۳,۳۹۴ ۱۰۵,۰۹۱,۰۹۷,۹۳۵,۲۴۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۰۱۳,۳۶۰ ۱,۰۱۲,۵۹۶ ۹,۹۱۲ ۱,۰۶۵,۱۲۳ ۲۶۱,۶۹۰,۱۰۹ ۲,۰۶۵,۷۳۱ ۱۵۷,۹۵۶,۷۱۵ ۱۰۳,۷۳۳,۳۹۴ ۱۰۵,۰۳۹,۹۹۹,۳۳۱,۹۳۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱,۰۱۲,۷۵۶ ۱,۰۱۱,۹۹۸ ۹,۸۱۸ ۶۶۵,۳۴۹ ۲۶۰,۶۲۴,۹۸۶ ۳۰۴,۰۴۲ ۱۵۵,۸۹۰,۹۸۴ ۱۰۴,۷۳۴,۰۰۲ ۱۰۵,۹۹۰,۶۵۰,۹۸۰,۶۰۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱,۰۱۲,۰۵۳ ۱,۰۱۱,۳۳۶ ۷,۱۵۹ ۸۷۴,۴۷۲ ۲۵۹,۹۵۹,۶۳۷ ۱۷۴,۱۸۰ ۱۵۵,۵۸۶,۹۴۲ ۱۰۴,۳۷۲,۶۹۵ ۱۰۵,۵۵۵,۸۵۰,۶۴۱,۶۹۱