صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶,۱۷۳,۷۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۲۶,۲۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۶,۲۲۶,۳۱۷,۳۱۹,۸۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۲۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۵۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۰۱۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱,۰۰۱,۲۴۳ ۱,۰۰۰,۵۴۷ ۱۸,۴۶۹ ۱,۲۹۶,۱۷۲ ۲۴۲,۵۲۲,۹۸۹ ۸۶۱,۵۷۸ ۱۴۶,۳۴۹,۲۵۲ ۹۶,۱۷۳,۷۳۷ ۹۶,۲۲۶,۳۱۷,۳۱۹,۸۲۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۰۱۸,۰۷۲ ۱,۰۱۷,۳۶۳ ۱۷,۰۷۰ ۱۱۲,۱۵۲ ۲۴۱,۲۲۶,۸۱۷ ۱,۱۶۶,۴۳۶ ۱۴۵,۴۸۷,۶۷۴ ۹۵,۷۳۹,۱۴۳ ۹۷,۴۰۱,۴۶۶,۴۶۷,۳۸۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۰۰۰,۷۰۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۷۰ ۱۱۲,۱۵۲ ۲۴۱,۲۲۶,۸۱۷ ۱,۱۶۶,۴۳۶ ۱۴۵,۴۸۷,۶۷۴ ۹۵,۷۳۹,۱۴۳ ۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱,۰۱۷,۵۱۹ ۱,۰۱۶,۸۰۴ ۱۷,۸۸۵ ۳۵۷,۹۲۱ ۲۴۱,۱۱۴,۶۶۵ ۳,۳۲۹,۶۵۹ ۱۴۴,۳۲۱,۲۳۸ ۹۶,۷۹۳,۴۲۷ ۹۸,۴۱۹,۹۱۲,۴۸۹,۷۰۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱,۰۱۷,۳۶۶ ۱,۰۱۶,۶۶۵ ۱۷,۱۱۸ ۰ ۲۴۰,۷۵۶,۷۴۴ ۰ ۱۴۰,۹۹۱,۵۷۹ ۹۹,۷۶۵,۱۶۵ ۱۰۱,۴۲۷,۷۹۲,۷۸۶,۷۸۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱,۰۱۶,۶۳۸ ۱,۰۱۵,۹۴۸ ۱۷,۰۷۲ ۰ ۲۴۰,۷۵۶,۷۴۴ ۰ ۱۴۰,۹۹۱,۵۷۹ ۹۹,۷۶۵,۱۶۵ ۱۰۱,۳۵۶,۱۹۲,۶۵۷,۶۷۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱,۰۱۶,۱۶۴ ۱,۰۱۵,۴۳۴ ۱۷,۰۸۴ ۲۸۸,۰۳۴ ۲۴۰,۷۵۶,۷۴۴ ۱۱۶,۹۹۵ ۱۴۰,۹۹۱,۵۷۹ ۹۹,۷۶۵,۱۶۵ ۱۰۱,۳۰۴,۸۹۸,۸۱۰,۹۱۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۰۱۵,۶۱۰ ۱,۰۱۴,۹۱۸ ۱۷,۰۴۶ ۳۰,۹۷۳ ۲۴۰,۴۶۸,۷۱۰ ۲۴۰,۸۸۵ ۱۴۰,۸۷۴,۵۸۴ ۹۹,۵۹۴,۱۲۶ ۱۰۱,۰۷۹,۸۷۵,۳۷۸,۱۲۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۰۱۴,۷۸۳ ۱,۰۱۴,۰۹۶ ۱۷,۳۹۹ ۴۰۴,۳۵۰ ۲۴۰,۴۳۷,۷۳۷ ۱۱۸,۵۷۴ ۱۴۰,۶۳۳,۶۹۹ ۹۹,۸۰۴,۰۳۸ ۱۰۱,۲۱۰,۹۰۴,۲۷۹,۵۵۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۰۱۳,۸۹۰ ۱,۰۱۳,۲۳۰ ۱۶,۶۸۱ ۷۲۷,۳۲۱ ۲۴۰,۰۳۳,۳۸۷ ۲۱۲,۱۱۵ ۱۴۰,۵۱۵,۱۲۵ ۹۹,۵۱۸,۲۶۲ ۱۰۰,۸۳۴,۸۴۰,۹۲۹,۹۵۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۰۱۳,۳۰۶ ۱,۰۱۲,۶۶۷ ۱۷,۳۹۲ ۳,۹۴۹ ۲۳۹,۳۰۶,۰۶۶ ۴۲۸,۳۹۷ ۱۴۰,۳۰۳,۰۱۰ ۹۹,۰۰۳,۰۵۶ ۱۰۰,۲۵۷,۰۹۹,۴۰۵,۰۱۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۰۱۲,۸۱۳ ۱,۰۱۲,۱۶۸ ۱۷,۲۰۹ ۰ ۲۳۹,۳۰۲,۱۱۷ ۰ ۱۳۹,۸۷۴,۶۱۳ ۹۹,۴۲۷,۵۰۴ ۱۰۰,۶۳۷,۳۱۷,۲۸۶,۶۷۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۰۱۱,۹۱۵ ۱,۰۱۱,۲۷۷ ۱۷,۰۹۰ ۰ ۲۳۹,۳۰۲,۱۱۷ ۰ ۱۳۹,۸۷۴,۶۱۳ ۹۹,۴۲۷,۵۰۴ ۱۰۰,۵۴۸,۷۱۵,۷۶۳,۹۷۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۰۱۱,۳۹۳ ۱,۰۱۰,۷۵۴ ۱۷,۰۶۳ ۲۱۲,۹۸۱ ۲۳۹,۳۰۲,۱۱۷ ۲۹۶,۶۳۴ ۱۳۹,۸۷۴,۶۱۳ ۹۹,۴۲۷,۵۰۴ ۱۰۰,۴۹۶,۷۷۶,۶۰۴,۴۳۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۰۱۰,۸۶۹ ۱,۰۱۰,۲۳۱ ۱۷,۰۲۱ ۳,۹۶۵,۱۰۳ ۲۳۹,۰۸۹,۱۳۶ ۱۲۴,۵۱۹ ۱۳۹,۵۷۷,۹۷۹ ۹۹,۵۱۱,۱۵۷ ۱۰۰,۵۲۹,۲۹۲,۲۰۵,۰۵۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱,۰۱۰,۵۳۵ ۱,۰۰۹,۸۸۰ ۱۷,۶۷۵ ۱۹۲,۰۷۰ ۲۳۵,۱۲۴,۰۳۳ ۱۱۵,۶۷۱ ۱۳۹,۴۵۳,۴۶۰ ۹۵,۶۷۰,۵۷۳ ۹۶,۶۱۵,۸۲۰,۷۱۵,۴۶۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱,۰۰۹,۹۵۹ ۱,۰۰۹,۳۳۱ ۱۸,۲۷۲ ۱,۰۲۲,۲۰۵ ۲۳۴,۹۳۱,۹۶۳ ۲۰۳,۵۹۶ ۱۳۹,۳۳۷,۷۸۹ ۹۵,۵۹۴,۱۷۴ ۹۶,۴۸۶,۱۵۶,۴۱۰,۳۷۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱,۰۰۹,۴۰۰ ۱,۰۰۸,۷۸۳ ۱۸,۵۹۹ ۱,۰۴۰,۲۰۲ ۲۳۳,۹۰۹,۷۵۸ ۲۸۱,۲۶۰ ۱۳۹,۱۳۴,۱۹۳ ۹۴,۷۷۵,۵۶۵ ۹۵,۶۰۷,۹۶۶,۵۱۹,۳۵۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱,۰۰۸,۸۶۳ ۱,۰۰۸,۲۳۴ ۱۸,۷۰۵ ۰ ۲۳۲,۸۶۹,۵۵۶ ۰ ۱۳۸,۸۵۲,۹۳۳ ۹۴,۰۱۶,۶۲۳ ۹۴,۷۹۰,۷۱۰,۹۸۷,۵۸۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱,۰۰۸,۱۴۲ ۱,۰۰۷,۵۱۳ ۱۸,۷۱۱ ۰ ۲۳۲,۸۶۹,۵۵۶ ۰ ۱۳۸,۸۵۲,۹۳۳ ۹۴,۰۱۶,۶۲۳ ۹۴,۷۲۲,۹۷۳,۷۵۹,۲۱۲