صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳,۲۲۶,۶۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۷۷۳,۳۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۳,۶۹۳,۲۷۱,۰۶۲,۳۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۹۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۷۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۷,۴۷۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱,۰۱۰,۹۴۰ ۱,۰۰۸,۷۶۷ ۱۸,۷۰۹ ۰ ۱۶۴,۰۰۳,۳۸۸ ۰ ۱۰۷,۷۵۲,۴۲۳ ۵۳,۲۲۶,۶۱۲ ۵۳,۶۹۳,۲۷۱,۰۶۲,۳۱۷
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۰۱۰,۱۲۹ ۱,۰۰۸,۰۰۸ ۱۸,۹۶۰ ۰ ۱۶۴,۰۰۳,۳۸۸ ۰ ۱۰۷,۷۵۲,۴۲۳ ۵۳,۲۲۶,۶۱۲ ۵۳,۶۵۲,۸۶۱,۵۶۷,۵۳۹
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱,۰۰۹,۶۹۹ ۱,۰۰۷,۵۷۸ ۱۸,۹۶۰ ۶۲۰,۳۶۵ ۱۶۴,۰۰۳,۳۸۸ ۹۰,۷۴۱ ۱۰۷,۷۵۲,۴۲۳ ۵۳,۲۲۶,۶۱۲ ۵۳,۶۲۹,۹۶۹,۶۸۰,۶۹۴
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱,۰۰۹,۲۶۶ ۱,۰۰۷,۱۲۳ ۱۹,۱۵۱ ۱,۱۳۸,۳۸۱ ۱۶۳,۳۸۳,۰۲۳ ۹۱,۲۵۳ ۱۰۷,۶۶۱,۶۸۲ ۵۲,۶۹۶,۹۸۸ ۵۳,۰۷۲,۳۶۴,۵۸۶,۶۴۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۰۰۸,۷۳۹ ۱,۰۰۶,۵۷۶ ۲۱,۱۱۸ ۲,۹۸۴,۳۸۴ ۱۶۲,۲۴۴,۶۴۲ ۲۰۵,۲۷۰ ۱۰۷,۵۷۰,۴۲۹ ۵۱,۶۴۹,۸۶۰ ۵۱,۹۸۹,۴۹۶,۹۵۱,۳۶۷
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۰۰۸,۳۰۵ ۱,۰۰۶,۰۲۷ ۲۲,۰۲۸ ۰ ۱۵۹,۲۶۰,۲۵۸ ۲۳۶,۱۵۰ ۱۰۷,۳۶۵,۱۵۹ ۴۸,۸۷۰,۷۴۶ ۴۹,۱۶۵,۳۰۸,۰۸۴,۹۱۹
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۰۰۷,۷۵۶ ۱,۰۰۵,۴۷۹ ۲۱,۶۹۷ ۲۴۱ ۱۵۹,۲۶۰,۲۵۸ ۱۳۴,۶۴۱ ۱۰۷,۱۲۹,۰۰۹ ۴۹,۱۰۶,۸۹۶ ۴۹,۳۷۵,۹۷۲,۳۱۰,۸۵۸
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۰۰۷,۱۸۷ ۱,۰۰۴,۹۳۱ ۲۲,۱۶۹ ۰ ۱۵۹,۲۶۰,۰۱۷ ۰ ۱۰۶,۹۹۴,۳۶۸ ۴۹,۲۴۱,۲۹۶ ۴۹,۴۸۴,۱۲۱,۱۳۶,۱۴۰
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱,۰۰۶,۴۵۹ ۱,۰۰۴,۲۳۳ ۲۲,۴۲۲ ۰ ۱۵۹,۲۶۰,۰۱۷ ۰ ۱۰۶,۹۹۴,۳۶۸ ۴۹,۲۴۱,۲۹۶ ۴۹,۴۴۹,۷۲۹,۷۲۵,۵۸۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱,۰۰۵,۹۹۶ ۱,۰۰۳,۷۷۰ ۲۲,۴۲۲ ۴۰۷,۳۹۶ ۱۵۹,۲۶۰,۰۱۷ ۱۰۹,۷۰۳ ۱۰۶,۹۹۴,۳۶۸ ۴۹,۲۴۱,۲۹۶ ۴۹,۴۲۶,۹۲۱,۶۸۵,۱۴۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱,۰۰۵,۵۲۸ ۱,۰۰۳,۲۸۸ ۲۲,۵۵۹ ۰ ۱۵۸,۸۵۲,۶۲۱ ۸۲,۱۸۹ ۱۰۶,۸۸۴,۶۶۵ ۴۸,۹۴۳,۶۰۳ ۴۹,۱۰۴,۵۴۹,۷۳۹,۶۹۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱,۰۰۴,۹۵۷ ۱,۰۰۲,۷۴۰ ۲۱,۸۷۵ ۰ ۱۵۸,۸۵۲,۶۲۱ ۲۶۷,۲۰۱ ۱۰۶,۸۰۲,۴۷۶ ۴۹,۰۲۵,۷۹۲ ۴۹,۱۶۰,۱۱۶,۲۳۳,۰۴۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱,۰۰۴,۴۲۳ ۱,۰۰۲,۱۹۲ ۲۱,۳۱۹ ۸۷,۸۳۰ ۱۵۸,۸۵۲,۶۲۱ ۲۲۲,۲۷۶ ۱۰۶,۵۳۵,۲۷۵ ۴۹,۲۹۲,۹۹۳ ۴۹,۴۰۱,۰۲۳,۳۶۰,۴۹۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۳,۸۵۷ ۱,۰۰۱,۶۴۴ ۲۱,۲۷۱ ۰ ۱۵۸,۷۶۴,۷۹۱ ۴۵,۵۱۹ ۱۰۶,۳۱۲,۹۹۹ ۴۹,۴۲۷,۴۳۹ ۴۹,۵۰۸,۶۸۰,۴۰۶,۰۶۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۳,۳۰۷ ۱,۰۰۱,۰۹۶ ۲۱,۱۸۷ ۰ ۱۵۸,۷۶۴,۷۹۱ ۰ ۱۰۶,۲۶۷,۴۸۰ ۴۹,۴۷۲,۹۵۸ ۴۹,۵۲۷,۱۸۲,۷۷۹,۷۲۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۲,۶۶۳ ۱,۰۰۰,۴۶۵ ۲۱,۳۳۵ ۰ ۱۵۸,۷۶۴,۷۹۱ ۰ ۱۰۶,۲۶۷,۴۸۰ ۴۹,۴۷۲,۹۵۸ ۴۹,۴۹۵,۹۵۱,۵۰۳,۲۱۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۰۱۸,۶۲۹ ۱,۰۱۶,۴۳۱ ۲۱,۳۳۵ ۱,۶۳۰ ۱۵۸,۷۶۴,۷۹۱ ۵۰,۷۹۷ ۱۰۶,۲۶۷,۴۸۰ ۴۹,۴۷۲,۹۵۸ ۵۰,۲۸۵,۸۶۳,۸۸۱,۴۳۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۲,۱۹۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۳۳۵ ۱,۶۳۰ ۱۵۸,۷۶۴,۷۹۱ ۵۰,۷۹۷ ۱۰۶,۲۶۷,۴۸۰ ۴۹,۴۷۲,۹۵۸ ۴۹,۴۷۲,۹۷۳,۷۰۸,۵۳۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱,۰۱۷,۷۳۷ ۱,۰۱۵,۵۴۲ ۲۱,۳۱۴ ۱۹,۶۵۵ ۱۵۸,۷۶۱,۵۳۱ ۱۴۱,۱۸۶ ۱۰۶,۱۶۵,۸۸۶ ۴۹,۵۲۲,۱۲۵ ۵۰,۲۹۱,۷۷۹,۳۳۵,۴۰۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱,۰۱۷,۵۲۷ ۱,۰۱۵,۳۴۳ ۲۱,۶۱۵ ۱۹,۶۶۶ ۱۵۸,۷۴۱,۸۷۶ ۱۰۵,۱۷۳ ۱۰۶,۰۲۴,۷۰۰ ۴۹,۶۴۳,۶۵۶ ۵۰,۴۰۵,۳۲۰,۱۹۴,۹۲۴