صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۳۷۳,۹۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۶۲۶,۰۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵,۳۹۵,۱۷۷,۲۶۶,۰۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۶۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۴۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۶۰۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۰۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱,۰۰۲,۶۶۵ ۱,۰۰۰,۴۶۹ ۲۴,۱۳۸ ۰ ۱۴۷,۱۹۷,۱۵۸ ۰ ۹۸,۶۷۱,۶۵۲ ۴۵,۳۷۳,۹۰۹ ۴۵,۳۹۵,۱۷۷,۲۶۶,۰۸۵
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱,۰۱۹,۲۴۷ ۱,۰۱۷,۰۵۱ ۲۴,۱۳۸ ۲۷۱,۹۰۷ ۱۴۷,۱۹۷,۱۵۸ ۹۴,۸۴۳ ۹۸,۶۷۱,۶۵۲ ۴۵,۳۷۳,۹۰۹ ۴۶,۱۴۷,۵۶۴,۶۷۷,۳۹۶
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱,۰۰۲,۱۹۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۱۳۸ ۲۷۱,۹۰۷ ۱۴۷,۱۹۷,۱۵۸ ۹۴,۸۴۳ ۹۸,۶۷۱,۶۵۲ ۴۵,۳۷۳,۹۰۹ ۴۵,۳۷۳,۸۹۴,۱۵۵,۰۳۷
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱,۰۱۸,۷۹۱ ۱,۰۱۶,۵۸۳ ۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۴۶,۶۵۳,۳۴۴ ۰ ۹۸,۴۸۱,۹۶۶ ۴۵,۱۹۶,۸۴۵ ۴۵,۹۴۶,۳۵۷,۴۹۸,۶۸۲
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱,۰۱۷,۹۶۴ ۱,۰۱۵,۷۸۲ ۲۴,۳۴۴ ۲۶۸,۲۷۹ ۱۴۶,۶۵۳,۳۴۴ ۲۵,۰۰۳ ۹۸,۴۸۱,۹۶۶ ۴۵,۱۹۶,۸۴۵ ۴۵,۹۱۰,۱۳۳,۲۷۵,۰۴۹
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱,۰۱۷,۴۹۵ ۱,۰۱۵,۳۰۱ ۲۴,۴۷۵ ۲۴۲,۰۶۵ ۱۴۶,۳۸۵,۰۶۵ ۲۰۷,۷۰۴ ۹۸,۴۵۶,۹۶۳ ۴۴,۹۵۳,۵۶۹ ۴۵,۶۴۱,۳۸۶,۲۲۰,۲۳۸
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱,۰۱۶,۹۶۲ ۱,۰۱۴,۷۹۵ ۲۴,۴۹۴ ۳۷۸,۰۴۴ ۱۴۶,۱۴۳,۰۰۰ ۳۰,۴۰۸ ۹۸,۲۴۹,۲۵۹ ۴۴,۹۱۹,۲۰۸ ۴۵,۵۸۳,۷۸۲,۱۶۷,۵۷۷
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱,۰۱۶,۴۳۰ ۱,۰۱۴,۲۴۶ ۲۴,۷۸۲ ۰ ۱۴۵,۷۶۴,۹۵۶ ۰ ۹۸,۲۱۸,۸۵۱ ۴۴,۵۷۱,۵۷۲ ۴۵,۲۰۶,۵۵۱,۸۹۵,۹۷۷
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱,۰۱۵,۷۷۵ ۱,۰۱۳,۵۹۱ ۲۵,۱۵۹ ۰ ۱۴۵,۷۶۴,۹۵۶ ۰ ۹۸,۲۱۸,۸۵۱ ۴۴,۵۷۱,۵۷۲ ۴۵,۱۷۷,۳۳۶,۳۱۶,۲۶۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱,۰۱۵,۳۰۰ ۱,۰۱۳,۱۱۶ ۲۵,۱۵۹ ۶۷۲,۹۸۷ ۱۴۵,۷۶۴,۹۵۶ ۳۳,۶۱۰ ۹۸,۲۱۸,۸۵۱ ۴۴,۵۷۱,۵۷۲ ۴۵,۱۵۶,۱۶۵,۸۸۷,۸۲۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱,۰۱۴,۸۱۹ ۱,۰۱۲,۶۰۳ ۲۵,۵۲۵ ۲۹۶,۴۹۱ ۱۴۵,۰۹۱,۹۶۹ ۷۳,۷۵۵ ۹۸,۱۸۵,۲۴۱ ۴۳,۹۳۲,۱۹۵ ۴۴,۴۸۵,۸۷۶,۸۱۹,۵۰۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۰۱۴,۳۱۰ ۱,۰۱۲,۱۰۹ ۲۵,۴۲۵ ۰ ۱۴۴,۷۹۵,۴۷۸ ۰ ۹۸,۱۱۱,۴۸۶ ۴۳,۷۰۹,۴۵۹ ۴۴,۲۳۸,۷۳۸,۱۷۵,۱۷۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۰۱۳,۶۸۵ ۱,۰۱۱,۴۸۸ ۲۵,۶۴۵ ۳۰۳,۲۵۷ ۱۴۴,۷۹۵,۴۷۸ ۱۲۳,۹۶۱ ۹۸,۱۱۱,۴۸۶ ۴۳,۷۰۹,۴۵۹ ۴۴,۲۱۱,۵۹۹,۳۵۳,۴۸۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱,۰۱۳,۲۱۴ ۱,۰۱۱,۰۰۸ ۲۵,۷۵۱ ۲۵۸,۴۳۰ ۱۴۴,۴۹۲,۲۲۱ ۳۴,۶۱۶ ۹۷,۹۸۷,۵۲۵ ۴۳,۵۳۰,۱۶۳ ۴۴,۰۰۹,۳۵۴,۹۴۰,۰۰۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۰۱۲,۶۲۱ ۱,۰۱۰,۴۱۳ ۲۶,۰۴۲ ۰ ۱۴۴,۲۳۳,۷۹۱ ۰ ۹۷,۹۵۲,۹۰۹ ۴۳,۳۰۶,۳۴۹ ۴۳,۷۵۷,۲۸۹,۸۷۷,۱۷۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱,۰۱۱,۹۲۵ ۱,۰۰۹,۷۳۵ ۲۶,۳۳۱ ۰ ۱۴۴,۲۳۳,۷۹۱ ۰ ۹۷,۹۵۲,۹۰۹ ۴۳,۳۰۶,۳۴۹ ۴۳,۷۲۷,۹۲۱,۶۶۴,۵۹۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱,۰۱۱,۴۴۸ ۱,۰۰۹,۲۵۸ ۲۶,۳۳۱ ۲۸۷,۷۲۹ ۱۴۴,۲۳۳,۷۹۱ ۴۸,۷۱۹ ۹۷,۹۵۲,۹۰۹ ۴۳,۳۰۶,۳۴۹ ۴۳,۷۰۷,۲۸۲,۳۷۷,۲۹۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱,۰۱۰,۹۶۹ ۱,۰۰۸,۷۶۷ ۲۶,۴۷۸ ۱۹۰,۸۵۷ ۱۴۳,۹۴۶,۰۶۲ ۵۱,۲۷۶ ۹۷,۹۰۴,۱۹۰ ۴۳,۰۶۷,۳۳۹ ۴۳,۴۴۴,۹۲۳,۶۸۲,۶۰۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۰۱۰,۴۲۹ ۱,۰۰۸,۲۱۹ ۲۶,۶۹۱ ۲۸۵,۰۷۳ ۱۴۳,۷۵۵,۲۰۵ ۵۱,۵۱۷ ۹۷,۸۵۲,۹۱۴ ۴۲,۹۲۷,۷۵۸ ۴۳,۲۸۰,۵۷۶,۰۷۹,۵۴۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱,۰۰۹,۸۹۲ ۱,۰۰۷,۶۷۱ ۲۷,۳۸۱ ۳۴۲,۳۱۹ ۱۴۳,۴۷۰,۱۳۲ ۲۱۸,۸۲۹ ۹۷,۸۰۱,۳۹۷ ۴۲,۶۹۴,۲۰۲ ۴۳,۰۲۱,۷۲۵,۷۷۷,۵۱۸