صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۶۴۲,۰۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۵۷,۹۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹,۴۲۹,۴۱۳,۸۵۲,۲۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۳۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۱۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۹,۲۸۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱,۰۱۸,۳۱۷ ۱,۰۱۶,۱۸۶ ۲۳,۱۰۰ ۰ ۱۵۲,۰۵۶,۰۷۹ ۰ ۱۰۰,۲۶۲,۳۸۵ ۴۸,۶۴۲,۰۹۷ ۴۹,۴۲۹,۴۱۳,۸۵۲,۲۵۰
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱,۰۱۷,۸۴۵ ۱,۰۱۵,۷۱۴ ۲۳,۱۰۰ ۶۷,۷۴۷ ۱۵۲,۰۵۶,۰۷۹ ۱۴۱,۳۷۶ ۱۰۰,۲۶۲,۳۸۵ ۴۸,۶۴۲,۰۹۷ ۴۹,۴۰۶,۴۳۷,۴۲۳,۱۴۳
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱,۰۱۷,۲۴۸ ۱,۰۱۵,۱۲۲ ۲۳,۰۶۵ ۱۰۷,۲۸۸ ۱۵۱,۹۸۸,۳۳۲ ۱۳۶,۵۲۹ ۱۰۰,۱۲۱,۰۰۹ ۴۸,۷۱۵,۷۲۶ ۴۹,۴۵۲,۳۸۳,۵۵۱,۷۰۶
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱,۰۱۷,۳۴۹ ۱,۰۱۵,۱۸۴ ۲۳,۰۴۱ ۵۱,۹۲۴ ۱۵۱,۸۸۱,۰۴۴ ۱۶۸,۰۳۰ ۹۹,۹۸۴,۴۸۰ ۴۸,۷۴۴,۹۶۷ ۴۹,۴۸۵,۱۰۱,۰۶۲,۳۹۰
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱,۰۱۷,۲۹۳ ۱,۰۱۵,۰۹۹ ۲۲,۸۵۲ ۰ ۱۵۱,۸۲۹,۱۲۰ ۰ ۹۹,۸۱۶,۴۵۰ ۴۸,۸۶۱,۰۷۳ ۴۹,۵۹۸,۸۳۴,۰۴۸,۳۲۹
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱,۰۱۸,۰۶۰ ۱,۰۱۵,۸۸۳ ۲۴,۱۰۲ ۰ ۱۵۱,۸۲۹,۱۲۰ ۳۰,۸۶۷ ۹۹,۸۱۶,۴۵۰ ۴۸,۸۶۱,۰۷۳ ۴۹,۶۳۷,۱۳۵,۲۲۵,۱۳۲
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۰۱۷,۵۹۷ ۱,۰۱۵,۴۰۲ ۲۴,۰۸۶ ۰ ۱۵۱,۸۲۹,۱۲۰ ۰ ۹۹,۷۸۵,۵۸۳ ۴۸,۸۹۱,۹۴۰ ۴۹,۶۴۴,۹۶۰,۵۳۳,۷۹۱
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۰۱۴,۱۷۸ ۱,۰۱۱,۹۶۸ ۲۵,۳۴۶ ۰ ۱۵۱,۸۲۹,۱۲۰ ۰ ۹۹,۷۸۵,۵۸۳ ۴۸,۸۹۱,۹۴۰ ۴۹,۴۷۷,۰۶۵,۷۴۸,۷۴۳
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۰۱۳,۷۰۰ ۱,۰۱۱,۴۸۹ ۲۵,۳۴۶ ۰ ۱۵۱,۸۲۹,۱۲۰ ۲۴,۰۲۸ ۹۹,۷۸۵,۵۸۳ ۴۸,۸۹۱,۹۴۰ ۴۹,۴۵۳,۶۶۲,۵۸۸,۵۵۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۰۱۳,۲۱۸ ۱,۰۱۱,۰۰۹ ۲۵,۳۳۴ ۰ ۱۵۱,۸۲۹,۱۲۰ ۰ ۹۹,۷۶۱,۵۵۵ ۴۸,۹۱۵,۹۶۸ ۴۹,۴۵۴,۴۸۷,۶۹۸,۸۰۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۰۱۲,۴۵۷ ۱,۰۱۰,۲۶۹ ۲۴,۹۴۷ ۰ ۱۵۱,۸۲۹,۱۲۰ ۰ ۹۹,۷۶۱,۵۵۵ ۴۸,۹۱۵,۹۶۸ ۴۹,۴۱۸,۲۸۲,۴۹۳,۴۴۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۰۱۱,۹۸۰ ۱,۰۰۹,۷۹۱ ۲۴,۹۴۷ ۰ ۱۵۱,۸۲۹,۱۲۰ ۱۰۵,۵۹۴ ۹۹,۷۶۱,۵۵۵ ۴۸,۹۱۵,۹۶۸ ۴۹,۳۹۴,۹۱۷,۸۶۶,۱۰۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۰۱۱,۴۹۹ ۱,۰۰۹,۳۱۵ ۲۴,۸۹۳ ۰ ۱۵۱,۸۲۹,۱۲۰ ۲۵,۵۳۱ ۹۹,۶۵۵,۹۶۱ ۴۹,۰۲۱,۵۶۲ ۴۹,۴۷۸,۱۸۵,۶۷۹,۵۱۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۰۱۰,۹۳۴ ۱,۰۰۸,۷۶۷ ۲۵,۰۶۵ ۰ ۱۵۱,۸۲۹,۱۲۰ ۰ ۹۹,۶۳۰,۴۳۰ ۴۹,۰۴۷,۰۹۳ ۴۹,۴۷۷,۰۷۷,۷۹۷,۲۶۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۰۱۰,۲۰۰ ۱,۰۰۸,۰۶۱ ۲۴,۶۶۵ ۰ ۱۵۱,۸۲۹,۱۲۰ ۰ ۹۹,۶۳۰,۴۳۰ ۴۹,۰۴۷,۰۹۳ ۴۹,۴۴۲,۴۷۳,۴۵۱,۲۶۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۰۰۹,۷۳۱ ۱,۰۰۷,۵۹۲ ۲۴,۶۶۵ ۰ ۱۵۱,۸۲۹,۱۲۰ ۱۵۰,۳۲۷ ۹۹,۶۳۰,۴۳۰ ۴۹,۰۴۷,۰۹۳ ۴۹,۴۱۹,۴۶۷,۲۳۳,۵۹۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۰۰۹,۲۵۵ ۱,۰۰۷,۱۲۴ ۲۴,۵۸۹ ۶۳۴,۲۷۷ ۱۵۱,۸۲۹,۱۲۰ ۴۷,۴۱۶ ۹۹,۴۸۰,۱۰۳ ۴۹,۱۹۷,۴۲۰ ۴۹,۵۴۷,۸۸۰,۸۶۰,۳۹۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۰۰۸,۷۱۲ ۱,۰۰۶,۵۷۵ ۲۴,۸۴۹ ۵۴۵,۳۳۴ ۱۵۱,۱۹۴,۸۴۳ ۷۴,۰۷۵ ۹۹,۴۳۲,۶۸۷ ۴۸,۶۱۰,۵۵۹ ۴۸,۹۳۰,۱۹۷,۳۰۸,۶۲۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱,۰۰۸,۱۷۱ ۱,۰۰۶,۰۲۷ ۲۴,۹۰۴ ۴۴۷,۵۵۱ ۱۵۰,۶۴۹,۵۰۹ ۲۰۳,۰۰۳ ۹۹,۳۵۸,۶۱۲ ۴۸,۱۳۹,۳۰۰ ۴۸,۴۲۹,۴۴۲,۹۷۵,۹۷۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱,۰۰۷,۶۴۸ ۱,۰۰۵,۴۸۰ ۲۵,۲۵۰ ۴۲۸,۷۳۱ ۱۵۰,۲۰۱,۹۵۸ ۳۷,۷۶۰ ۹۹,۱۵۵,۶۰۹ ۴۷,۸۹۴,۷۵۲ ۴۸,۱۵۷,۲۱۴,۷۶۰,۶۲۱