صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۱۳۹,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۰,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۲۲۵,۱۴۶,۳۸۰,۳۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۵۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۱۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۷,۴۱۰
تاریخ انتشار
1398/04/04
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱,۰۰۴,۵۶۰ ۱,۰۰۲,۱۸۴ ۳۵,۲۲۶ ۲۶۸ ۱۳۷,۲۶۲,۰۴۰ ۹۹,۹۷۷ ۹۵,۰۰۶,۷۳۷ ۳۹,۱۳۹,۶۴۶ ۳۹,۲۲۵,۱۴۶,۳۸۰,۳۸۵
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱,۰۰۳,۸۸۴ ۱,۰۰۱,۶۴۰ ۳۴,۴۶۲ ۷۸,۵۵۵ ۱۳۷,۲۶۱,۷۷۲ ۲۵۵,۷۰۷ ۹۴,۹۰۶,۷۶۰ ۳۹,۲۳۹,۳۵۵ ۳۹,۳۰۳,۶۹۸,۶۹۵,۰۴۴
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱,۰۰۳,۳۰۶ ۱,۰۰۱,۰۹۸ ۳۲,۰۷۲ ۰ ۱۳۷,۱۸۳,۲۱۷ ۶۷,۸۶۱ ۹۴,۶۵۱,۰۵۳ ۳۹,۴۱۶,۵۰۷ ۳۹,۴۵۹,۷۷۰,۰۲۹,۴۶۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱,۰۰۲,۷۳۰ ۱,۰۰۰,۵۴۷ ۳۰,۳۵۸ ۰ ۱۳۷,۱۸۳,۲۱۷ ۰ ۹۴,۵۸۳,۱۹۲ ۳۹,۴۸۴,۳۶۸ ۳۹,۵۰۵,۹۵۴,۳۶۶,۳۹۵
۵ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱,۰۱۹,۱۳۱ ۱,۰۱۶,۹۳۲ ۳۱,۲۱۶ ۰ ۱۳۷,۱۸۳,۲۱۷ ۰ ۹۴,۵۸۳,۱۹۲ ۳۹,۴۸۴,۳۶۸ ۴۰,۱۵۲,۹۲۴,۵۳۸,۰۳۲
۶ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱,۰۰۲,۱۹۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۱۶ ۰ ۱۳۷,۱۸۳,۲۱۷ ۰ ۹۴,۵۸۳,۱۹۲ ۳۹,۴۸۴,۳۶۸ ۳۹,۴۸۴,۳۷۵,۲۱۹,۰۵۶
۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱,۰۱۸,۶۵۵ ۱,۰۱۶,۴۵۷ ۳۱,۲۱۵ ۲۹۳ ۱۳۷,۱۸۳,۲۱۷ ۱۷۱,۹۵۴ ۹۴,۵۸۳,۱۹۲ ۳۹,۴۸۴,۳۶۸ ۴۰,۱۳۴,۱۵۶,۷۵۴,۴۶۳
۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱,۰۱۷,۴۷۸ ۱,۰۱۵,۳۰۰ ۳۱,۰۸۰ ۰ ۱۳۷,۱۸۲,۹۲۴ ۸۷,۶۲۰ ۹۴,۴۱۱,۲۳۸ ۳۹,۶۵۶,۰۲۹ ۴۰,۲۶۲,۷۵۳,۷۶۴,۵۴۶
۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱,۰۱۷,۵۵۳ ۱,۰۱۵,۳۴۴ ۳۲,۷۵۵ ۱۳۷,۶۱۴ ۱۳۷,۱۸۲,۹۲۴ ۱۲۹,۸۹۸ ۹۴,۳۲۳,۶۱۸ ۳۹,۷۴۳,۶۴۹ ۴۰,۳۵۳,۴۶۴,۵۴۶,۰۶۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱,۰۱۶,۸۹۲ ۱,۰۱۴,۷۶۸ ۳۴,۳۰۰ ۴۹۱ ۱۳۷,۰۴۵,۳۱۰ ۹۰,۷۱۸ ۹۴,۱۹۳,۷۲۰ ۳۹,۷۳۵,۹۳۳ ۴۰,۳۲۲,۷۳۶,۲۸۴,۹۹۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱,۰۱۶,۳۵۲ ۱,۰۱۴,۲۲۸ ۳۴,۵۲۶ ۱۳۱,۵۳۹ ۱۳۷,۰۴۴,۸۱۹ ۳۶,۳۲۲ ۹۴,۱۰۳,۰۰۲ ۳۹,۸۲۶,۱۶۰ ۴۰,۳۹۲,۸۰۳,۷۶۶,۴۵۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱,۰۱۵,۸۱۴ ۱,۰۱۳,۶۹۸ ۳۳,۸۳۱ ۰ ۱۳۶,۹۱۳,۲۸۰ ۰ ۹۴,۰۶۶,۶۸۰ ۳۹,۷۳۰,۹۴۳ ۴۰,۲۷۵,۱۷۶,۹۷۶,۷۹۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۱,۰۱۶,۲۳۱ ۱,۰۱۴,۰۹۸ ۳۶,۸۹۳ ۰ ۱۳۶,۹۱۳,۲۸۰ ۰ ۹۴,۰۶۶,۶۸۰ ۳۹,۷۳۰,۹۴۳ ۴۰,۲۹۱,۰۸۷,۲۳۸,۵۵۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱,۰۱۵,۷۶۷ ۱,۰۱۳,۶۳۴ ۳۶,۸۹۳ ۱۹۳,۳۲۶ ۱۳۶,۹۱۳,۲۸۰ ۱۳۱,۲۷۸ ۹۴,۰۶۶,۶۸۰ ۳۹,۷۳۰,۹۴۳ ۴۰,۲۷۲,۶۳۹,۸۹۲,۳۱۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۱۵,۲۹۸ ۱,۰۱۳,۱۶۱ ۳۶,۹۵۰ ۱۶۷,۵۴۶ ۱۳۶,۷۱۹,۹۵۴ ۱۳۷,۸۹۵ ۹۳,۹۳۵,۴۰۲ ۳۹,۶۶۸,۸۹۵ ۴۰,۱۹۰,۹۷۷,۹۶۳,۲۱۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱,۰۱۳,۶۲۶ ۱,۰۱۱,۴۹۷ ۳۶,۶۵۴ ۱۷۷,۱۴۰ ۱۳۶,۵۵۲,۴۰۸ ۵۴,۵۸۲ ۹۳,۷۹۷,۵۰۷ ۳۹,۶۳۹,۲۴۴ ۴۰,۰۹۴,۹۸۹,۱۸۷,۴۲۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱,۰۱۳,۰۸۹ ۱,۰۱۰,۹۷۲ ۳۵,۱۸۶ ۲۱۶,۵۵۴ ۱۳۶,۳۷۵,۲۶۸ ۹۵,۴۸۰ ۹۳,۷۴۲,۹۲۵ ۳۹,۵۱۶,۶۸۶ ۳۹,۹۵۰,۲۶۳,۰۱۰,۰۹۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱,۰۱۲,۷۴۷ ۱,۰۱۰,۶۴۶ ۳۳,۹۵۱ ۲۳۹,۵۴۲ ۱۳۶,۱۵۸,۷۱۴ ۱۵,۰۳۳ ۹۳,۶۴۷,۴۴۵ ۳۹,۳۹۵,۶۱۲ ۳۹,۸۱۵,۰۳۰,۵۳۳,۱۹۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱,۰۱۱,۹۸۱ ۱,۰۰۹,۸۶۲ ۳۳,۳۵۶ ۰ ۱۳۵,۹۱۹,۱۷۲ ۰ ۹۳,۶۳۲,۴۱۲ ۳۹,۱۷۱,۱۰۳ ۳۹,۵۵۷,۴۰۹,۱۷۳,۷۷۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۱,۰۱۱,۱۱۴ ۱,۰۰۹,۰۰۰ ۳۳,۲۸۰ ۰ ۱۳۵,۹۱۹,۱۷۲ ۰ ۹۳,۶۳۲,۴۱۲ ۳۹,۱۷۱,۱۰۳ ۳۹,۵۲۳,۶۵۲,۹۲۹,۸۵۷