صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۲,۲۲۰,۶۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۷,۷۷۹,۳۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴۷,۱۹۰,۰۱۸,۸۱۶,۷۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۱۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۲۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۷۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱,۰۱۲,۱۹۶ ۱,۰۱۱,۲۳۷ ۱,۰۱۵,۷۸۹ ۴,۵۵۲ ۰ ۲,۴۴۸,۰۱۶,۲۸۴ ۰ ۲,۰۰۵,۷۹۵,۶۱۷ ۴۴۲,۲۲۰,۶۶۷ ۴۴۷,۱۹۰,۰۱۸,۸۱۶,۷۵۹
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱,۰۱۱,۶۴۱ ۱,۰۱۰,۶۸۳ ۱,۰۱۵,۲۴۲ ۴,۵۵۹ ۱,۵۹۴,۲۰۳ ۲,۴۴۸,۰۱۶,۲۸۴ ۳,۵۷۲,۵۷۳ ۲,۰۰۵,۷۹۵,۶۱۷ ۴۴۲,۲۲۰,۶۶۷ ۴۴۶,۹۴۴,۸۵۱,۵۷۷,۰۴۳
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱,۰۱۱,۰۸۶ ۱,۰۱۰,۱۳۲ ۱,۰۱۴,۶۷۹ ۴,۵۴۷ ۱,۸۲۴,۱۶۰ ۲,۴۴۶,۴۲۲,۰۸۱ ۱,۵۳۵,۴۹۵ ۲,۰۰۲,۲۲۳,۰۴۴ ۴۴۴,۱۹۹,۰۳۷ ۴۴۸,۶۹۹,۵۲۰,۹۷۵,۱۴۷
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱,۰۱۰,۵۵۹ ۱,۰۰۹,۶۰۲ ۱,۰۱۴,۱۶۱ ۴,۵۵۹ ۳,۹۵۴,۰۰۵ ۲,۴۴۴,۵۹۷,۹۲۱ ۲,۰۷۲,۹۴۷ ۲,۰۰۰,۶۸۷,۵۴۹ ۴۴۳,۹۱۰,۳۷۲ ۴۴۸,۱۷۳,۰۰۲,۵۳۳,۸۳۵
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱,۰۱۰,۰۱۳ ۱,۰۰۹,۰۵۲ ۱,۰۱۳,۶۳۷ ۴,۵۸۵ ۲,۲۱۸,۵۳۹ ۲,۴۴۰,۶۴۳,۹۱۶ ۲,۵۰۴,۱۱۹ ۱,۹۹۸,۶۱۴,۶۰۲ ۴۴۲,۰۲۹,۳۱۴ ۴۴۶,۰۳۰,۳۹۹,۰۹۰,۵۰۹
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱,۰۰۹,۵۵۶ ۱,۰۰۸,۵۹۴ ۱,۰۱۳,۱۸۵ ۴,۵۹۱ ۲,۹۷۱,۵۴۶ ۲,۴۳۸,۴۲۵,۳۷۷ ۲,۷۴۸,۶۱۰ ۱,۹۹۶,۱۱۰,۴۸۳ ۴۴۲,۳۱۴,۸۹۴ ۴۴۶,۱۱۶,۰۵۲,۱۳۶,۹۴۸
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱,۰۰۸,۸۲۸ ۱,۰۰۷,۸۶۹ ۱,۰۱۲,۴۷۰ ۴,۶۰۱ ۰ ۲,۴۳۵,۴۵۳,۸۳۱ ۰ ۱,۹۹۳,۳۶۱,۸۷۳ ۴۴۲,۰۹۱,۹۵۸ ۴۴۵,۵۷۰,۷۱۰,۳۷۷,۴۱۵
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۰۰۸,۴۴۳ ۱,۰۰۷,۴۹۴ ۱,۰۱۱,۱۲۹ ۳,۶۳۵ ۰ ۲,۴۳۵,۴۵۳,۸۳۱ ۰ ۱,۹۹۳,۳۶۱,۸۷۳ ۴۴۲,۰۹۱,۹۵۸ ۴۴۵,۴۰۵,۰۴۳,۶۵۸,۶۵۷
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱,۰۰۷,۸۹۹ ۱,۰۰۶,۹۵۰ ۱,۰۱۰,۵۹۲ ۳,۶۴۲ ۲,۴۸۷,۲۵۱ ۲,۴۳۵,۴۵۳,۸۳۱ ۱,۱۷۲,۷۹۴ ۱,۹۹۳,۳۶۱,۸۷۳ ۴۴۲,۰۹۱,۹۵۸ ۴۴۵,۱۶۴,۲۹۳,۵۲۲,۷۷۵
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱,۰۰۷,۳۵۳ ۱,۰۰۶,۳۹۵ ۱,۰۱۰,۰۵۷ ۳,۶۶۲ ۲,۸۶۶,۵۰۰ ۲,۴۳۲,۹۶۶,۵۸۰ ۱,۳۱۵,۸۳۸ ۱,۹۹۲,۱۸۹,۰۷۹ ۴۴۰,۷۷۷,۵۰۱ ۴۴۳,۵۹۶,۳۵۷,۷۵۴,۴۱۰
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱,۰۰۶,۸۶۶ ۱,۰۰۵,۹۰۳ ۱,۰۰۹,۱۴۷ ۳,۲۴۴ ۳,۴۶۴,۶۰۹ ۲,۴۳۰,۱۰۰,۰۸۰ ۲,۶۰۵,۸۱۱ ۱,۹۹۰,۸۷۳,۲۴۱ ۴۳۹,۲۲۶,۸۳۹ ۴۴۱,۸۱۹,۶۲۹,۹۴۵,۳۵۶
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱,۰۰۶,۳۶۴ ۱,۰۰۵,۴۱۰ ۱,۰۰۸,۶۳۴ ۳,۲۲۴ ۳,۱۹۱,۸۱۵ ۲,۴۲۶,۶۳۵,۴۷۱ ۱,۳۶۷,۶۰۶ ۱,۹۸۸,۲۶۷,۴۳۰ ۴۳۸,۳۶۸,۰۴۱ ۴۴۰,۷۳۹,۶۵۹,۷۰۸,۹۶۶
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱,۰۰۵,۹۱۹ ۱,۰۰۴,۹۱۹ ۱,۰۰۵,۹۱۸ ۹۹۹ ۷,۱۴۳,۰۴۶ ۲,۴۲۳,۴۴۳,۶۵۶ ۲,۹۴۶,۸۰۷ ۱,۹۸۶,۸۹۹,۸۲۴ ۴۳۶,۵۴۳,۸۳۲ ۴۳۸,۶۹۱,۰۱۶,۱۱۹,۵۶۴
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱,۰۰۵,۴۳۹ ۱,۰۰۴,۴۲۷ ۱,۰۰۵,۰۸۴ ۶۵۷ ۰ ۲,۴۱۶,۳۰۰,۶۱۰ ۰ ۱,۹۸۳,۹۵۳,۰۱۷ ۴۳۲,۳۴۷,۵۹۳ ۴۳۴,۲۶۱,۸۰۷,۹۸۱,۲۰۲
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱,۰۰۵,۰۱۱ ۱,۰۰۴,۰۰۳ ۱,۰۰۴,۱۴۸ ۱۴۵ ۰ ۲,۴۱۶,۳۰۰,۶۱۰ ۰ ۱,۹۸۳,۹۵۳,۰۱۷ ۴۳۲,۳۴۷,۵۹۳ ۴۳۴,۰۷۸,۱۴۲,۲۶۹,۳۲۹
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱,۰۰۴,۴۸۶ ۱,۰۰۳,۴۷۸ ۱,۰۰۳,۶۳۶ ۱۵۸ ۳,۵۸۳,۵۶۱ ۲,۴۱۶,۳۰۰,۶۱۰ ۲,۱۰۷,۵۲۸ ۱,۹۸۳,۹۵۳,۰۱۷ ۴۳۲,۳۴۷,۵۹۳ ۴۳۳,۸۵۱,۴۲۳,۹۲۵,۲۰۹
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱,۰۰۳,۹۶۲ ۱,۰۰۲,۹۵۱ ۱,۰۰۳,۱۲۱ ۱۷۰ ۰ ۲,۴۱۲,۷۱۷,۰۴۹ ۰ ۱,۹۸۱,۸۴۵,۴۸۹ ۴۳۰,۸۷۱,۵۶۰ ۴۳۲,۱۴۳,۰۷۲,۸۹۲,۲۰۹
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۱,۰۰۳,۵۶۰ ۱,۰۰۲,۵۰۵ ۱,۰۰۲,۳۴۲ -۱۶۳ ۳,۴۳۸,۷۷۲ ۲,۴۱۲,۷۱۷,۰۴۹ ۱,۷۳۳,۱۱۵ ۱,۹۸۱,۸۴۵,۴۸۹ ۴۳۰,۸۷۱,۵۶۰ ۴۳۱,۹۵۰,۷۵۲,۲۰۸,۹۳۵
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۱,۰۰۳,۰۲۸ ۱,۰۰۱,۹۶۹ ۱,۰۰۱,۸۱۷ -۱۵۲ ۵,۹۴۶,۰۱۴ ۲,۴۰۹,۲۷۸,۲۷۷ ۳,۷۶۸,۳۲۵ ۱,۹۸۰,۱۱۲,۳۷۴ ۴۲۹,۱۶۵,۹۰۳ ۴۳۰,۰۱۰,۷۲۹,۶۸۴,۶۰۴
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۱,۰۰۲,۵۴۰ ۱,۰۰۱,۴۷۶ ۱,۰۰۰,۲۲۱ -۱,۲۵۵ ۶,۴۶۸,۵۵۱ ۲,۴۰۳,۳۳۲,۲۶۳ ۴,۴۵۴,۷۵۵ ۱,۹۷۶,۳۴۴,۰۴۹ ۴۲۶,۹۸۸,۲۱۴ ۴۲۷,۶۱۸,۲۴۸,۶۹۵,۵۷۹
  مشاهده همه