اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/04/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,319,767
تعداد واحدهای باقی مانده: 8,680,233
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 31,605,568,913,070
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,831
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,009,125
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,007,014
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,الهام فروغی مازندرانی
مدیر ثبت: بانک تجارت
ضامن نقد شوندگی اول: بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/04/02 1,009,831 1,009,125 2,111- 0 74,519,018 0 41,963,476 31,319,767 31,605,568,913,070
  2 1396/04/01 1,009,294 1,008,588 2,090- 264,410 74,519,018 102,006 41,963,476 31,319,767 31,588,753,020,779
  3 1396/03/31 1,008,756 1,008,046 2,079- 270,374 74,254,608 134,745 41,861,470 31,157,363 31,408,068,645,891
  4 1396/03/30 1,008,154 1,007,469 1,955- 166,892 73,984,234 165,180 41,726,725 31,021,734 31,253,443,194,224
  5 1396/03/29 1,007,631 1,006,948 1,939- 292,909 73,817,342 213,938 41,561,545 31,020,022 31,235,535,121,894
  6 1396/03/28 1,007,144 1,006,461 1,987- 141,261 73,524,433 72,779 41,347,607 30,941,051 31,140,970,704,451
  7 1396/03/27 1,006,685 1,006,004 1,992- 0 73,383,172 0 41,274,828 30,872,569 31,057,929,870,727
  8 1396/03/26 1,006,085 1,005,409 1,985- 0 73,383,172 0 41,274,828 30,872,569 31,039,562,098,911
  9 1396/03/25 1,005,554 1,004,877 1,964- 193,019 73,383,172 124,490 41,274,828 30,872,569 31,023,142,138,800
  10 1396/03/24 1,005,019 1,004,342 1,948- 192,701 73,190,153 119,822 41,150,338 30,804,040 30,937,779,948,955
  11 1396/03/23 1,004,294 1,003,620 1,936- 174,311 72,997,452 316,605 41,030,516 30,731,161 30,842,411,395,608
  12 1396/03/22 1,003,818 1,003,152 1,935- 334,225 72,823,141 637,876 40,713,911 30,873,455 30,970,757,316,307
  13 1396/03/21 1,003,492 1,002,830 1,895- 209,853 72,488,916 74,451 40,076,035 31,177,106 31,265,346,407,479
  14 1396/03/20 1,003,013 1,002,350 1,881- 0 72,279,063 0 40,001,584 31,041,704 31,114,645,380,991
  15 1396/03/19 1,002,466 1,001,803 1,861- 0 72,279,063 0 40,001,584 31,041,704 31,097,661,931,585
  16 1396/03/18 1,001,935 1,001,272 1,840- 332,720 72,279,063 100,422 40,001,584 31,041,704 31,081,194,344,464
  17 1396/03/17 1,001,402 1,000,734 1,833- 317,107 71,946,343 168,068 39,901,162 30,809,406 30,832,017,711,591
  18 1396/03/16 1,001,147 1,000,503 1,822- 0 71,629,236 0 39,733,094 30,660,367 30,675,799,613,664
  19 1396/03/15 1,017,169 1,016,524 1,802- 0 71,629,236 0 39,733,094 30,660,367 30,660,368,101,161
  20 1396/03/15 1,000,646 1,000,000 56- 0 71,629,236 0 39,733,094 30,660,367 30,660,368,101,161
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق