صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۶,۱۳۹,۴۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۸۶۰,۵۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۹,۴۹۹,۸۱۱,۹۷۲,۴۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۰۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۸۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۵۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۲۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱,۰۱۶,۰۷۷ ۱,۰۱۴,۸۶۰ ۱,۰۱۰,۵۶۴ -۴,۲۹۶ ۴۴۶,۰۵۴ ۴۳۴,۸۲۰,۷۰۴ ۳۴۲,۱۱۶ ۲۰۸,۶۸۱,۲۵۴ ۲۲۶,۱۳۹,۴۵۰ ۲۲۹,۴۹۹,۸۱۱,۹۷۲,۴۶۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱,۰۱۵,۹۵۳ ۱,۰۱۴,۷۲۴ ۱,۰۰۸,۵۱۲ -۶,۲۱۲ ۵۱۶,۱۱۹ ۴۳۴,۳۷۴,۶۵۰ ۵۸۵,۶۲۷ ۲۰۸,۳۳۹,۱۳۸ ۲۲۶,۰۳۵,۵۱۲ ۲۲۹,۳۶۳,۷۰۴,۰۲۹,۰۶۵
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱,۰۱۵,۰۶۲ ۱,۰۱۳,۸۳۶ ۱,۰۰۷,۶۲۷ -۶,۲۰۹ ۰ ۴۳۳,۸۵۸,۵۳۱ ۰ ۲۰۷,۷۵۳,۵۱۱ ۲۲۶,۱۰۵,۰۲۰ ۲۲۹,۲۳۳,۳۷۴,۷۶۹,۷۳۱
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۱,۰۱۴,۴۵۲ ۱,۰۱۳,۲۲۸ ۱,۰۰۷,۱۸۶ -۶,۰۴۲ ۰ ۴۳۳,۸۵۸,۵۳۱ ۰ ۲۰۷,۷۵۳,۵۱۱ ۲۲۶,۱۰۵,۰۲۰ ۲۲۹,۰۹۶,۰۰۷,۶۰۴,۲۴۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۱,۰۱۴,۰۲۴ ۱,۰۱۲,۸۰۱ ۱,۰۰۶,۷۶۰ -۶,۰۴۱ ۹۲۹,۸۴۸ ۴۳۳,۸۵۸,۵۳۱ ۱۱۲,۰۱۸ ۲۰۷,۷۵۳,۵۱۱ ۲۲۶,۱۰۵,۰۲۰ ۲۲۸,۹۹۹,۴۴۱,۴۰۷,۱۵۸
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱,۰۱۳,۵۹۷ ۱,۰۱۲,۳۶۹ ۱,۰۰۶,۳۰۷ -۶,۰۶۲ ۸۶۴,۴۸۰ ۴۳۲,۹۲۸,۶۸۳ ۸۸۱,۲۲۰ ۲۰۷,۶۴۱,۴۹۳ ۲۲۵,۲۸۷,۱۹۰ ۲۲۸,۰۷۳,۸۵۴,۰۱۵,۸۵۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱,۰۱۳,۲۴۰ ۱,۰۱۲,۰۱۵ ۱,۰۰۵,۷۸۹ -۶,۲۲۶ ۴۷۳,۰۸۳ ۴۳۲,۰۶۴,۲۰۳ ۶۵۱,۳۸۹ ۲۰۶,۷۶۰,۲۷۳ ۲۲۵,۳۰۳,۹۳۰ ۲۲۸,۰۱۱,۰۱۶,۲۳۱,۰۹۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱,۰۱۲,۴۴۸ ۱,۰۱۱,۳۷۰ ۱,۰۰۴,۶۷۲ -۶,۶۹۸ ۱,۸۴۱,۷۷۴ ۴۳۱,۵۹۱,۱۲۰ ۶۰۵,۷۵۱ ۲۰۶,۱۰۸,۸۸۴ ۲۲۵,۴۸۲,۲۳۶ ۲۲۸,۰۴۶,۰۱۷,۵۰۱,۶۳۴
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱,۰۱۱,۵۳۹ ۱,۰۱۰,۴۵۹ ۱,۰۰۲,۶۹۷ -۷,۷۶۲ ۷۵۴,۳۳۰ ۴۲۹,۷۴۹,۳۴۶ ۵۶۷,۹۴۳ ۲۰۵,۵۰۳,۱۳۳ ۲۲۴,۲۴۶,۲۱۳ ۲۲۶,۵۹۱,۶۷۴,۶۴۷,۹۶۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱,۰۱۱,۴۵۶ ۱,۰۱۰,۴۵۱ ۱,۰۰۴,۱۹۳ -۶,۲۵۸ ۰ ۴۲۸,۹۹۵,۰۱۶ ۰ ۲۰۴,۹۳۵,۱۹۰ ۲۲۴,۰۵۹,۸۲۶ ۲۲۶,۴۰۱,۴۰۰,۹۹۴,۲۴۵
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱,۰۱۰,۲۰۴ ۱,۰۰۹,۱۹۸ ۱,۰۰۲,۹۴۲ -۶,۲۵۶ ۰ ۴۲۸,۹۹۵,۰۱۶ ۰ ۲۰۴,۹۳۵,۱۹۰ ۲۲۴,۰۵۹,۸۲۶ ۲۲۶,۱۲۰,۷۴۳,۸۷۳,۸۰۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۹,۷۸۰ ۱,۰۰۸,۷۷۵ ۱,۰۰۲,۵۲۰ -۶,۲۵۵ ۵,۴۲۸,۷۲۷ ۴۲۸,۹۹۵,۰۱۶ ۲۹۴,۸۶۶ ۲۰۴,۹۳۵,۱۹۰ ۲۲۴,۰۵۹,۸۲۶ ۲۲۶,۰۲۵,۸۹۰,۶۳۹,۵۲۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱,۰۰۹,۳۳۹ ۱,۰۰۸,۳۱۰ ۱,۰۰۱,۹۱۰ -۶,۴۰۰ ۰ ۴۲۳,۵۶۶,۲۸۹ ۰ ۲۰۴,۶۴۰,۳۲۴ ۲۱۸,۹۲۵,۹۶۵ ۲۲۰,۷۴۵,۳۰۱,۸۲۵,۹۳۰
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱,۰۰۸,۹۳۶ ۱,۰۰۷,۹۱۴ ۱,۰۰۱,۴۳۷ -۶,۴۷۷ ۷۹۳,۹۵۵ ۴۲۳,۵۶۶,۲۸۹ ۳۴۷,۵۲۷ ۲۰۴,۶۴۰,۳۲۴ ۲۱۸,۹۲۵,۹۶۵ ۲۲۰,۶۵۸,۵۱۰,۲۵۴,۸۶۷
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱,۰۰۸,۵۰۱ ۱,۰۰۷,۴۷۷ ۱,۰۰۰,۹۸۸ -۶,۴۸۹ ۸۹۳,۳۸۲ ۴۲۲,۷۷۲,۳۳۴ ۳۴۴,۵۷۳ ۲۰۴,۲۹۲,۷۹۷ ۲۱۸,۴۷۹,۵۳۷ ۲۲۰,۱۱۳,۱۲۲,۹۷۶,۵۷۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱,۰۰۷,۹۴۰ ۱,۰۰۶,۹۰۳ ۱,۰۰۰,۶۰۲ -۶,۳۰۱ ۱,۰۱۹,۹۴۲ ۴۲۱,۸۷۸,۹۵۲ ۵۲۴,۸۶۸ ۲۰۳,۹۴۸,۲۲۴ ۲۱۷,۹۳۰,۷۲۸ ۲۱۹,۴۳۵,۰۶۶,۸۲۷,۱۵۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱,۰۰۷,۳۷۱ ۱,۰۰۶,۳۲۴ ۱,۰۰۰,۱۹۱ -۶,۱۳۳ ۰ ۴۲۰,۸۵۹,۰۱۰ ۰ ۲۰۳,۴۲۳,۳۵۶ ۲۱۷,۴۳۵,۶۵۴ ۲۱۸,۸۱۰,۷۸۵,۱۹۱,۸۳۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۱,۰۰۶,۴۳۹ ۱,۰۰۵,۳۸۱ ۹۹۹,۸۹۳ -۵,۴۸۸ ۰ ۴۲۰,۸۵۹,۰۱۰ ۰ ۲۰۳,۴۲۳,۳۵۶ ۲۱۷,۴۳۵,۶۵۴ ۲۱۸,۶۰۵,۷۰۸,۶۰۴,۵۶۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱,۰۰۶,۰۰۷ ۱,۰۰۴,۹۴۹ ۹۹۹,۴۶۲ -۵,۴۸۷ ۱,۱۰۶,۳۶۷ ۴۲۰,۸۵۹,۰۱۰ ۲۲۲,۸۱۱ ۲۰۳,۴۲۳,۳۵۶ ۲۱۷,۴۳۵,۶۵۴ ۲۱۸,۵۱۱,۷۹۴,۷۴۷,۹۵۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱,۰۰۵,۵۷۲ ۱,۰۰۴,۵۰۲ ۹۹۹,۰۰۲ -۵,۵۰۰ ۷۹۸,۳۶۱ ۴۱۹,۷۵۲,۶۴۳ ۳۷۹,۲۰۸ ۲۰۳,۲۰۰,۵۴۵ ۲۱۶,۵۵۲,۰۹۸ ۲۱۷,۵۲۶,۹۱۶,۴۶۴,۳۱۴
  مشاهده همه