اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 35,923,831
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,076,169
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 36,600,429,009,628
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,020,206
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,018,834
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,021,554
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/10 1,006,178 1,004,924 2,543 0 106,977,243 92,256 68,231,466 36,994,200 37,176,367,195,945
  2 1397/03/09 1,005,686 1,004,436 2,541 0 106,977,243 73,183 68,139,210 37,086,456 37,250,954,919,280
  3 1397/03/08 1,005,178 1,003,930 2,525 0 106,977,243 135,101 68,066,027 37,159,639 37,305,668,726,116
  4 1397/03/07 1,004,856 1,003,611 2,523 0 106,977,243 355,499 67,930,926 37,294,740 37,429,404,281,237
  5 1397/03/06 1,004,472 1,003,237 2,511 0 106,977,243 61,164 67,575,427 37,650,239 37,772,104,370,439
  6 1397/03/05 1,003,988 1,002,756 2,524 0 106,977,243 0 67,514,263 37,711,403 37,815,321,535,092
  7 1397/03/04 1,003,359 1,002,056 1,761 0 106,977,243 0 67,514,263 37,711,403 37,788,930,312,790
  8 1397/03/03 1,002,873 1,001,570 1,769 84,523 106,977,243 58,991 67,514,263 37,711,403 37,770,597,265,231
  9 1397/03/02 1,002,376 1,001,072 1,780 0 106,892,720 43,958 67,455,272 37,685,871 37,726,251,672,617
  10 1397/03/01 1,001,758 1,000,458 1,814 0 106,892,720 66,887 67,411,314 37,729,829 37,747,094,099,333
  11 1397/02/31 1,016,367 1,015,068 1,821 0 106,892,720 212,333 67,344,427 37,796,716 38,366,236,682,590
  12 1397/02/31 1,001,299 1,000,000 1,821 0 106,892,720 212,333 67,344,427 37,796,716 37,796,715,765,902
  13 1397/02/30 1,016,111 1,014,821 1,851 0 106,892,720 76,945 66,919,761 38,009,049 38,572,398,315,950
  14 1397/02/29 1,015,557 1,014,268 1,866 0 106,892,720 0 66,842,816 38,085,994 38,629,412,750,269
  15 1397/02/28 1,014,909 1,013,621 1,836 0 106,892,720 0 66,842,816 38,085,994 38,604,777,640,999
  16 1397/02/27 1,014,415 1,013,127 1,844 0 106,892,720 78,430 66,842,816 38,085,994 38,585,964,948,294
  17 1397/02/26 1,013,915 1,012,630 1,847 0 106,892,720 54,114 66,764,386 38,164,424 38,646,431,949,600
  18 1397/02/25 1,013,311 1,012,029 1,883 2,636 106,892,720 88,882 66,710,272 38,218,538 38,678,287,890,166
  19 1397/02/24 1,012,751 1,011,466 1,878 0 106,890,084 133,297 66,621,390 38,304,784 38,743,998,620,636
  20 1397/02/23 1,011,909 1,010,630 1,883 0 106,890,084 53,554 66,488,093 38,438,081 38,846,677,939,268
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق