فایل راهنمای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 32,352,047
تعداد واحدهای باقی مانده: 7,647,953
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 32,781,452,821,406
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,817
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,013,273
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,013,273
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره بین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/27 1,014,817 1,013,273 0 257,111 115,601,624 43,513 81,523,513 32,352,047 32,781,452,821,406
  2 1397/09/26 1,014,061 1,012,501 0 66,370 115,344,513 54,997 81,480,000 32,138,449 32,540,222,699,262
  3 1397/09/25 1,013,169 1,011,581 0 0 115,278,143 30,372 81,425,003 32,127,076 32,499,147,536,485
  4 1397/09/24 1,013,291 1,011,695 0 0 115,278,143 0 81,394,631 32,157,448 32,533,543,970,502
  5 1397/09/23 1,012,277 1,010,701 0 0 115,278,143 0 81,394,631 32,157,448 32,501,561,829,244
  6 1397/09/22 1,011,803 1,010,227 0 0 115,278,143 30,424 81,394,631 32,157,448 32,486,332,770,367
  7 1397/09/21 1,011,339 1,009,764 0 0 115,278,143 32,252 81,364,207 32,187,872 32,502,159,927,169
  8 1397/09/20 1,008,733 1,007,159 0 0 115,278,143 63,425 81,331,955 32,220,124 32,450,778,667,623
  9 1397/09/19 1,006,784 1,005,210 553- 0 115,278,143 91,234 81,268,530 32,283,549 32,451,750,430,443
  10 1397/09/18 1,006,182 1,004,613 552- 0 115,278,143 31,173 81,177,296 32,374,783 32,524,129,784,761
  11 1397/09/17 1,005,415 1,003,850 552- 0 115,278,143 0 81,146,123 32,405,956 32,530,704,678,267
  12 1397/09/16 1,004,241 1,002,682 552- 0 115,278,143 0 81,146,123 32,405,956 32,492,855,859,157
  13 1397/09/15 1,003,768 1,002,209 551- 0 115,278,143 126,752 81,146,123 32,405,956 32,477,552,959,144
  14 1397/09/14 1,003,296 1,001,743 550- 0 115,278,143 31,391 81,019,371 32,532,708 32,589,404,935,322
  15 1397/09/13 1,001,331 999,794 548- 0 115,278,143 127,327 80,987,980 32,564,099 32,557,401,086,053
  16 1397/09/12 1,001,728 1,000,189 546- 0 115,278,143 118,416 80,860,653 32,691,426 32,697,612,501,140
  17 1397/09/11 999,854 998,335 545- 89,477 115,278,143 67,553 80,742,237 32,809,842 32,755,206,003,654
  18 1397/09/10 997,745 996,243 545- 0 115,188,666 0 80,674,684 32,787,918 32,664,743,298,701
  19 1397/09/09 1,000,306 998,771 545- 0 115,188,666 0 80,674,684 32,787,918 32,747,637,212,136
  20 1397/09/08 999,839 998,305 545- 178,851 115,188,666 57,592 80,674,684 32,787,918 32,732,338,051,849