اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 39,605,845
تعداد واحدهای باقی مانده: 394,155
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,929,823,265,271
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,376
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,008,180
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,010,601
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : بانک تجارت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/29 1,009,376 1,008,180 2,421 0 99,457,748 0 58,274,017 39,605,845 39,929,823,265,271
  2 1396/10/28 1,008,877 1,007,681 2,428 22,584 99,457,748 37,465 58,274,017 39,605,845 39,910,050,616,276
  3 1396/10/27 1,008,376 1,007,181 2,436 1,785 99,435,164 59,763 58,236,552 39,620,726 39,905,232,129,702
  4 1396/10/26 1,007,751 1,006,555 2,433 5,954 99,433,379 53,939 58,176,789 39,678,704 39,938,788,189,891
  5 1396/10/25 1,007,024 1,005,830 2,445 12,091 99,427,425 92,068 58,122,850 39,726,689 39,958,299,385,745
  6 1396/10/24 1,006,471 1,005,280 2,311 41,371 99,415,334 39,030 58,030,782 39,806,666 40,016,830,238,479
  7 1396/10/23 1,005,811 1,004,620 2,318 0 99,373,963 0 57,991,752 39,804,325 39,988,239,414,955
  8 1396/10/22 1,005,135 1,003,951 1,205 0 99,373,963 0 57,991,752 39,804,325 39,961,602,010,690
  9 1396/10/21 1,004,638 1,003,455 1,227 188,534 99,373,963 61,314 57,991,752 39,804,325 39,941,850,760,516
  10 1396/10/20 1,004,140 1,002,953 2,369 290,794 99,185,429 94,762 57,930,438 39,677,105 39,794,283,534,418
  11 1396/10/19 1,003,577 1,002,419 2,416 2,644 98,894,635 47,183 57,835,676 39,481,073 39,576,580,925,293
  12 1396/10/18 1,003,134 1,001,975 2,405 111,129 98,891,991 106,469 57,788,493 39,525,612 39,603,656,529,899
  13 1396/10/17 1,002,472 1,001,314 2,441 317 98,780,862 33,862 57,682,024 39,520,952 39,572,898,779,767
  14 1396/10/16 1,001,826 1,000,671 2,380 0 98,780,545 0 57,648,162 39,554,497 39,581,051,360,076
  15 1396/10/15 1,001,152 1,000,000 2,393 0 98,780,545 0 57,648,162 39,554,497 39,554,482,233,483
  16 1396/10/15 1,017,746 1,016,594 2,393 0 98,780,545 0 57,648,162 39,554,497 40,210,849,556,701
  17 1396/10/14 1,017,251 1,016,099 2,403 3,599 98,780,545 54,133 57,648,162 39,554,497 40,191,299,221,795
  18 1396/10/13 1,016,744 1,015,593 2,407 2,017 98,776,946 96,861 57,594,029 39,605,031 40,222,607,898,416
  19 1396/10/12 1,016,414 1,015,265 2,391 249 98,774,929 108,752 57,497,168 39,699,875 40,305,883,567,277
  20 1396/10/11 1,015,964 1,014,817 2,470 8,566 98,774,680 99,147 57,388,416 39,808,378 40,398,223,127,424
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق