فایل راهنمای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,329,775
تعداد واحدهای باقی مانده: 8,670,225
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 31,812,337,179,566
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,017,136
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,403
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,024,713
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/25 1,017,136 1,015,403 9,310 75,779 111,484,968 81,277 78,601,568 31,329,775 31,812,337,179,566
  2 1397/07/24 1,016,553 1,014,813 9,309 135,911 111,409,189 69,388 78,520,291 31,335,273 31,799,450,578,950
  3 1397/07/23 1,019,262 1,017,504 9,328 163,620 111,273,278 62,876 78,450,903 31,268,750 31,816,065,717,281
  4 1397/07/22 1,003,431 1,001,719 9,358 68,982 111,109,658 11,080 78,388,027 31,168,006 31,221,580,953,736
  5 1397/07/21 1,003,853 1,002,131 5,525 0 111,040,676 0 78,376,947 31,110,104 31,176,391,433,748
  6 1397/07/20 1,006,768 1,005,016 5,526 0 111,040,676 0 78,376,947 31,110,104 31,266,155,284,773
  7 1397/07/19 1,006,319 1,004,567 5,526 136,090 111,040,676 23,628 78,376,947 31,110,104 31,252,188,927,027
  8 1397/07/18 1,005,869 1,004,111 5,546 204,929 110,904,586 20,677 78,353,319 30,997,642 31,125,079,469,499
  9 1397/07/17 1,015,991 1,014,188 7,689 74,972 110,699,657 15,889 78,332,642 30,813,390 31,250,574,806,025
  10 1397/07/16 1,013,113 1,011,328 7,703 153,471 110,624,685 90,811 78,316,753 30,754,307 31,102,686,288,892
  11 1397/07/15 1,005,912 1,004,080 6,762 252,096 110,471,214 41,049 78,225,942 30,691,647 30,816,882,570,826
  12 1397/07/14 1,012,767 1,010,861 9,125 0 110,219,118 0 78,184,893 30,480,600 30,811,662,080,216
  13 1397/07/13 1,007,107 1,005,197 20,123 0 110,219,118 0 78,184,893 30,480,600 30,639,003,588,507
  14 1397/07/12 1,006,674 1,004,764 20,124 162,853 110,219,118 61,896 78,184,893 30,480,600 30,625,809,173,563
  15 1397/07/11 1,006,224 1,004,307 20,191 76,085 110,056,265 154,889 78,122,997 30,379,643 30,510,493,398,849
  16 1397/07/10 1,007,807 1,005,873 21,950 147,546 109,980,180 80,863 77,968,108 30,458,447 30,637,319,489,375
  17 1397/07/09 1,020,295 1,018,324 10,203 106,265 109,832,634 282,225 77,887,245 30,391,764 30,948,654,546,632
  18 1397/07/08 1,019,678 1,017,724 10,945 100,757 109,726,369 207,344 77,605,020 30,567,724 31,109,493,866,064
  19 1397/07/07 1,015,392 1,013,488 14,158 0 109,625,612 0 77,397,676 30,674,311 31,088,035,998,627
  20 1397/07/06 1,010,586 1,008,721 17,412 0 109,625,612 0 77,397,676 30,674,311 30,941,822,373,186