صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۳,۶۶۴,۲۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶,۳۳۵,۷۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱۸,۲۹۴,۲۵۸,۹۵۸,۹۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۳۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۱۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۵۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۱,۰۱۲,۳۲۰ ۱,۰۱۱,۱۹۳ ۱,۰۱۰,۵۰۳ -۶۹۰ ۱,۷۴۷,۷۵۸ ۱,۰۲۷,۲۶۱,۴۶۴ ۳,۱۳۹,۵۹۵ ۶۱۳,۵۹۷,۲۰۲ ۴۱۳,۶۶۴,۲۶۲ ۴۱۸,۲۹۴,۲۵۸,۹۵۸,۹۱۲
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱,۰۱۱,۸۴۷ ۱,۰۱۰,۷۲۳ ۱,۰۱۰,۰۴۷ -۶۷۶ ۰ ۱,۰۲۵,۵۱۳,۷۰۶ ۰ ۶۱۰,۴۵۷,۶۰۷ ۴۱۵,۰۵۶,۰۹۹ ۴۱۹,۵۰۶,۸۸۷,۱۰۶,۴۹۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۱,۰۱۱,۰۴۰ ۱,۰۰۹,۹۲۶ ۱,۰۰۸,۴۵۸ -۱,۴۶۸ ۰ ۱,۰۲۵,۵۱۳,۷۰۶ ۰ ۶۱۰,۴۵۷,۶۰۷ ۴۱۵,۰۵۶,۰۹۹ ۴۱۹,۱۷۵,۹۶۴,۷۵۰,۱۲۹
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱,۰۱۰,۵۹۲ ۱,۰۰۹,۴۷۸ ۱,۰۰۸,۰۲۶ -۱,۴۵۲ ۶۰۴,۰۵۴ ۱,۰۲۵,۵۱۳,۷۰۶ ۴۲۰,۷۵۶ ۶۱۰,۴۵۷,۶۰۷ ۴۱۵,۰۵۶,۰۹۹ ۴۱۸,۹۸۹,۹۶۰,۶۵۰,۵۲۸
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱,۰۱۰,۱۹۸ ۱,۰۰۹,۰۸۴ ۱,۰۰۷,۶۴۹ -۱,۴۳۵ ۶۰۴,۸۰۳ ۱,۰۲۴,۹۰۹,۶۵۲ ۴۱,۲۰۲,۵۲۸ ۶۱۰,۰۳۶,۸۵۱ ۴۱۴,۸۷۲,۸۰۱ ۴۱۸,۶۴۱,۵۸۰,۹۹۰,۲۵۷
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱,۰۰۹,۵۸۴ ۱,۰۰۸,۵۶۹ ۱,۰۰۷,۲۶۶ -۱,۳۰۳ ۰ ۱,۰۲۴,۳۰۴,۸۴۹ ۰ ۵۶۸,۸۳۴,۳۲۳ ۴۵۵,۴۷۰,۵۲۶ ۴۵۹,۳۷۳,۳۱۲,۷۴۰,۵۲۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱,۰۰۸,۸۹۶ ۱,۰۰۷,۸۸۷ ۱,۰۰۷,۴۷۷ -۴۱۰ ۰ ۱,۰۲۴,۳۰۴,۸۴۹ ۰ ۵۶۸,۸۳۴,۳۲۳ ۴۵۵,۴۷۰,۵۲۶ ۴۵۹,۰۶۲,۸۲۱,۷۵۶,۶۱۷
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۱,۰۰۸,۵۱۰ ۱,۰۰۷,۵۰۲ ۱,۰۰۷,۱۰۷ -۳۹۵ ۵,۶۰۴,۱۱۴ ۱,۰۲۴,۳۰۴,۸۴۹ ۶۰۱,۰۶۶ ۵۶۸,۸۳۴,۳۲۳ ۴۵۵,۴۷۰,۵۲۶ ۴۵۸,۸۸۷,۲۹۴,۰۵۸,۵۰۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱,۰۰۸,۱۴۹ ۱,۰۰۷,۱۲۹ ۱,۰۰۶,۷۴۵ -۳۸۴ ۰ ۱,۰۱۸,۷۰۰,۷۳۵ ۰ ۵۶۸,۲۳۳,۲۵۷ ۴۵۰,۴۶۷,۴۷۸ ۴۵۳,۶۷۸,۸۵۶,۸۶۰,۷۱۵
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱,۰۰۷,۴۵۶ ۱,۰۰۶,۴۴۳ ۱,۰۰۶,۰۷۴ -۳۶۹ ۰ ۱,۰۱۸,۷۰۰,۷۳۵ ۰ ۵۶۸,۲۳۳,۲۵۷ ۴۵۰,۴۶۷,۴۷۸ ۴۵۳,۳۶۹,۶۶۲,۶۳۸,۹۳۷
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱,۰۰۷,۰۷۰ ۱,۰۰۶,۰۵۷ ۱,۰۰۵,۷۰۴ -۳۵۳ ۸۹۵,۱۵۱ ۱,۰۱۸,۷۰۰,۷۳۵ ۳۶۵,۶۶۷ ۵۶۸,۲۳۳,۲۵۷ ۴۵۰,۴۶۷,۴۷۸ ۴۵۳,۱۹۶,۰۳۰,۵۶۴,۱۱۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱,۰۰۶,۷۱۹ ۱,۰۰۵,۷۰۵ ۱,۰۰۵,۳۶۷ -۳۳۸ ۹۴۹,۵۰۶ ۱,۰۱۷,۸۰۵,۵۸۴ ۶۳۸,۸۰۱ ۵۶۷,۸۶۷,۵۹۰ ۴۴۹,۹۳۷,۹۹۴ ۴۵۲,۵۰۴,۹۱۹,۴۸۰,۶۵۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱,۰۰۶,۲۴۵ ۱,۰۰۵,۲۴۵ ۱,۰۰۵,۱۷۲ -۷۳ ۱,۰۳۵,۹۵۰ ۱,۰۱۶,۸۵۶,۰۷۸ ۴۹۷,۲۹۹ ۵۶۷,۲۲۸,۷۸۹ ۴۴۹,۶۲۷,۲۸۹ ۴۵۱,۹۸۵,۵۳۱,۳۴۱,۷۸۰
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱,۰۰۵,۸۶۰ ۱,۰۰۴,۸۴۴ ۱,۰۰۴,۲۶۲ -۵۸۲ ۲,۲۶۸,۷۱۴ ۱,۰۱۵,۸۲۰,۱۲۸ ۵۹۲,۰۹۹ ۵۶۶,۷۳۱,۴۹۰ ۴۴۹,۰۸۸,۶۳۸ ۴۵۱,۲۶۴,۰۴۴,۰۸۲,۰۴۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱,۰۰۵,۳۵۴ ۱,۰۰۴,۳۳۶ ۱,۰۰۳,۷۶۶ -۵۷۰ ۱,۳۰۴,۸۵۰ ۱,۰۱۳,۵۵۱,۴۱۴ ۱۳,۶۶۴,۲۷۹ ۵۶۶,۱۳۹,۳۹۱ ۴۴۷,۴۱۲,۰۲۳ ۴۴۹,۳۵۱,۹۴۵,۲۳۱,۸۲۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱,۰۰۴,۹۱۱ ۱,۰۰۳,۹۱۶ ۱,۰۰۳,۰۱۵ -۹۰۱ ۰ ۱,۰۱۲,۲۴۶,۵۶۴ ۰ ۵۵۲,۴۷۵,۱۱۲ ۴۵۹,۷۷۱,۴۵۲ ۴۶۱,۵۷۱,۹۶۹,۲۱۱,۳۰۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۱,۰۰۴,۲۸۵ ۱,۰۰۳,۲۸۹ ۱,۰۰۱,۸۰۶ -۱,۴۸۳ ۰ ۱,۰۱۲,۲۴۶,۵۶۴ ۰ ۵۵۲,۴۷۵,۱۱۲ ۴۵۹,۷۷۱,۴۵۲ ۴۶۱,۲۸۳,۴۶۵,۸۴۲,۲۱۰
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱,۰۰۳,۸۹۷ ۱,۰۰۲,۹۰۱ ۱,۰۰۱,۴۳۳ -۱,۴۶۸ ۲,۵۹۰,۳۰۴ ۱,۰۱۲,۲۴۶,۵۶۴ ۸۶۵,۷۲۵ ۵۵۲,۴۷۵,۱۱۲ ۴۵۹,۷۷۱,۴۵۲ ۴۶۱,۱۰۵,۱۸۳,۱۸۳,۷۳۸
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱,۰۰۳,۵۳۲ ۱,۰۰۲,۵۳۲ ۱,۰۰۱,۰۷۳ -۱,۴۵۹ ۱,۰۷۵,۶۸۳ ۱,۰۰۹,۶۵۶,۲۶۰ ۱,۲۹۲,۳۵۵ ۵۵۱,۶۰۹,۳۸۷ ۴۵۸,۰۴۶,۸۷۳ ۴۵۹,۲۰۶,۷۳۶,۳۹۹,۴۳۹
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱,۰۰۲,۹۷۹ ۱,۰۰۱,۹۸۴ ۱,۰۰۰,۵۱۳ -۱,۴۷۱ ۱,۲۹۴,۲۴۳ ۱,۰۰۸,۵۸۰,۵۷۷ ۸۴۹,۶۴۷ ۵۵۰,۳۱۷,۰۳۲ ۴۵۸,۲۶۳,۵۴۵ ۴۵۹,۱۷۲,۸۷۶,۸۵۹,۵۳۷
  مشاهده همه