اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 38,729,692
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,270,308
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,966,523,774,811
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,324
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,115
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,008,607
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/28 1,007,324 1,006,115 2,492 0 99,796,312 0 59,509,672 38,729,692 38,966,523,774,811
  2 1396/11/27 1,006,751 1,005,541 2,600 0 99,796,312 0 59,509,672 38,729,692 38,944,298,914,674
  3 1396/11/26 1,006,254 1,005,044 2,608 1,918 99,796,312 54,785 59,509,672 38,729,692 38,925,050,079,169
  4 1396/11/25 1,005,756 1,004,548 2,613 2,984 99,794,394 70,043 59,454,887 38,782,559 38,958,935,208,661
  5 1396/11/24 1,005,106 1,003,903 2,609 9,954 99,791,410 126,676 59,384,844 38,849,618 39,001,261,462,559
  6 1396/11/23 1,004,593 1,003,391 902 0 99,781,456 0 59,258,168 38,966,340 39,098,456,122,159
  7 1396/11/22 1,004,120 1,002,913 2,545 3,985 99,781,456 75,644 59,258,168 38,966,340 39,079,861,421,532
  8 1396/11/21 1,003,639 1,002,435 959 0 99,777,471 0 59,182,524 39,037,999 39,133,054,618,276
  9 1396/11/20 1,003,521 1,002,313 2,533 0 99,777,471 0 59,182,524 39,037,999 39,128,282,135,233
  10 1396/11/19 1,003,042 1,001,834 2,541 1,085 99,777,471 40,961 59,182,524 39,037,999 39,109,596,124,575
  11 1396/11/18 1,002,563 1,001,356 2,550 74,477 99,776,386 50,195 59,141,563 39,077,875 39,130,871,712,903
  12 1396/11/17 1,002,054 1,000,847 2,531 0 99,701,909 74,501 59,091,368 39,053,593 39,086,685,631,162
  13 1396/11/16 1,001,837 1,000,631 2,538 19,975 99,701,909 96,738 59,016,867 39,128,094 39,152,771,655,926
  14 1396/11/15 1,017,467 1,016,265 1,037 131 99,681,934 21,069 58,920,129 39,204,857 39,842,526,934,302
  15 1396/11/15 1,001,202 1,000,000 1,037 131 99,681,934 21,069 58,920,129 39,204,857 39,204,859,935,197
  16 1396/11/14 1,015,971 1,014,775 2,641 0 99,681,672 0 58,877,991 39,225,795 39,805,350,055,366
  17 1396/11/13 1,015,639 1,014,442 2,664 0 99,681,672 0 58,877,991 39,225,795 39,792,306,024,565
  18 1396/11/12 1,015,143 1,013,946 2,672 33,211 99,681,672 52,821 58,877,991 39,225,795 39,772,833,890,263
  19 1396/11/11 1,014,647 1,013,451 2,678 12,754 99,648,461 27,793 58,825,170 39,245,405 39,773,290,273,389
  20 1396/11/10 1,014,370 1,013,172 2,710 1,304 99,635,707 47,055 58,797,377 39,260,444 39,777,570,903,432
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق