صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۳,۶۱۰,۴۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۳۸۹,۵۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹۳,۷۲۸,۸۷۵,۲۳۴,۹۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۴۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۴۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۸,۴۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۱,۰۰۱,۴۶۳ ۱,۰۰۰,۴۰۳ ۹۹۸,۴۹۱ -۱,۹۱۲ ۲,۲۳۵,۲۴۶ ۵۹۵,۶۱۸,۷۲۶ ۰ ۳۰۲,۰۰۸,۳۰۵ ۲۹۳,۶۱۰,۴۲۱ ۲۹۳,۷۲۸,۸۷۵,۲۳۴,۹۵۳
  ۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱,۰۰۱,۰۹۳ ۱,۰۰۰,۰۲۵ ۹۹۸,۰۹۹ -۱,۹۲۶ ۰ ۵۹۳,۳۸۳,۴۸۰ ۰ ۳۰۲,۰۰۸,۳۰۵ ۲۹۱,۳۷۵,۱۷۵ ۲۹۱,۳۸۲,۵۹۸,۷۵۷,۲۶۶
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱,۰۱۶,۲۹۶ ۱,۰۱۵,۲۰۵ ۱,۰۱۳,۱۷۷ -۲,۰۲۸ ۰ ۵۹۳,۳۸۳,۴۸۰ ۰ ۳۰۲,۰۰۸,۳۰۵ ۲۹۱,۳۷۵,۱۷۵ ۲۹۵,۸۰۵,۵۸۱,۹۳۱,۹۴۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱,۰۰۱,۰۹۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۷,۹۷۲ -۲,۰۲۸ ۰ ۵۹۳,۳۸۳,۴۸۰ ۰ ۳۰۲,۰۰۸,۳۰۵ ۲۹۱,۳۷۵,۱۷۵ ۲۹۱,۳۷۵,۲۲۲,۳۹۶,۰۶۵
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۱,۰۱۴,۷۳۴ ۱,۰۱۳,۶۴۳ ۱,۰۱۱,۶۱۶ -۲,۰۲۷ ۵۹۰,۶۴۱ ۵۹۳,۳۸۳,۴۸۰ ۵۲۱,۸۱۳ ۳۰۲,۰۰۸,۳۰۵ ۲۹۱,۳۷۵,۱۷۵ ۲۹۵,۳۵۰,۳۸۷,۵۳۰,۱۱۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱,۰۱۴,۳۵۸ ۱,۰۱۳,۲۶۷ ۱,۰۱۱,۲۴۰ -۲,۰۲۷ ۴۸۷,۱۹۱ ۵۹۲,۷۹۲,۸۳۹ ۳۷۳,۸۲۳ ۳۰۱,۴۸۶,۴۹۲ ۲۹۱,۳۰۶,۳۴۷ ۲۹۵,۱۷۱,۰۹۴,۴۰۶,۶۶۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱,۰۱۲,۱۶۷ ۱,۰۱۱,۰۶۴ ۱,۰۰۸,۶۵۲ -۲,۴۱۲ ۴۴۳,۶۸۰ ۵۹۲,۳۰۵,۶۴۸ ۷۳۵,۵۳۶ ۳۰۱,۱۱۲,۶۶۹ ۲۹۱,۱۹۲,۹۷۹ ۲۹۴,۴۱۴,۶۳۰,۵۳۷,۳۲۱
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱,۰۱۱,۶۶۹ ۱,۰۱۰,۵۷۶ ۱,۰۰۸,۱۶۷ -۲,۴۰۹ ۶۰۵,۳۸۲ ۵۹۱,۸۶۱,۹۶۸ ۴۲۰,۹۸۱ ۳۰۰,۳۷۷,۱۳۳ ۲۹۱,۴۸۴,۸۳۵ ۲۹۴,۵۶۷,۶۳۳,۹۵۹,۰۸۴
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱,۰۱۱,۲۸۴ ۱,۰۱۰,۱۸۸ ۱,۰۰۷,۷۸۵ -۲,۴۰۳ ۱,۲۷۱,۰۴۶ ۵۹۱,۲۵۶,۵۸۶ ۵۷۳,۵۸۰ ۲۹۹,۹۵۶,۱۵۲ ۲۹۱,۳۰۰,۴۳۴ ۲۹۴,۲۶۸,۱۵۵,۱۸۳,۷۵۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱,۰۱۰,۸۶۴ ۱,۰۰۹,۷۵۹ ۱,۰۰۷,۳۵۲ -۲,۴۰۷ ۰ ۵۸۹,۹۸۵,۵۴۰ ۰ ۲۹۹,۳۸۲,۵۷۲ ۲۹۰,۶۰۲,۹۶۸ ۲۹۳,۴۳۹,۰۷۱,۰۸۳,۴۶۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱,۰۱۰,۲۶۵ ۱,۰۰۹,۱۹۴ ۱,۰۰۶,۴۳۶ -۲,۷۵۸ ۰ ۵۸۹,۹۸۵,۵۴۰ ۰ ۲۹۹,۳۸۲,۵۷۲ ۲۹۰,۶۰۲,۹۶۸ ۲۹۳,۲۷۴,۷۷۳,۷۲۹,۴۵۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱,۰۰۹,۸۹۷ ۱,۰۰۸,۸۲۶ ۱,۰۰۶,۰۶۸ -۲,۷۵۸ ۶,۰۲۳,۲۵۱ ۵۸۹,۹۸۵,۵۴۰ ۲۵۶,۴۴۵ ۲۹۹,۳۸۲,۵۷۲ ۲۹۰,۶۰۲,۹۶۸ ۲۹۳,۱۶۷,۷۴۶,۷۹۳,۶۳۲
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱,۰۰۹,۵۲۸ ۱,۰۰۸,۴۳۵ ۱,۰۰۵,۶۲۲ -۲,۸۱۳ ۶۱۴,۷۱۷ ۵۸۳,۹۶۲,۲۸۹ ۳۰۲,۰۰۳ ۲۹۹,۱۲۶,۱۲۷ ۲۸۴,۸۳۶,۱۶۲ ۲۸۷,۲۳۸,۶۳۹,۴۱۹,۸۷۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱,۰۰۹,۳۶۷ ۱,۰۰۸,۲۵۷ ۱,۰۰۵,۴۴۲ -۲,۸۱۵ ۷۶۴,۵۹۶ ۵۸۳,۳۴۷,۵۷۲ ۳۰۱,۷۳۲ ۲۹۸,۸۲۴,۱۲۴ ۲۸۴,۵۲۳,۴۴۸ ۲۸۶,۸۷۲,۶۹۹,۶۲۴,۸۹۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱,۰۰۹,۴۳۴ ۱,۰۰۸,۲۹۵ ۱,۰۰۵,۴۷۶ -۲,۸۱۹ ۷۳۳,۷۸۵ ۵۸۲,۵۸۲,۹۷۶ ۴۹۸,۵۲۵ ۲۹۸,۵۲۲,۳۹۲ ۲۸۴,۰۶۰,۵۸۴ ۲۸۶,۴۱۶,۷۷۶,۷۳۹,۸۸۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱,۰۰۹,۰۱۸ ۱,۰۰۷,۸۷۸ ۱,۰۰۴,۳۶۰ -۳,۵۱۸ ۲,۵۹۳,۴۳۷ ۵۸۱,۸۴۹,۱۹۱ ۹۳۲,۶۹۲ ۲۹۸,۰۲۳,۸۶۷ ۲۸۳,۸۲۵,۳۲۴ ۲۸۶,۰۶۱,۴۳۳,۰۳۳,۷۴۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱,۰۰۸,۳۳۱ ۱,۰۰۷,۱۷۹ ۱,۰۰۴,۳۸۱ -۲,۷۹۸ ۰ ۵۷۹,۲۵۵,۷۵۴ ۰ ۲۹۷,۰۹۱,۱۷۵ ۲۸۲,۱۶۴,۵۷۹ ۲۸۴,۱۹۰,۲۸۴,۵۷۰,۵۰۴
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱,۰۰۸,۰۱۶ ۱,۰۰۶,۸۴۶ ۱,۰۰۴,۱۰۷ -۲,۷۳۹ ۰ ۵۷۹,۲۵۵,۷۵۴ ۰ ۲۹۷,۰۹۱,۱۷۵ ۲۸۲,۱۶۴,۵۷۹ ۲۸۴,۰۹۶,۲۲۹,۵۳۷,۸۳۴
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱,۰۰۷,۶۳۹ ۱,۰۰۶,۴۶۸ ۱,۰۰۳,۷۳۱ -۲,۷۳۷ ۸۳۳,۴۱۵ ۵۷۹,۲۵۵,۷۵۴ ۲۳۷,۰۰۴ ۲۹۷,۰۹۱,۱۷۵ ۲۸۲,۱۶۴,۵۷۹ ۲۸۳,۹۸۹,۶۹۷,۷۷۹,۲۹۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱,۰۰۷,۳۰۰ ۱,۰۰۶,۱۲۷ ۱,۰۰۳,۳۸۴ -۲,۷۴۳ ۰ ۵۷۸,۴۲۲,۳۳۹ ۰ ۲۹۶,۸۵۴,۱۷۱ ۲۸۱,۵۶۸,۱۶۸ ۲۸۳,۲۹۳,۲۶۲,۳۶۸,۴۳۰
  مشاهده همه