صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۶,۴۴۴,۸۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳,۵۵۵,۱۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵۷,۶۰۲,۷۹۱,۷۰۶,۸۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۶۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۵۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۷۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱,۰۰۵,۶۹۸ ۱,۰۰۴,۵۱۵ ۱,۰۰۰,۷۳۹ -۳,۷۷۶ ۰ ۵۰۰,۸۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۴۴,۳۶۴,۹۶۰ ۲۵۶,۴۴۴,۸۶۷ ۲۵۷,۶۰۲,۷۹۱,۷۰۶,۸۹۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۱,۰۰۵,۲۴۲ ۱,۰۰۴,۰۸۵ ۱,۰۰۰,۳۱۳ -۳,۷۷۲ ۰ ۵۰۰,۸۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۴۴,۳۶۴,۹۶۰ ۲۵۶,۴۴۴,۸۶۷ ۲۵۷,۴۹۲,۵۲۸,۷۶۲,۹۰۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱,۰۰۴,۸۲۵ ۱,۰۰۳,۶۶۹ ۹۹۹,۸۹۸ -۳,۷۷۱ ۱,۲۷۷,۱۸۸ ۵۰۰,۸۰۹,۸۲۷ ۸۲۸,۰۲۸ ۲۴۴,۳۶۴,۹۶۰ ۲۵۶,۴۴۴,۸۶۷ ۲۵۷,۳۸۵,۸۰۶,۴۷۲,۷۰۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱,۰۰۴,۴۰۷ ۱,۰۰۳,۲۴۹ ۹۹۹,۴۷۳ -۳,۷۷۶ ۱,۹۱۱,۷۱۹ ۴۹۹,۵۳۲,۶۳۹ ۰ ۲۴۳,۵۳۶,۹۳۲ ۲۵۵,۹۹۵,۷۰۷ ۲۵۶,۸۲۷,۵۱۸,۷۹۴,۵۴۸
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱,۰۰۲,۸۸۱ ۱,۰۰۱,۷۱۲ ۹۹۶,۹۲۸ -۴,۷۸۴ ۱,۴۷۶,۵۵۵ ۴۹۷,۶۲۰,۹۲۰ ۸۰۳,۱۱۸ ۲۴۳,۵۳۶,۹۳۲ ۲۵۴,۰۸۳,۹۸۸ ۲۵۴,۵۱۸,۸۵۶,۴۰۵,۰۲۳
  ۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱,۰۰۳,۲۴۱ ۱,۰۰۲,۰۴۷ ۹۹۸,۳۴۰ -۳,۷۰۷ ۹۳۰,۳۰۴ ۴۹۶,۱۴۴,۳۶۵ ۷۶۴,۲۳۲ ۲۴۲,۷۳۳,۸۱۴ ۲۵۳,۴۱۰,۵۵۱ ۲۵۳,۹۲۹,۲۹۷,۱۱۹,۷۷۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱,۰۰۲,۶۷۲ ۱,۰۰۱,۴۹۰ ۹۹۷,۷۸۲ -۳,۷۰۸ ۱,۵۹۱,۸۱۲ ۴۹۵,۲۱۴,۰۶۱ ۸۳۹,۷۰۴ ۲۴۱,۹۶۹,۵۸۲ ۲۵۳,۲۴۴,۴۷۹ ۲۵۳,۶۲۱,۸۹۶,۹۵۲,۹۲۶
  ۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱,۰۰۲,۲۲۶ ۱,۰۰۱,۰۴۱ ۹۹۷,۳۲۳ -۳,۷۱۸ ۰ ۴۹۳,۶۲۲,۲۴۹ ۰ ۲۴۱,۱۲۹,۸۷۸ ۲۵۲,۴۹۲,۳۷۱ ۲۵۲,۷۵۵,۲۹۹,۹۴۵,۵۰۹
  ۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱,۰۰۱,۶۰۸ ۱,۰۰۰,۴۲۴ ۹۹۶,۸۹۲ -۳,۵۳۲ ۰ ۴۹۳,۶۲۲,۲۴۹ ۰ ۲۴۱,۱۲۹,۸۷۸ ۲۵۲,۴۹۲,۳۷۱ ۲۵۲,۵۹۹,۳۳۴,۱۰۲,۷۵۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱,۰۱۸,۵۹۵ ۱,۰۱۷,۴۱۱ ۱,۰۱۳,۸۶۲ -۳,۵۴۹ ۰ ۴۹۳,۶۲۲,۲۴۹ ۰ ۲۴۱,۱۲۹,۸۷۸ ۲۵۲,۴۹۲,۳۷۱ ۲۵۶,۸۸۸,۵۱۸,۴۹۴,۵۹۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱,۰۰۱,۱۸۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۶,۴۵۱ -۳,۵۴۹ ۰ ۴۹۳,۶۲۲,۲۴۹ ۰ ۲۴۱,۱۲۹,۸۷۸ ۲۵۲,۴۹۲,۳۷۱ ۲۵۲,۴۹۲,۳۷۳,۸۲۳,۱۱۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱,۰۱۸,۵۵۷ ۱,۰۱۷,۳۷۰ ۱,۰۱۳,۴۲۴ -۳,۹۴۶ ۲۰۱,۷۹۱ ۴۹۳,۶۲۲,۲۴۹ ۳۵,۹۵۱ ۲۴۱,۱۲۹,۸۷۸ ۲۵۲,۴۹۲,۳۷۱ ۲۵۶,۸۷۸,۲۶۴,۱۴۵,۶۷۲
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱,۰۱۸,۱۱۵ ۱,۰۱۶,۹۲۸ ۱,۰۱۲,۹۸۰ -۳,۹۴۸ ۱,۳۷۰,۲۳۸ ۴۹۳,۴۲۰,۴۵۸ ۱۳۲,۶۰۵ ۲۴۱,۰۹۳,۹۲۷ ۲۵۲,۳۲۶,۵۳۱ ۲۵۶,۵۹۷,۹۲۰,۴۸۹,۸۱۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱,۰۱۷,۴۵۸ ۱,۰۱۶,۲۶۳ ۱,۰۱۲,۲۹۶ -۳,۹۶۷ ۹۴۱,۱۹۰ ۴۹۲,۰۵۰,۲۲۰ ۱,۹۰۹,۰۴۵ ۲۴۰,۹۶۱,۳۲۲ ۲۵۱,۰۸۸,۸۹۸ ۲۵۵,۱۷۲,۲۵۵,۴۵۹,۶۲۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱,۰۱۵,۱۸۷ ۱,۰۱۳,۹۹۵ ۱,۰۰۸,۵۴۷ -۵,۴۴۸ ۴۴۹,۶۷۴ ۴۹۱,۱۰۹,۰۳۰ ۴۵۹,۵۵۷ ۲۳۹,۰۵۲,۲۷۷ ۲۵۲,۰۵۶,۷۵۳ ۲۵۵,۵۸۴,۲۳۷,۶۹۳,۲۲۵
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱,۰۱۳,۹۵۵ ۱,۰۱۲,۷۵۹ ۱,۰۰۷,۷۱۷ -۵,۰۴۲ ۰ ۴۹۰,۶۵۹,۳۵۶ ۰ ۲۳۸,۵۹۲,۷۲۰ ۲۵۲,۰۶۶,۶۳۶ ۲۵۵,۲۸۲,۷۰۱,۵۸۰,۴۶۲
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱,۰۱۳,۴۳۱ ۱,۰۱۲,۲۴۱ ۱,۰۰۷,۱۶۳ -۵,۰۷۸ ۰ ۴۹۰,۶۵۹,۳۵۶ ۰ ۲۳۸,۵۹۲,۷۲۰ ۲۵۲,۰۶۶,۶۳۶ ۲۵۵,۱۵۲,۲۶۱,۵۴۷,۶۱۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۱,۰۱۲,۹۵۳ ۱,۰۱۱,۷۶۴ ۱,۰۰۶,۶۸۷ -۵,۰۷۷ ۶۷۳,۱۶۷ ۴۹۰,۶۵۹,۳۵۶ ۵۶۴,۵۸۲ ۲۳۸,۵۹۲,۷۲۰ ۲۵۲,۰۶۶,۶۳۶ ۲۵۵,۰۳۱,۹۲۷,۵۶۶,۰۴۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱,۰۱۲,۵۶۳ ۱,۰۱۱,۳۶۹ ۱,۰۰۶,۲۹۱ -۵,۰۷۸ ۷۸۷,۸۸۹ ۴۸۹,۹۸۶,۱۸۹ ۱,۲۰۶,۶۱۷ ۲۳۸,۰۲۸,۱۳۸ ۲۵۱,۹۵۸,۰۵۱ ۲۵۴,۸۲۲,۶۱۲,۵۰۳,۹۰۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱,۰۱۲,۱۳۱ ۱,۰۱۰,۹۳۷ ۱,۰۰۵,۷۶۳ -۵,۱۷۴ ۸۰۷,۵۵۰ ۴۸۹,۱۹۸,۳۰۰ ۴۷۹,۵۳۹ ۲۳۶,۸۲۱,۵۲۱ ۲۵۲,۳۷۶,۷۷۹ ۲۵۵,۱۳۷,۱۱۳,۱۷۱,۸۹۴
  مشاهده همه