صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۱۴۰,۷۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۵۹,۲۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸,۵۲۳,۰۴۲,۵۷۸,۴۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۲۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۵۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۵,۶۲۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱,۰۰۸,۲۹۰ ۱,۰۰۶,۵۷۶ ۲۹,۰۵۳ ۱۹۴ ۱۸۵,۳۷۳,۶۲۹ ۳۰۰,۲۳۵ ۱۲۷,۲۳۲,۸۹۹ ۵۸,۱۴۰,۷۳۰ ۵۸,۵۲۳,۰۴۲,۵۷۸,۴۳۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱,۰۰۷,۷۰۵ ۱,۰۰۶,۰۲۸ ۲۸,۳۹۷ ۱۶۲,۱۸۹ ۱۸۵,۳۷۳,۴۳۵ ۱۲۹,۵۸۵ ۱۲۶,۹۳۲,۶۶۴ ۵۸,۴۴۰,۷۷۱ ۵۸,۷۹۳,۰۳۰,۲۱۱,۴۱۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۰۰۷,۱۰۲ ۱,۰۰۵,۴۲۶ ۲۹,۳۱۹ ۰ ۱۸۵,۲۱۱,۲۴۶ ۰ ۱۲۶,۸۰۳,۰۷۹ ۵۸,۴۰۸,۱۶۷ ۵۸,۷۲۵,۰۸۴,۸۳۲,۷۵۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۰۰۶,۶۰۲ ۱,۰۰۴,۹۵۸ ۲۸,۲۴۴ ۰ ۱۸۵,۲۱۱,۲۴۶ ۰ ۱۲۶,۸۰۳,۰۷۹ ۵۸,۴۰۸,۱۶۷ ۵۸,۶۹۷,۷۸۳,۴۲۸,۵۸۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۰۰۶,۰۸۱ ۱,۰۰۴,۴۳۷ ۲۸,۲۴۲ ۱,۱۷۷,۲۶۳ ۱۸۵,۲۱۱,۲۴۶ ۳۰۶,۹۹۶ ۱۲۶,۸۰۳,۰۷۹ ۵۸,۴۰۸,۱۶۷ ۵۸,۶۶۷,۳۳۲,۵۵۳,۷۳۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۰۰۵,۵۰۴ ۱,۰۰۳,۸۳۵ ۲۸,۶۶۹ ۱۴۳,۵۷۶ ۱۸۴,۰۳۳,۹۸۳ ۶۱۱,۶۵۰ ۱۲۶,۴۹۶,۰۸۳ ۵۷,۵۳۷,۹۰۰ ۵۷,۷۵۸,۵۸۳,۷۴۶,۸۹۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۰۰۴,۹۴۴ ۱,۰۰۳,۲۸۸ ۲۸,۰۷۰ ۰ ۱۸۳,۸۹۰,۴۰۷ ۰ ۱۲۵,۸۸۴,۴۳۳ ۵۸,۰۰۵,۹۷۴ ۵۸,۱۹۶,۶۸۶,۸۳۰,۹۶۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۰۰۴,۲۳۵ ۱,۰۰۲,۵۶۹ ۲۸,۵۶۴ ۰ ۱۸۳,۸۹۰,۴۰۷ ۰ ۱۲۵,۸۸۴,۴۳۳ ۵۸,۰۰۵,۹۷۴ ۵۸,۱۵۴,۹۹۰,۵۸۰,۵۰۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۰۰۳,۷۳۵ ۱,۰۰۲,۰۶۹ ۲۸,۵۵۳ ۰ ۱۸۳,۸۹۰,۴۰۷ ۱۶۸,۱۵۳ ۱۲۵,۸۸۴,۴۳۳ ۵۸,۰۰۵,۹۷۴ ۵۸,۱۲۶,۰۰۱,۰۵۵,۱۶۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۰۰۳,۳۰۵ ۱,۰۰۱,۶۴۴ ۲۸,۴۶۲ ۰ ۱۸۳,۸۹۰,۴۰۷ ۰ ۱۲۵,۷۱۶,۲۸۰ ۵۸,۱۷۴,۱۲۷ ۵۸,۲۶۹,۷۶۹,۷۴۴,۰۸۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۰۰۲,۵۶۲ ۱,۰۰۰,۹۰۹ ۲۹,۷۶۳ ۰ ۱۸۳,۸۹۰,۴۰۷ ۰ ۱۲۵,۷۱۶,۲۸۰ ۵۸,۱۷۴,۱۲۷ ۵۸,۲۲۶,۹۸۹,۸۴۵,۲۲۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۰۰۲,۰۸۶ ۱,۰۰۰,۴۳۳ ۲۹,۷۵۳ ۰ ۱۸۳,۸۹۰,۴۰۷ ۸۸,۵۷۷ ۱۲۵,۷۱۶,۲۸۰ ۵۸,۱۷۴,۱۲۷ ۵۸,۱۹۹,۳۰۵,۳۶۸,۴۸۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۰۱۸,۶۰۷ ۱,۰۱۶,۹۵۶ ۲۹,۶۹۹ ۰ ۱۸۳,۸۹۰,۴۰۷ ۱۳۳,۸۹۱ ۱۲۵,۶۲۷,۷۰۳ ۵۸,۲۶۲,۷۰۴ ۵۹,۲۵۰,۵۸۵,۱۳۱,۶۳۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۰۰۱,۶۵۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۶۹۹ ۰ ۱۸۳,۸۹۰,۴۰۷ ۱۳۳,۸۹۱ ۱۲۵,۶۲۷,۷۰۳ ۵۸,۲۶۲,۷۰۴ ۵۸,۲۶۲,۶۸۲,۷۲۲,۶۱۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۰۱۸,۰۷۱ ۱,۰۱۶,۳۸۴ ۲۸,۸۸۶ ۰ ۱۸۳,۸۹۰,۴۰۷ ۱۰۷,۳۸۶ ۱۲۵,۴۹۳,۸۱۲ ۵۸,۳۹۶,۵۹۵ ۵۹,۳۵۳,۳۸۵,۰۵۶,۹۶۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۰۱۷,۵۲۱ ۱,۰۱۵,۸۹۱ ۲۷,۵۸۷ ۱,۴۰۱ ۱۸۳,۸۹۰,۴۰۷ ۲۲۵,۴۰۷ ۱۲۵,۳۸۶,۴۲۶ ۵۸,۵۰۳,۹۸۱ ۵۹,۴۳۳,۶۳۹,۲۱۹,۹۸۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۰۱۶,۹۴۰ ۱,۰۱۵,۳۴۲ ۲۷,۲۴۴ ۴۹۱,۹۵۶ ۱۸۳,۸۸۹,۰۰۶ ۶۳,۵۸۰ ۱۲۵,۱۶۱,۰۱۹ ۵۸,۷۲۷,۹۸۷ ۵۹,۶۲۸,۹۹۱,۷۳۴,۴۵۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۰۱۶,۳۵۰ ۱,۰۱۴,۷۴۴ ۲۸,۸۹۹ ۰ ۱۸۳,۳۹۷,۰۵۰ ۰ ۱۲۵,۰۹۷,۴۳۹ ۵۸,۲۹۹,۶۱۱ ۵۹,۱۵۹,۱۸۸,۹۷۷,۴۲۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۰۱۵,۸۱۸ ۱,۰۱۴,۱۳۷ ۲۷,۶۲۵ ۰ ۱۸۳,۳۹۷,۰۵۰ ۰ ۱۲۵,۰۹۷,۴۳۹ ۵۸,۲۹۹,۶۱۱ ۵۹,۱۲۳,۷۷۴,۹۸۸,۴۲۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۰۱۵,۳۲۸ ۱,۰۱۳,۶۴۷ ۲۷,۶۱۷ ۰ ۱۸۳,۳۹۷,۰۵۰ ۱۱۶,۲۵۵ ۱۲۵,۰۹۷,۴۳۹ ۵۸,۲۹۹,۶۱۱ ۵۹,۰۹۵,۲۴۰,۹۸۱,۰۴۲