صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۰۵۶,۴۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۴۳,۵۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸,۲۱۵,۵۰۴,۱۷۱,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۲۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۷۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۷۱۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱,۰۰۵,۲۷۳ ۱,۰۰۲,۷۴۰ ۱۶,۹۷۲ ۱۲۷,۷۳۰ ۱۷۳,۲۴۷,۹۵۲ ۴۶۱,۳۳۴ ۱۱۵,۱۹۱,۵۳۰ ۵۸,۰۵۶,۴۲۲ ۵۸,۲۱۵,۵۰۴,۱۷۱,۳۵۴
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱,۰۰۴,۶۷۹ ۱,۰۰۲,۱۹۲ ۱۶,۶۷۸ ۴۹ ۱۷۳,۱۲۰,۲۲۲ ۱۱۰,۷۷۴ ۱۱۴,۷۳۰,۱۹۶ ۵۸,۳۹۰,۰۲۶ ۵۸,۵۱۷,۹۹۲,۴۶۶,۳۵۸
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱,۰۰۴,۰۴۲ ۱,۰۰۱,۶۴۳ ۱۶,۳۴۴ ۰ ۱۷۳,۱۲۰,۱۷۳ ۰ ۱۱۴,۶۱۹,۴۲۲ ۵۸,۵۰۰,۷۵۱ ۵۸,۵۹۶,۸۹۵,۹۸۶,۹۰۵
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۰۰۳,۳۴۸ ۱,۰۰۰,۹۸۰ ۱۶,۳۸۰ ۰ ۱۷۳,۱۲۰,۱۷۳ ۰ ۱۱۴,۶۱۹,۴۲۲ ۵۸,۵۰۰,۷۵۱ ۵۸,۵۵۸,۰۹۸,۵۰۵,۱۰۶
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۰۰۲,۸۹۰ ۱,۰۰۰,۵۲۲ ۱۶,۳۶۹ ۰ ۱۷۳,۱۲۰,۱۷۳ ۹۹,۶۵۰ ۱۱۴,۶۱۹,۴۲۲ ۵۸,۵۰۰,۷۵۱ ۵۸,۵۳۱,۲۹۶,۷۰۵,۷۷۲
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۰۱۸,۸۰۲ ۱,۰۱۶,۴۳۹ ۱۶,۳۳۰ ۰ ۱۷۳,۱۲۰,۱۷۳ ۲۴۷,۷۱۴ ۱۱۴,۵۱۹,۷۷۲ ۵۸,۶۰۰,۴۰۱ ۵۹,۵۶۳,۷۳۱,۷۰۳,۲۴۱
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۰۰۲,۳۶۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۳۳۰ ۰ ۱۷۳,۱۲۰,۱۷۳ ۲۴۷,۷۱۴ ۱۱۴,۵۱۹,۷۷۲ ۵۸,۶۰۰,۴۰۱ ۵۸,۶۰۰,۳۹۹,۷۱۱,۲۰۲
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۰۱۸,۲۰۳ ۱,۰۱۵,۸۹۰ ۱۴,۹۲۳ ۰ ۱۷۳,۱۲۰,۱۷۳ ۱۲۴,۸۳۷ ۱۱۴,۲۷۲,۰۵۸ ۵۸,۸۴۸,۱۱۵ ۵۹,۷۸۳,۲۲۲,۲۲۳,۸۸۸
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۰۱۷,۶۷۶ ۱,۰۱۵,۳۴۳ ۱۵,۱۱۵ ۰ ۱۷۳,۱۲۰,۱۷۳ ۳۵۶,۰۹۵ ۱۱۴,۱۴۷,۲۲۱ ۵۸,۹۷۲,۹۵۲ ۵۹,۸۷۷,۷۶۲,۰۰۹,۰۸۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۰۱۷,۱۱۶ ۱,۰۱۴,۷۹۴ ۱۵,۲۱۵ ۰ ۱۷۳,۱۲۰,۱۷۳ ۱۲۰,۹۲۱ ۱۱۳,۷۹۱,۱۲۶ ۵۹,۳۲۹,۰۴۷ ۶۰,۲۰۶,۷۷۱,۸۱۸,۵۹۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۰۱۶,۵۴۳ ۱,۰۱۴,۲۴۷ ۱۴,۹۷۳ ۰ ۱۷۳,۱۲۰,۱۷۳ ۰ ۱۱۳,۶۷۰,۲۰۵ ۵۹,۴۴۹,۹۶۸ ۶۰,۲۹۶,۹۲۹,۴۴۹,۳۸۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۰۱۵,۸۹۲ ۱,۰۱۳,۵۶۹ ۱۴,۶۸۵ ۰ ۱۷۳,۱۲۰,۱۷۳ ۰ ۱۱۳,۶۷۰,۲۰۵ ۵۹,۴۴۹,۹۶۸ ۶۰,۲۵۶,۶۲۶,۲۶۰,۱۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۰۱۵,۴۱۰ ۱,۰۱۳,۰۸۷ ۱۴,۶۷۷ ۳,۵۱۵ ۱۷۳,۱۲۰,۱۷۳ ۱۰۵,۸۸۳ ۱۱۳,۶۷۰,۲۰۵ ۵۹,۴۴۹,۹۶۸ ۶۰,۲۲۷,۹۶۳,۰۹۴,۰۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۰۱۴,۹۲۳ ۱,۰۱۲,۶۰۳ ۱۴,۶۴۴ ۰ ۱۷۳,۱۱۶,۶۵۸ ۰ ۱۱۳,۵۶۴,۳۲۲ ۵۹,۵۵۲,۳۳۶ ۶۰,۳۰۲,۸۸۷,۷۲۳,۴۲۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۰۱۴,۲۷۶ ۱,۰۱۱,۹۹۴ ۱۴,۵۱۷ ۱۱۹,۳۴۲ ۱۷۳,۱۱۶,۶۵۸ ۱۶۲,۵۷۵ ۱۱۳,۵۶۴,۳۲۲ ۵۹,۵۵۲,۳۳۶ ۶۰,۲۶۶,۵۹۹,۲۶۳,۹۱۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۰۱۳,۷۸۷ ۱,۰۱۱,۵۰۷ ۱۴,۴۹۶ ۱۸۷,۶۹۸ ۱۷۲,۹۹۷,۳۱۶ ۳۳۰,۶۸۷ ۱۱۳,۴۰۱,۷۴۷ ۵۹,۵۹۵,۵۶۹ ۶۰,۲۸۱,۳۴۰,۹۱۸,۲۸۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۰۱۳,۲۶۵ ۱,۰۱۰,۹۵۹ ۱۴,۸۰۵ ۲۳۱,۴۲۰ ۱۷۲,۸۰۹,۶۱۸ ۱۳۰,۳۲۰ ۱۱۳,۰۷۱,۰۶۰ ۵۹,۷۳۸,۵۵۸ ۶۰,۳۹۳,۲۰۹,۲۵۸,۴۹۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۰۱۲,۷۸۳ ۱,۰۱۰,۴۶۸ ۱۴,۹۷۸ ۰ ۱۷۲,۵۷۸,۱۹۸ ۰ ۱۱۲,۹۴۰,۷۴۰ ۵۹,۶۳۷,۴۵۸ ۶۰,۲۶۱,۷۵۶,۲۱۹,۰۶۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۰۱۲,۰۵۳ ۱,۰۰۹,۷۶۱ ۱۵,۰۴۱ ۰ ۱۷۲,۵۷۸,۱۹۸ ۰ ۱۱۲,۹۴۰,۷۴۰ ۵۹,۶۳۷,۴۵۸ ۶۰,۲۱۹,۵۶۸,۳۹۷,۶۱۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۰۱۱,۵۶۲ ۱,۰۰۹,۲۷۰ ۱۵,۰۴۰ ۲۷۴,۰۸۴ ۱۷۲,۵۷۸,۱۹۸ ۱۱۴,۰۲۴ ۱۱۲,۹۴۰,۷۴۰ ۵۹,۶۳۷,۴۵۸ ۶۰,۱۹۰,۲۸۶,۴۲۸,۷۸۲