صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۰۶۵,۵۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۳۴,۴۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸,۸۲۷,۴۴۴,۶۱۲,۷۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۱۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۱۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۴,۹۱۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱,۰۱۶,۱۹۲ ۱,۰۱۳,۱۲۱ ۳۱,۷۸۹ ۰ ۱۹۰,۹۳۳,۷۹۱ ۷۷,۹۴۲ ۱۳۲,۸۶۸,۲۴۷ ۵۸,۰۶۵,۵۴۴ ۵۸,۸۲۷,۴۴۴,۶۱۲,۷۱۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱,۰۱۵,۵۸۲ ۱,۰۱۲,۵۶۹ ۳۱,۶۹۷ ۰ ۱۹۰,۹۳۳,۷۹۱ ۱۸۸,۴۶۱ ۱۳۲,۷۹۰,۳۰۵ ۵۸,۱۴۳,۴۸۶ ۵۸,۸۷۴,۲۸۰,۳۹۲,۴۹۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱,۰۱۵,۲۷۳ ۱,۰۱۲,۰۲۲ ۳۰,۷۳۸ ۴۹,۲۷۷ ۱۹۰,۹۳۳,۷۹۱ ۱۰۰,۵۹۸ ۱۳۲,۶۰۱,۸۴۴ ۵۸,۳۳۱,۹۴۷ ۵۹,۰۳۳,۲۲۳,۰۴۱,۶۴۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱,۰۱۴,۶۶۶ ۱,۰۱۱,۴۷۵ ۳۰,۱۵۰ ۰ ۱۹۰,۸۸۴,۵۱۴ ۰ ۱۳۲,۵۰۱,۲۴۶ ۵۸,۳۸۳,۲۶۸ ۵۹,۰۵۳,۲۱۶,۴۹۴,۴۴۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱,۰۱۳,۹۶۵ ۱,۰۱۰,۷۸۸ ۳۰,۲۶۸ ۰ ۱۹۰,۸۸۴,۵۱۴ ۰ ۱۳۲,۵۰۱,۲۴۶ ۵۸,۳۸۳,۲۶۸ ۵۹,۰۱۳,۰۹۱,۱۰۷,۴۹۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱,۰۱۳,۴۳۴ ۱,۰۱۰,۳۰۴ ۳۰,۲۲۰ ۵۶,۷۶۶ ۱۹۰,۸۸۴,۵۱۴ ۸۷,۳۱۵ ۱۳۲,۵۰۱,۲۴۶ ۵۸,۳۸۳,۲۶۸ ۵۸,۹۸۴,۸۳۷,۴۳۸,۱۷۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱,۰۱۲,۸۹۹ ۱,۰۰۹,۸۱۷ ۳۰,۱۵۷ ۹۸۷,۷۷۲ ۱۹۰,۸۲۷,۷۴۸ ۱۳۲,۷۱۲ ۱۳۲,۴۱۳,۹۳۱ ۵۸,۴۱۳,۸۱۷ ۵۸,۹۸۷,۲۸۳,۷۸۰,۴۰۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱,۰۱۲,۳۷۹ ۱,۰۰۹,۲۹۱ ۳۰,۸۱۹ ۴۹۴ ۱۸۹,۸۳۹,۹۷۶ ۲۰۶,۲۰۹ ۱۳۲,۲۸۱,۲۱۹ ۵۷,۵۵۸,۷۵۷ ۵۸,۰۹۳,۵۳۰,۶۱۵,۲۸۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱,۰۱۱,۷۹۳ ۱,۰۰۸,۷۴۳ ۳۰,۴۴۳ ۰ ۱۸۹,۸۳۹,۴۸۲ ۲۱۸,۰۷۸ ۱۳۲,۰۷۵,۰۱۰ ۵۷,۷۶۴,۴۷۲ ۵۸,۲۶۹,۵۲۹,۹۲۱,۸۳۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۰۱۱,۴۱۱ ۱,۰۰۸,۲۱۹ ۲۸,۲۸۰ ۰ ۱۸۹,۸۳۹,۴۸۲ ۱۲۲,۱۷۰ ۱۳۱,۸۵۶,۹۳۲ ۵۷,۹۸۲,۵۵۰ ۵۸,۴۵۹,۰۹۶,۵۸۹,۵۰۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۰۱۰,۸۴۵ ۱,۰۰۷,۶۷۱ ۲۶,۷۷۴ ۰ ۱۸۹,۸۳۹,۴۸۲ ۰ ۱۳۱,۷۳۴,۷۶۲ ۵۸,۱۰۴,۷۲۰ ۵۸,۵۵۰,۴۵۱,۴۲۸,۸۱۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۰۱۰,۱۸۸ ۱,۰۰۷,۰۵۹ ۲۵,۹۸۸ ۰ ۱۸۹,۸۳۹,۴۸۲ ۰ ۱۳۱,۷۳۴,۷۶۲ ۵۸,۱۰۴,۷۲۰ ۵۸,۵۱۴,۸۷۵,۴۵۴,۸۰۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۰۰۹,۶۵۹ ۱,۰۰۶,۵۷۸ ۲۵,۹۴۱ ۰ ۱۸۹,۸۳۹,۴۸۲ ۱۹۵,۵۷۴ ۱۳۱,۷۳۴,۷۶۲ ۵۸,۱۰۴,۷۲۰ ۵۸,۴۸۶,۹۰۹,۶۳۸,۴۰۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۰۰۹,۰۵۲ ۱,۰۰۶,۰۲۸ ۲۵,۸۰۷ ۹۹۱ ۱۸۹,۸۳۹,۴۸۲ ۹۷,۹۷۰ ۱۳۱,۵۳۹,۱۸۸ ۵۸,۳۰۰,۲۹۴ ۵۸,۶۵۱,۷۲۶,۹۳۳,۵۶۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۰۰۸,۴۴۰ ۱,۰۰۵,۴۷۹ ۲۵,۳۱۰ ۹۹۲,۱۲۴ ۱۸۹,۸۳۸,۴۹۱ ۱۴۸,۵۷۸ ۱۳۱,۴۴۱,۲۱۸ ۵۸,۳۹۷,۲۷۳ ۵۸,۷۱۷,۲۴۱,۳۸۱,۰۹۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۰۰۷,۹۳۸ ۱,۰۰۴,۹۱۸ ۲۵,۱۹۲ ۰ ۱۸۸,۸۴۶,۳۶۷ ۳۷۳,۸۳۳ ۱۳۱,۲۹۲,۶۴۰ ۵۷,۵۵۳,۷۲۷ ۵۷,۸۳۶,۷۵۲,۹۳۹,۵۹۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۰۰۷,۴۰۰ ۱,۰۰۴,۳۷۱ ۲۴,۷۰۱ ۰ ۱۸۸,۸۴۶,۳۶۷ ۲۱۸,۴۱۹ ۱۳۰,۹۱۸,۸۰۷ ۵۷,۹۲۷,۵۶۰ ۵۸,۱۸۰,۷۷۱,۹۷۶,۲۷۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۰۰۶,۸۰۰ ۱,۰۰۳,۸۲۶ ۲۴,۲۷۲ ۰ ۱۸۸,۸۴۶,۳۶۷ ۰ ۱۳۰,۷۰۰,۳۸۸ ۵۸,۱۴۵,۹۷۹ ۵۸,۳۶۸,۴۲۰,۳۴۴,۵۵۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۰۰۶,۲۱۴ ۱,۰۰۳,۱۵۵ ۲۴,۰۸۰ ۰ ۱۸۸,۸۴۶,۳۶۷ ۰ ۱۳۰,۷۰۰,۳۸۸ ۵۸,۱۴۵,۹۷۹ ۵۸,۳۲۹,۴۱۲,۳۷۴,۶۱۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۰۰۵,۶۵۹ ۱,۰۰۲,۶۷۸ ۲۴,۰۰۲ ۰ ۱۸۸,۸۴۶,۳۶۷ ۰ ۱۳۰,۷۰۰,۳۸۸ ۵۸,۱۴۵,۹۷۹ ۵۸,۳۰۱,۷۰۶,۰۷۳,۵۶۶