صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/27 1,016,077 1,014,860 1,010,564 -4,296 446,054 434,820,704 342,116 208,681,254 226,139,450 229,499,811,972,467
2 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/26 1,015,953 1,014,724 1,008,512 -6,212 516,119 434,374,650 585,627 208,339,138 226,035,512 229,363,704,029,065
3 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/25 1,015,062 1,013,836 1,007,627 -6,209 0 433,858,531 0 207,753,511 226,105,020 229,233,374,769,731
4 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/24 1,014,452 1,013,228 1,007,186 -6,042 0 433,858,531 0 207,753,511 226,105,020 229,096,007,604,241
5 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/23 1,014,024 1,012,801 1,006,760 -6,041 929,848 433,858,531 112,018 207,753,511 226,105,020 228,999,441,407,158
6 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/22 1,013,597 1,012,369 1,006,307 -6,062 864,480 432,928,683 881,220 207,641,493 225,287,190 228,073,854,015,859
7 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/21 1,013,240 1,012,015 1,005,789 -6,226 473,083 432,064,203 651,389 206,760,273 225,303,930 228,011,016,231,097
8 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/20 1,012,448 1,011,370 1,004,672 -6,698 1,841,774 431,591,120 605,751 206,108,884 225,482,236 228,046,017,501,634
9 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/19 1,011,539 1,010,459 1,002,697 -7,762 754,330 429,749,346 567,943 205,503,133 224,246,213 226,591,674,647,963
10 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/18 1,011,456 1,010,451 1,004,193 -6,258 0 428,995,016 0 204,935,190 224,059,826 226,401,400,994,245
11 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/17 1,010,204 1,009,198 1,002,942 -6,256 0 428,995,016 0 204,935,190 224,059,826 226,120,743,873,809
12 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/16 1,009,780 1,008,775 1,002,520 -6,255 5,428,727 428,995,016 294,866 204,935,190 224,059,826 226,025,890,639,521
13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/15 1,009,339 1,008,310 1,001,910 -6,400 0 423,566,289 0 204,640,324 218,925,965 220,745,301,825,930
14 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/14 1,008,936 1,007,914 1,001,437 -6,477 793,955 423,566,289 347,527 204,640,324 218,925,965 220,658,510,254,867
15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/13 1,008,501 1,007,477 1,000,988 -6,489 893,382 422,772,334 344,573 204,292,797 218,479,537 220,113,122,976,572
16 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/12 1,007,940 1,006,903 1,000,602 -6,301 1,019,942 421,878,952 524,868 203,948,224 217,930,728 219,435,066,827,155
17 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/11 1,007,371 1,006,324 1,000,191 -6,133 0 420,859,010 0 203,423,356 217,435,654 218,810,785,191,839
18 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/10 1,006,439 1,005,381 999,893 -5,488 0 420,859,010 0 203,423,356 217,435,654 218,605,708,604,560
19 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/09 1,006,007 1,004,949 999,462 -5,487 1,106,367 420,859,010 222,811 203,423,356 217,435,654 218,511,794,747,950
20 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 1400/02/08 1,005,572 1,004,502 999,002 -5,500 798,361 419,752,643 379,208 203,200,545 216,552,098 217,526,916,464,314