صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۰.۰۴۶
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۰.۴۱۷ (۱.۹۲۲)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۱.۶۳۸ %۱۰.۵۳۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۴.۹۶۵ %۲۵.۷۷۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۹.۹۱۷ %۶۴.۶۵۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۱۹.۵۳۳ %۸۶.۹۷۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۹۱.۷۶۸ %۳۱۹.۲۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۵.۴ %۸۹۶۹۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۸.۸۵)% (۹۲.۰۵)%