صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۰.۰۷۱ (۰.۲۷)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۰.۴۴۴ %۷.۳۰۹
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۱.۶۹۵ (۳.۲۸۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۴.۹۶۳ %۳۰.۶۵
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۱۰.۵۰۱ %۲۳۱.۳۵۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۲۰.۴۸۶ %۴۷۷.۷۳۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۱۱۲.۰۳ %۲۳۲۲.۳۳۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۳۴.۷۵ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۸.۹۷)% (۹۹.۴۸)%