صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۰.۰۵۵ %۰.۹۶۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۰.۳۷۸ %۵.۶۴۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۱.۶۳۹ %۲۰.۷۹۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۴.۹۱۸ %۶۲.۶۸۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۹.۸۸۷ %۸۰.۷۶۱
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۲۰.۰۰۷ %۲۰۳.۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۱۰۰.۱۶۸ %۶۱۷.۹۸۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۰۲.۲۶ %۲۲۲۴۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۸۸.۹۷)% (۹۹.۶۷)%