صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۰.۰۵۴ %۲.۵۴۲
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۰.۳۸ %۳.۳۶۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۱.۶۳۲ %۲۴.۷۱۳
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۵.۴۰۵ %۱۰۵.۴۴۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۱۰.۴۴۹ %۳۵۶.۹۵۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۲۰.۵۹۹ %۶۹۰.۵۱۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ %۱۰۹.۳۵۶ %۲۷۶۷.۰۱۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۷.۳۵ %۱۰۰۴۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۸.۹۷)% (۹۸.۶۲)%