صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ %۰.۰۴۷
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ %۰.۳۸۸ %۱.۸۱۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ %۱.۶۴۱ %۵.۲۴۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ %۴.۹۱۳ %۲۴.۱۷۶
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ %۹.۸۳۳ %۶۰.۲۸۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ %۲۰.۳۱ %۹۴.۳۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ %۹۰.۲۳۸ %۲۷۹.۳۱۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۵.۴ %۸۹۶۹۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۸.۸۵)% (۹۲.۰۵)%