صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ %۰.۰۶۴ %۱.۷۲۶
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ %۰.۴۰۱ %۱.۷۷۴
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ %۱.۷۷۴ %۷.۹۵۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ %۵.۱۶۲ (۱۹.۰۸۴)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ %۱۰.۶۲ %۴۰.۷۴۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ %۲۰.۹۰۵ %۳۴۶.۸۶۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ %۱۱۵.۹۴۷ %۱۸۸۲.۲۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۵.۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۹.۰۳)% (۹۹.۸۶)%