صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ %۰.۰۵۴ %۱.۰۴۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ %۰.۳۷۱ %۳.۳۵۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ %۱.۶۳۳ %۱۲.۶۵۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ %۴.۹۰۹ %۳۵.۰۰۹
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ %۹.۸۱۵ %۵۴.۶۹۱
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ %۲۰.۰۳۸ %۱۱۲.۸۰۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ %۸۷.۰۹۲ %۲۴۹.۳۴۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۳۴.۷۵ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۸.۹۷)% (۹۹.۴۸)%