صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ %۰.۰۴۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ %۰.۳۷۹ %۱۲.۸۹۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ %۱.۶۰۷ %۱۴.۰۲۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ %۴.۸۷۶ %۲۹.۰۰۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ %۹.۷۵۲ %۵۹.۹۹۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ %۱۹.۷۵۳ %۱۴۱.۲۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ %۹۸.۱۲۹ %۴۶۹.۳۳۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۱۷.۳۵ %۳۱۹۸۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۸۸.۹۷)% (۹۸.۶۲)%