صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ %۰.۰۱۳ (۱.۱۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ %۰.۳۴۵ %۱.۴۶۶
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ %۱.۷۱۵ (۴.۷۹۲)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ %۵.۰۳۷ (۵.۷۱۷)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ %۱۰.۱۷۲ (۱۲.۶۸۴)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ %۲۰.۹۳۸ %۲۱.۲۹۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ %۱۲۵.۴۳۹ %۱۵۷۴.۲۶۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۲.۲۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۸.۹۷)% (۹۹.۹۲)%