مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/10/18
2 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/22 دریافت خبر 1396/10/13
3 دعوت به مجمع تمدید فعالیت و نجوه محاسبه کارمزد مدیر اصلاح (بند 10-3 امیدنامه) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/10/07
4 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/09/22
5 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/09/12
6 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/05/30
7 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/04/13
8 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/04/12
9 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/03/22
10 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/24 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/03/22
11 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/02/16
12 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/02/03
13 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/12/24
14 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از 30،000،000 واحد به 40،000،000 واحد دریافت خبر 1395/09/09
15 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/06/20
16 دعوت به مجمع افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1395/06/16
17 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/03/01
18 دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1395/02/26
19 مصوبه مجمع مورخ 1394/12/24 دریافت خبر 1395/02/21
20 برگزاری مجمع دریافت خبر 1394/12/24
21 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/12/09
22 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1394/09/24
23 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/09/14
24 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/07/13
25 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/04/13
26 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/02/07
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق