مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1397/08/19
2 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/08/19
3 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1397/08/12
4 توزیع سود دوره منتهی به 1397/06/31 دریافت خبر 1397/07/02
5 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/02 مبنی بر "اصلاح کارمزد ضامن نقدشوندگی" "اصلاح ترکیب دارایی ها" دریافت خبر 1397/05/30
6 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/03/02
7 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1397/02/24
8 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/01/26
9 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1397/01/14
10 توزیع سود دوره منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/01/06
11 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر "تغییر مدیر ثبت" "تغییر کارمزد مدیر" "تغییر تاریخ پرداخت سود" دریافت خبر 1396/11/23
12 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر تمدید فعالیت دریافت خبر 1396/10/30
13 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/10/18
14 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/22 دریافت خبر 1396/10/13
15 دعوت به مجمع تمدید فعالیت و نحوه محاسبه کارمزد مدیر اصلاح (بند 10-3 امیدنامه) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/10/07
16 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/09/22
17 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/09/12
18 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/05/30
19 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/04/13
20 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/04/12
21 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/03/22
22 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/24 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/03/22
23 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/02/16
24 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/02/03
25 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/12/24
26 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از 30،000،000 واحد به 40،000،000 واحد دریافت خبر 1395/09/09
27 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/06/20
28 دعوت به مجمع افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1395/06/16
29 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/03/01
30 دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1395/02/26
31 مصوبه مجمع مورخ 1394/12/24 دریافت خبر 1395/02/21
32 برگزاری مجمع دریافت خبر 1394/12/24
33 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/12/09
34 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1394/09/24
35 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/09/14
36 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/07/13
37 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/04/13
38 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/02/07