صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3ماهه منتهی به 30 آذر 96 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورت های مالی حسابرسی نشده 3ماهه منتهی به 30 آذر 96 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش افشای پرتفوی صندوق بادرامد ثابت کاردان برای ماه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/08/27 1396/08/27 صورت های مالی سالانه منتهی به 31 شهریور 1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 شهریور 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورت های مالی سالانه منتهی به 31 شهریور 1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/03 1396/05/03 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 دانلود
1396/05/03 1396/05/03 صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 دانلود
1396/02/24 1396/02/24 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1396 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 صورت مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/08/26 1395/08/26 گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/08/26 1395/08/26 صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395(حسابرسی نشده) دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش عملکرد برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 صورت های مالی برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/02/25 1395/02/25 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/02/25 1395/02/25 گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/01/29 1395/01/29 گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/01/29 1395/01/29 صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1394/10/24 1394/10/24 گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به 94/09/30 دانلود
1394/10/24 1394/10/24 صورت مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 94/09/30 دانلود
1394/08/27 1394/08/27 گزارش عملکرد برای دوره مالی 8 ماهه منتهی به 31 شهریور1394 دانلود
1394/08/27 1394/08/27 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 8 ماهه منتهی به 94/06/31 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 گزارش عملکرد برای دوره مالی 8 ماهه منتهی به 31 شهریور1394 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 صورت های مالی برای دوره مالی 8 ماهه منتهی به 94/06/31 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 گزارش عملکرد برای دوره مالی 5 ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 صورت های مالی برای دوره مالی 5 ماهه منتهی به 94/03/31 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق