ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 964,483 3.46 3,007,023 9.12 3,073,768 9.2 3,373,293 9.96
اوراق 8,571,381 30.8 17,002,364 51.58 17,617,622 52.77 17,696,921 52.3
وجه نقد 18,098,378 65.03 12,739,808 38.65 12,514,862 37.49 12,601,764 37.24
سایر دارایی ها 201,905 0.72 304,318 0.92 242,891 0.72 214,629 0.63
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 363,284 1.3 1,180,324 3.58 1,330,459 3.98 1,569,780 4.63
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد