ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 770,528 2.81 2,445,107 7.42 2,838,838 8.96 3,204,661 10.31
اوراق 7,809,931 28.51 16,922,130 51.4 16,969,669 53.59 16,650,579 53.61
وجه نقد 18,615,040 67.97 13,328,457 40.49 11,620,756 36.7 10,885,079 35.05
سایر دارایی ها 190,703 0.69 298,321 0.9 368,583 1.16 451,166 1.45
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 221,599 0.8 8,303 0.02 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد