ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 863,316 3.13 3,015,269 9.44 3,146,222 9.7 3,112,316 9.46
اوراق 8,136,220 29.52 16,690,208 52.28 16,562,403 51.08 16,698,280 50.8
وجه نقد 18,366,969 66.64 11,980,324 37.53 12,456,724 38.42 12,774,243 38.86
سایر دارایی ها 197,653 0.71 367,280 1.15 382,256 1.17 399,706 1.21
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 213,296 0.77 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد