ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,110,101 3.9 3,349,429 8.92 3,612,714 8.93 3,823,216 9.54
اوراق 9,192,374 32.34 18,729,864 49.92 19,817,036 49.02 19,767,365 49.35
وجه نقد 17,924,762 63.06 15,226,959 40.58 16,810,188 41.59 16,289,612 40.67
سایر دارایی ها 203,401 0.71 226,283 0.6 206,119 0.5 194,058 0.48
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 423,333 1.48 1,349,050 3.59 1,383,083 3.42 1,451,851 3.62
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد