دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ 1397/03/02 با حضور صد در صد سهامداران ممتاز برگزار گردید. 1- رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، ضامن نقد‌شوندگی و سهامدار ممتاز) 2- ناظر اول مجمع: سرکار خانم آزاده رسولیان، نماینده بانک تجارت...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست