دسته بندی -
عنوان خبر توزیع سود دوره منتهی به 1396/10/15
منبع -
مقدمه احتراماً به استحضار کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان می رساند، سود دوره ایی 20.1% منتهی به 1396/10/17، توزیع گردید.
متن خبر
پیوست