دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ 1396/10/17 با حضور صد در صد سهامداران ممتاز برگزار گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست