مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/05/30
2 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/04/13
3 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/04/12
4 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/03/22
5 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/24 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/03/22
6 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/02/16
7 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان دریافت خبر 1396/02/03
8 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/12/24
9 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از 30،000،000 واحد به 40،000،000 واحد دریافت خبر 1395/09/09
10 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/06/20
11 دعوت به مجمع افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1395/06/16
12 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/03/01
13 دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1395/02/26
14 مصوبه مجمع مورخ 1394/12/24 دریافت خبر 1395/02/21
15 برگزاری مجمع دریافت خبر 1394/12/24
16 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/12/09
17 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1394/09/24
18 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/09/14
19 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/07/13
20 برگزاری مجمع جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/04/13
21 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/02/07
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق