صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/10 1398/02/10 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به29اسفند ماه 1397 دانلود
1398/01/10 1398/01/10 گزارش پرتفوی برای ماه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/09 1397/12/09 صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/11/10 1397/11/10 صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/10/25 1397/10/25 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30آذر 1397 صندوق با درامد ثابت کاردان دانلود
1397/10/25 1397/10/25 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1397/09/30صندوق درامد ثابت کاردان دانلود
1397/10/10 1397/10/10 صورت وضعيت پرتفوي آذر ماه سال 1397 صندوق سرمايه گذاري با درامد ثابت کاردان دانلود
1397/09/10 1397/09/10 صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاردان برای دوره منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/09/06 1397/09/06 صورت های مالی اصلاح شده برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1397(حسابرسی شده) دانلود
1397/08/15 1397/08/15 گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به مهرماه 1397صندوق با درامد ثابت کاردان دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریور 1397 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریورماه 1397 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 صورت وضعیت پرتفوی درامد ثابت برای ماه منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 صورت وضعیت پرتفوی صندوق با درامد ثابت کاردان برای دوره منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورت هاي مالي حسابرسي نشده براي دوره مالي منتهي به 1397/03/31 صندوق درآمد ثابت کاردان دانلود
1397/04/10 1397/04/10 گزارش صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه1397 صندوق با درآمد ثابت کاردان دانلود
1397/03/12 1397/03/12 گزارش عملکرد برای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 صندوق با درآمد ثابت کاردان دانلود
1397/03/12 1397/03/12 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به دوره 6 ماهه 1396/12/29 صندوق با درآمد ثابت کاردان دانلود
1397/03/10 1397/03/10 گزارش پرتفوی اردیبهشت ماه سال 1397 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به فروردین 1397 صندوق درآمد ثابت کاردان دانلود
1397/02/02 1397/02/02 گزارش عملکرد صندوق با درامد ثابت برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/02/02 1397/02/02 صورت های مالی حسابرسی نشده صندوق با درآمد ثابت برای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/01/09 1397/01/09 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/12/29 صندوق درامد ثابت کاردان دانلود
1396/12/10 1396/12/10 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3ماهه منتهی به 30 آذر 96 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورت های مالی حسابرسی نشده 3ماهه منتهی به 30 آذر 96 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش افشای پرتفوی صندوق بادرامد ثابت کاردان برای ماه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/08/27 1396/08/27 صورت های مالی سالانه منتهی به 31 شهریور 1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 شهریور 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورت های مالی سالانه منتهی به 31 شهریور 1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/03 1396/05/03 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 دانلود
1396/05/03 1396/05/03 صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 دانلود
1396/02/24 1396/02/24 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1396 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 صورت مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/08/26 1395/08/26 گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/08/26 1395/08/26 صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395(حسابرسی نشده) دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش عملکرد برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 صورت های مالی برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/02/25 1395/02/25 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/02/25 1395/02/25 گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/01/29 1395/01/29 گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/01/29 1395/01/29 صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1394/10/24 1394/10/24 گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به 94/09/30 دانلود
1394/10/24 1394/10/24 صورت مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 94/09/30 دانلود
1394/08/27 1394/08/27 گزارش عملکرد برای دوره مالی 8 ماهه منتهی به 31 شهریور1394 دانلود
1394/08/27 1394/08/27 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 8 ماهه منتهی به 94/06/31 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 گزارش عملکرد برای دوره مالی 8 ماهه منتهی به 31 شهریور1394 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 صورت های مالی برای دوره مالی 8 ماهه منتهی به 94/06/31 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 گزارش عملکرد برای دوره مالی 5 ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 صورت های مالی برای دوره مالی 5 ماهه منتهی به 94/03/31 دانلود