ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,169,407 4.08 3,625,411 9.2 3,992,015 10.15 3,854,377 9.92
اوراق 9,407,118 32.83 19,295,792 48.98 19,627,585 49.9 19,550,129 50.35
وجه نقد 17,875,239 62.39 16,274,913 41.31 15,518,223 39.45 15,275,687 39.34
سایر دارایی ها 202,813 0.7 212,394 0.53 174,812 0.44 149,920 0.38
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 446,703 1.55 1,401,120 3.55 1,558,954 3.96 1,497,706 3.85
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد