ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 205,457 0.87 1,454,515 3.88 1,670,322 4.15 1,864,784 4.61
اوراق 5,129,188 21.75 12,636,272 33.78 12,614,129 31.37 12,703,509 31.45
وجه نقد 18,056,709 76.59 23,055,027 61.63 25,649,175 63.8 25,575,912 63.31
سایر دارایی ها 174,852 0.74 257,224 0.68 266,856 0.66 248,054 0.61
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 89,033 0.37 501,232 1.34 559,853 1.39 617,038 1.52
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق