دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر توزیع سود دوره منتهی به 1398/01/31
منبع -
مقدمه احتراماً به استحضار کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان می رساند، سود دوره ایی منتهی به 1398/01/31، توزیع گردید.
متن خبر
پیوست