دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر توزیع سود دوره منتهی به 1397/12/29
منبع -
مقدمه احتراماً به استحضار کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان می رساند، سود دوره ایی منتهی به 1397/12/29، توزیع گردید.
متن خبر
پیوست