رديف نام تعداد
1 تامين سرمايه کاردان 39.900
2 شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص) 100