بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری

تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/06/11 بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود
1394/05/04 گزارش عملکرد برای دوره مالی 5 ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 دانلود
1394/01/01 رویه پذیره نویسی صندوق دانلود