ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/24 1,864,784 4.62 % 12,703,509 31.45 % 25,575,912 63.32 % 248,054 0.61 % 617,038 1.53 %
2 1396/07/23 1,864,527 4.61 % 12,697,241 31.37 % 25,679,676 63.44 % 235,222 0.58 % 617,546 1.53 %
3 1396/07/22 1,864,576 4.6 % 12,690,519 31.33 % 25,737,649 63.54 % 216,531 0.53 % 617,394 1.52 %
4 1396/07/21 1,854,749 4.59 % 12,685,648 31.39 % 25,663,803 63.51 % 202,735 0.5 % 617,012 1.53 %
5 1396/07/20 1,854,597 4.59 % 12,679,154 31.39 % 25,663,803 63.55 % 188,953 0.47 % 616,928 1.53 %
6 1396/07/19 1,854,453 4.59 % 12,672,664 31.39 % 25,664,022 63.58 % 175,185 0.43 % 616,845 1.53 %
7 1396/07/18 1,860,335 4.6 % 12,665,653 31.29 % 25,796,382 63.72 % 161,432 0.4 % 617,086 1.52 %
8 1396/07/17 1,799,773 4.46 % 12,658,534 31.4 % 25,708,965 63.77 % 147,694 0.37 % 617,151 1.53 %
9 1396/07/16 1,728,493 4.24 % 12,652,730 31.02 % 26,271,220 64.41 % 133,959 0.33 % 576,146 1.41 %
10 1396/07/15 1,724,778 4.23 % 12,644,937 31.04 % 26,253,106 64.44 % 120,069 0.29 % 574,820 1.41 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق