امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/12/15 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/12/14 تغییر رکن حسابرس از موسسه حسابرسی بیات رایان به موسسه حسابرسی فاطر تغییرات امیدنامه
1397/12/12 تصویب حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
1397/12/12 تصویب امیدنامه صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
1397/05/27 تغییر کارمزد ضامن نقد شوندگی بند 9-3 امیدنامه صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
1397/05/27 اصلاح ترکیب دارایی های صندوق با درامد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
1396/11/17 تغییر تاریخ واریز سود صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
1396/11/17 تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
1396/11/17 تغییر کارمزد مدیر صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
1396/05/26 اصلاح ترکیب دارایی های صندوق با درامد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
1395/06/17 افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان از 30 میلیون واحد به 50 میلیون واحد تغییرات امیدنامه
1395/06/17 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 30 میلیون واحد به 40 میلیون واحد تغییرات امیدنامه
1395/02/26 تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
1394/12/24 افزایش هزینه حسابرس، تغییر نرخ پیش بینی سود صندوق و تصویب هزینه های برگزاری مجامع تغییرات امیدنامه
1394/09/14 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 15 میلیون واحد به 30 میلیون واحد تغییرات امیدنامه
1394/05/13 تغییر نوع صندوق از " در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود" به " در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" -حذف بانک خاورمیانه به عنوان رکن ضامن نقدشوندگی -حذف بانک سامان به عنوان رکن ضامن جبران خسارت یا سود -افزایش سقف صندوق تغییرات امیدنامه