اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1395/12/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,493,137
تعداد واحدهای باقی مانده: 10,506,863
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 29,796,095,211,895
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,010,498
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,010,272
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,010,262
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,الهام فروغی مازندرانی
مدیر ثبت: بانک تجارت
ضامن نقد شوندگی اول: بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1395/12/04 1,010,498 1,010,272 10- 238,419 60,192,558 119,557 29,752,420 29,493,137 29,796,095,211,895
  2 1395/12/03 1,009,952 1,009,725 11- 283,711 59,954,139 119,757 29,632,863 29,374,275 29,659,934,932,869
  3 1395/12/02 1,009,405 1,009,176 10- 184,352 59,670,428 181,573 29,513,106 29,210,321 29,478,369,412,120
  4 1395/12/01 1,008,852 1,008,624 10- 119,173 59,486,076 60,184 29,331,533 29,207,542 29,459,434,090,406
  5 1395/11/30 1,008,311 1,008,083 11- 0 59,366,903 0 29,271,349 29,148,553 29,384,156,574,367
  6 1395/11/29 1,007,762 1,007,534 11- 0 59,366,903 0 29,271,349 29,148,553 29,368,153,954,769
  7 1395/11/28 1,007,223 1,006,995 11- 120,815 59,366,903 54,837 29,271,349 29,148,553 29,352,438,529,161
  8 1395/11/27 1,006,684 1,006,455 10- 130,541 59,246,088 58,781 29,216,512 29,082,575 29,270,307,647,332
  9 1395/11/26 1,006,145 1,005,915 11- 127,899 59,115,547 193,509 29,157,731 29,010,815 29,182,410,836,349
  10 1395/11/25 1,005,630 1,005,401 11- 210,197 58,987,648 268,644 28,964,222 29,076,425 29,233,453,302,627
  11 1395/11/24 1,004,978 1,004,749 10- 122,474 58,777,451 57,157 28,695,578 29,134,872 29,273,237,030,850
  12 1395/11/23 1,004,471 1,004,241 10- 0 58,654,977 0 28,638,421 29,069,555 29,192,850,494,037
  13 1395/11/22 1,003,822 1,003,799 11- 0 58,654,977 0 28,638,421 29,069,555 29,179,987,112,665
  14 1395/11/21 1,003,277 1,003,254 10- 118,709 58,654,977 144,568 28,638,421 29,069,555 29,164,155,480,096
  15 1395/11/20 1,002,733 1,002,710 10- 153,278 58,536,268 168,202 28,493,853 29,095,414 29,174,269,407,362
  16 1395/11/19 1,002,186 1,002,163 10- 197,433 58,382,990 135,084 28,325,651 29,110,338 29,173,314,248,462
  17 1395/11/18 1,001,646 1,001,623 10- 215,375 58,185,557 266,065 28,190,567 29,047,989 29,095,144,481,126
  18 1395/11/17 1,001,100 1,001,078 11- 104,577 57,970,182 58,308 27,924,502 29,098,679 29,130,038,464,008
  19 1395/11/16 1,000,558 1,000,535 105- 0 57,865,605 0 27,866,194 29,052,410 29,067,954,132,155
  20 1395/11/15 1,016,460 1,016,437 422- 0 57,865,605 0 27,866,194 29,052,410 29,529,944,162,398
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق