صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۸۶۶,۲۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۳,۷۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۴۱۲,۲۶۶,۲۶۵,۴۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۰۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۶۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۴,۳۷۴
تاریخ انتشار
1398/04/25
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۰۱۶,۰۳۴ ۱,۰۱۳,۶۹۶ ۳۰,۶۷۸ ۹۸,۴۳۹ ۱۳۹,۲۳۷,۵۳۰ ۱۲۳,۹۴۸ ۹۶,۲۵۵,۶۲۱ ۳۹,۸۶۶,۲۵۲ ۴۰,۴۱۲,۲۶۶,۲۶۵,۴۵۹
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۰۱۵,۸۵۵ ۱,۰۱۳,۴۸۱ ۳۴,۴۸۵ ۲۵۷,۸۶۴ ۱۳۹,۱۳۹,۰۹۱ ۷۱,۰۹۸ ۹۶,۱۳۱,۶۷۳ ۳۹,۸۹۱,۷۶۱ ۴۰,۴۲۹,۵۲۹,۷۰۸,۹۸۱
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۰۱۵,۳۱۱ ۱,۰۱۲,۹۲۵ ۳۵,۹۰۶ ۲۵۶,۹۰۵ ۱۳۸,۸۸۱,۲۲۷ ۶۷,۹۵۳ ۹۶,۰۶۰,۵۷۵ ۳۹,۷۰۴,۹۹۵ ۴۰,۲۱۸,۱۸۹,۱۹۳,۴۳۷
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۰۱۴,۴۵۴ ۱,۰۱۲,۰۶۵ ۳۵,۲۴۸ ۰ ۱۳۸,۶۲۴,۳۲۲ ۰ ۹۵,۹۹۲,۶۲۲ ۳۹,۵۱۶,۰۴۳ ۳۹,۹۹۲,۷۹۶,۷۰۳,۱۹۸
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۰۱۴,۲۳۵ ۱,۰۱۱,۸۵۶ ۳۶,۳۱۱ ۰ ۱۳۸,۶۲۴,۳۲۲ ۰ ۹۵,۹۹۲,۶۲۲ ۳۹,۵۱۶,۰۴۳ ۳۹,۹۸۴,۵۶۱,۹۸۹,۹۱۱
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱,۰۱۳,۷۶۳ ۱,۰۱۱,۳۸۵ ۳۶,۳۱۰ ۹۰,۳۳۴ ۱۳۸,۶۲۴,۳۲۲ ۰ ۹۵,۹۹۲,۶۲۲ ۳۹,۵۱۶,۰۴۳ ۳۹,۹۶۵,۹۲۵,۲۱۷,۷۴۰
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱,۰۱۳,۲۹۲ ۱,۰۱۰,۹۰۸ ۳۶,۳۹۴ ۵۵,۳۰۰ ۱۳۸,۵۳۳,۹۸۸ ۶۴,۵۰۲ ۹۵,۹۹۲,۶۲۲ ۳۹,۴۲۵,۷۰۹ ۳۹,۸۵۵,۷۷۳,۶۷۷,۸۲۳
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۰۱۲,۳۶۷ ۱,۰۰۹,۹۹۷ ۳۵,۵۰۳ ۴۰,۹۷۸ ۱۳۸,۴۷۸,۶۸۸ ۱۴۵,۲۸۷ ۹۵,۹۲۸,۱۲۰ ۳۹,۴۳۴,۹۱۱ ۳۹,۸۲۹,۱۵۱,۲۳۰,۲۹۲
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱,۰۱۱,۷۳۵ ۱,۰۰۹,۳۶۰ ۳۵,۷۸۳ ۱۲۶,۳۹۱ ۱۳۸,۴۳۷,۷۱۰ ۱۶۱,۶۵۰ ۹۵,۷۸۲,۸۳۳ ۳۹,۵۳۹,۲۲۰ ۳۹,۹۰۹,۳۲۰,۳۲۸,۶۴۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۰۱۱,۱۴۱ ۱,۰۰۸,۷۷۱ ۳۵,۹۰۷ ۱۰۵,۲۸۷ ۱۳۸,۳۱۱,۳۱۹ ۳۶,۲۲۷ ۹۵,۶۲۱,۱۸۳ ۳۹,۵۷۴,۴۷۹ ۳۹,۹۲۱,۶۰۵,۸۲۹,۲۴۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۰۱۰,۶۰۹ ۱,۰۰۸,۲۴۳ ۳۵,۲۳۷ ۰ ۱۳۸,۲۰۶,۰۳۲ ۰ ۹۵,۵۸۴,۹۵۶ ۳۹,۵۰۵,۴۱۹ ۳۹,۸۳۱,۰۶۲,۷۳۰,۸۹۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۰۰۹,۹۰۳ ۱,۰۰۷,۵۲۳ ۳۶,۳۸۰ ۰ ۱۳۸,۲۰۶,۰۳۲ ۰ ۹۵,۵۸۴,۹۵۶ ۳۹,۵۰۵,۴۱۹ ۳۹,۸۰۲,۶۲۷,۳۳۰,۰۶۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۰۰۹,۴۳۲ ۱,۰۰۷,۰۵۲ ۳۶,۳۸۰ ۰ ۱۳۸,۲۰۶,۰۳۲ ۱۶۴,۵۸۲ ۹۵,۵۸۴,۹۵۶ ۳۹,۵۰۵,۴۱۹ ۳۹,۷۸۴,۰۲۳,۴۱۹,۵۳۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱,۰۰۸,۹۵۲ ۱,۰۰۶,۵۸۲ ۳۶,۲۲۹ ۱۴۳,۶۹۲ ۱۳۸,۲۰۶,۰۳۲ ۱۱۰,۲۷۷ ۹۵,۴۲۰,۳۷۴ ۳۹,۶۷۰,۰۰۱ ۳۹,۹۳۱,۱۰۳,۴۴۳,۸۲۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱,۰۰۸,۴۱۹ ۱,۰۰۶,۰۵۶ ۳۵,۱۳۹ ۷۴,۰۳۷ ۱۳۸,۰۶۲,۳۴۰ ۱۶۴,۱۷۶ ۹۵,۳۱۰,۰۹۷ ۳۹,۶۳۶,۵۸۶ ۳۹,۸۷۶,۶۳۳,۴۳۷,۳۴۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱,۰۰۷,۸۵۳ ۱,۰۰۵,۵۰۵ ۳۴,۱۳۱ ۱۲۵,۴۸۴ ۱۳۷,۹۸۸,۳۰۳ ۳۵,۹۶۵ ۹۵,۱۴۵,۹۲۱ ۳۹,۷۲۶,۷۲۵ ۳۹,۹۴۵,۴۲۰,۴۵۹,۲۳۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۱,۰۰۴,۹۲۷ ۳۵,۴۹۷ ۰ ۱۳۷,۸۶۲,۸۱۹ ۰ ۹۵,۱۰۹,۹۵۶ ۳۹,۶۳۷,۲۰۶ ۳۹,۸۳۲,۴۹۱,۳۲۶,۹۰۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۱,۰۰۶,۵۳۲ ۱,۰۰۴,۱۷۱ ۳۵,۸۷۱ ۰ ۱۳۷,۸۶۲,۸۱۹ ۰ ۹۵,۱۰۹,۹۵۶ ۳۹,۶۳۷,۲۰۶ ۳۹,۸۰۲,۵۳۶,۶۳۸,۰۴۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱,۰۰۶,۰۶۵ ۱,۰۰۳,۷۰۵ ۳۵,۸۷۰ ۰ ۱۳۷,۸۶۲,۸۱۹ ۰ ۹۵,۱۰۹,۹۵۶ ۳۹,۶۳۷,۲۰۶ ۳۹,۷۸۴,۰۴۹,۶۰۸,۸۹۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱,۰۰۵,۵۹۹ ۱,۰۰۳,۲۳۹ ۳۵,۸۷۰ ۵۳۳,۷۶۸ ۱۳۷,۸۶۲,۸۱۹ ۴۰,۸۵۱ ۹۵,۱۰۹,۹۵۶ ۳۹,۶۳۷,۲۰۶ ۳۹,۷۶۵,۵۸۲,۸۳۲,۳۸۹