اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 39,983,856
تعداد واحدهای باقی مانده: 16,144
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 40,209,447,313,602
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,006,661
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,005,642
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,007,912
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,الهام فروغی مازندرانی
مدیر ثبت : بانک تجارت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/26 1,006,661 1,005,642 2,270 0 96,859,418 0 55,315,494 39,983,856 40,209,447,313,602
  2 1396/08/25 1,006,162 1,005,143 2,291 74,491 96,859,418 60,021 55,315,494 39,983,856 40,189,478,100,645
  3 1396/08/24 1,005,664 1,004,644 2,311 105,215 96,784,927 68,397 55,255,473 39,969,386 40,155,015,876,339
  4 1396/08/23 1,005,144 1,004,129 2,335 79,641 96,679,712 75,589 55,187,076 39,932,568 40,097,441,443,705
  5 1396/08/22 1,004,398 1,003,391 2,334 183,168 96,600,071 160,309 55,111,487 39,928,516 40,063,919,614,616
  6 1396/08/21 1,003,902 1,002,897 2,363 676 96,416,903 57,743 54,951,178 39,905,657 40,021,275,122,339
  7 1396/08/20 1,003,430 1,002,429 2,380 0 96,416,227 0 54,893,435 39,962,724 40,059,800,821,602
  8 1396/08/19 1,002,954 1,001,954 2,413 0 96,416,227 0 54,893,435 39,962,724 40,040,798,684,891
  9 1396/08/18 1,002,461 1,001,460 2,433 154,437 96,416,227 73,318 54,893,435 39,962,724 40,021,073,449,055
  10 1396/08/17 1,001,962 1,000,959 2,459 0 96,261,790 4,799 54,820,117 39,881,605 39,919,856,568,524
  11 1396/08/16 1,001,390 1,000,390 2,468 17,607 96,261,790 89,436 54,815,318 39,886,404 39,901,951,778,187
  12 1396/08/15 1,000,999 1,000,000 2,460 140,317 96,244,183 138,095 54,725,882 39,958,233 39,958,232,855,570
  13 1396/08/15 1,017,437 1,016,438 2,460 140,317 96,244,183 138,095 54,725,882 39,958,233 40,615,066,289,624
  14 1396/08/14 1,016,474 1,015,473 2,449 25,736 95,963,549 45,275 54,449,692 39,956,011 40,574,264,625,636
  15 1396/08/13 1,015,878 1,014,880 2,460 0 95,937,813 0 54,404,417 39,975,550 40,570,388,007,170
  16 1396/08/12 1,015,350 1,014,352 2,463 0 95,937,813 0 54,404,417 39,975,550 40,549,291,029,492
  17 1396/08/11 1,014,843 1,013,846 2,484 113,624 95,937,813 54,268 54,404,417 39,975,550 40,529,066,745,319
  18 1396/08/10 1,014,339 1,013,340 2,507 1,755 95,824,189 69,842 54,350,149 39,916,194 40,448,678,002,665
  19 1396/08/09 1,013,710 1,012,716 2,499 95,348 95,822,434 70,049 54,280,307 39,984,281 40,492,724,690,256
  20 1396/08/08 1,013,004 1,012,016 2,511 131,470 95,727,086 169,312 54,210,258 39,958,982 40,439,116,978,307
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق