اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/01/08
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 30,349,354
تعداد واحدهای باقی مانده: 9,650,646
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 30,723,181,844,094
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,012,711
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,317
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,011,517
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,الهام فروغی مازندرانی
مدیر ثبت: بانک تجارت
ضامن نقد شوندگی اول: بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/01/08 1,012,711 1,012,317 800- 153,353 64,377,812 59,486 32,922,376 30,349,354 30,723,181,844,094
  2 1396/01/07 1,012,164 1,011,770 783- 202,526 64,224,459 110,513 32,862,890 30,255,487 30,611,595,948,660
  3 1396/01/06 1,011,633 1,011,238 766- 77,193 64,021,933 1 32,752,377 30,163,474 30,502,446,780,622
  4 1396/01/05 1,011,077 1,010,681 750- 0 63,944,740 0 32,752,376 30,086,282 30,407,630,243,821
  5 1396/01/04 1,010,539 1,010,142 729- 0 63,944,740 0 32,752,376 30,086,282 30,391,418,252,620
  6 1396/01/03 1,010,002 1,009,606 710- 0 63,944,740 0 32,752,376 30,086,282 30,375,277,930,387
  7 1396/01/02 1,009,466 1,009,070 689- 0 63,944,740 0 32,752,376 30,086,282 30,359,153,262,125
  8 1396/01/01 1,008,931 1,008,534 669- 0 63,944,740 0 32,752,376 30,086,282 30,343,044,058,324
  9 1395/12/30 1,008,396 1,007,999 648- 0 63,944,740 0 32,752,376 30,086,282 30,326,954,240,638
  10 1395/12/29 1,007,861 1,007,465 629- 132,586 63,944,740 4,206 32,752,376 30,086,282 30,310,877,867,837
  11 1395/12/28 1,007,327 1,006,929 611- 0 63,812,154 0 32,748,170 29,957,902 30,165,490,712,312
  12 1395/12/27 1,006,759 1,006,361 591- 0 63,812,154 0 32,748,170 29,957,902 30,148,459,030,906
  13 1395/12/26 1,006,224 1,005,826 570- 189,811 63,812,154 85,231 32,748,170 29,957,902 30,132,442,813,104
  14 1395/12/25 1,005,689 1,005,290 553- 258,402 63,622,343 80,511 32,662,939 29,853,322 30,011,233,194,874
  15 1395/12/24 1,005,147 1,004,745 535- 202,411 63,363,941 116,634 32,582,428 29,675,431 29,816,243,749,538
  16 1395/12/23 1,004,545 1,004,269 519- 296,608 63,161,530 547,949 32,465,794 29,589,654 29,715,964,333,829
  17 1395/12/22 1,003,998 1,003,725 494- 135,615 62,864,922 141,163 31,917,845 29,840,995 29,952,142,696,877
  18 1395/12/21 1,003,484 1,003,211 63- 0 62,729,307 0 31,776,682 29,846,543 29,942,366,384,118
  19 1395/12/20 1,002,943 1,002,669 43- 0 62,729,307 0 31,776,682 29,846,543 29,926,207,612,972
  20 1395/12/19 1,002,404 1,002,131 22- 128,948 62,729,307 121,691 31,776,682 29,846,543 29,910,142,799,139
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق