اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1395/10/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 28,531,551
تعداد واحدهای باقی مانده: 11,468,449
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 28,716,962,184,726
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,006,379
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,498
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,006,164
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,الهام فروغی مازندرانی
مدیر ثبت: بانک تجارت
ضامن نقد شوندگی اول: بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1395/10/27 1,006,379 1,006,498 334- 245,889 55,668,082 154,951 26,189,530 28,531,551 28,716,962,184,726
  2 1395/10/26 1,005,811 1,005,930 336- 109,280 55,422,193 80,013 26,034,579 28,440,613 28,609,274,514,472
  3 1395/10/25 1,005,297 1,005,416 336- 0 55,312,913 0 25,954,566 28,411,346 28,565,232,492,599
  4 1395/10/24 1,004,774 1,004,893 336- 0 55,312,913 0 25,954,566 28,411,346 28,550,364,140,178
  5 1395/10/23 1,004,225 1,004,344 336- 98,739 55,312,913 260,675 25,954,566 28,411,346 28,534,774,125,631
  6 1395/10/22 1,003,678 1,003,797 335- 0 55,214,174 0 25,693,891 28,573,282 28,681,762,397,550
  7 1395/10/21 1,003,146 1,003,265 335- 137,535 55,214,174 769,057 25,693,891 28,573,282 28,666,567,570,565
  8 1395/10/20 1,002,593 1,002,709 327- 218,437 55,076,639 246,048 24,924,834 29,204,804 29,283,912,843,214
  9 1395/10/19 1,002,037 1,002,152 326- 89,499 54,858,202 131,945 24,678,786 29,232,415 29,295,334,912,409
  10 1395/10/18 1,001,629 1,001,602 183- 0 54,768,703 0 24,546,841 29,274,861 29,321,750,231,788
  11 1395/10/17 1,001,128 1,001,100 183- 0 54,768,703 0 24,546,841 29,274,861 29,307,057,483,331
  12 1395/10/16 1,000,578 1,000,550 183- 153,005 54,768,703 94,385 24,546,841 29,274,861 29,290,951,525,134
  13 1395/10/15 1,016,459 1,016,431 184- 132,146 54,615,698 263,201 24,452,456 29,216,241 29,696,288,662,105
  14 1395/10/15 1,000,028 1,000,000 184- 132,146 54,615,698 263,201 24,452,456 29,216,241 29,216,236,606,234
  15 1395/10/14 1,015,916 1,015,888 183- 218,924 54,351,406 130,167 23,926,054 29,347,296 29,813,560,413,159
  16 1395/10/13 1,015,361 1,015,331 184- 287,936 54,132,482 228,633 23,795,887 29,258,539 29,707,088,790,542
  17 1395/10/12 1,014,810 1,014,779 184- 119,125 53,844,546 97,183 23,567,254 29,199,236 29,630,769,530,491
  18 1395/10/11 1,014,239 1,014,208 184- 0 53,725,421 0 23,470,071 29,177,294 29,591,836,384,962
  19 1395/10/10 1,013,684 1,013,651 0 0 53,725,421 0 23,470,071 29,177,294 29,575,592,725,033
  20 1395/10/09 1,013,129 1,013,096 0 166,320 53,725,421 82,368 23,470,071 29,177,294 29,559,411,839,587
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   ارکان صندوق
   درباره صندوق