اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 39,918,609
تعداد واحدهای باقی مانده: 81,391
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 40,108,859,656,878
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,005,740
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,766
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,007,428
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,الهام فروغی مازندرانی
مدیر ثبت : بانک تجارت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/24 1,005,740 1,004,766 2,662 255,833 94,703,796 249,819 53,227,341 39,918,609 40,108,859,656,878
  2 1396/07/23 1,005,163 1,004,189 2,693 54,712 94,447,963 86,465 52,977,522 39,912,595 40,079,796,415,548
  3 1396/07/22 1,004,607 1,003,633 2,716 0 94,393,251 0 52,891,057 39,944,348 40,089,485,181,764
  4 1396/07/21 1,003,975 1,002,979 2,685 0 94,393,251 0 52,891,057 39,944,348 40,063,331,569,504
  5 1396/07/20 1,003,478 1,002,482 2,704 104,751 94,393,251 122,096 52,891,057 39,944,348 40,043,477,213,751
  6 1396/07/19 1,002,978 1,001,983 2,721 242,093 94,288,500 79,728 52,768,961 39,961,693 40,040,924,940,740
  7 1396/07/18 1,002,526 1,001,524 3,288 187,092 94,046,407 94,302 52,689,233 39,799,328 39,859,990,411,400
  8 1396/07/17 1,001,905 1,000,924 355- 76,376 93,859,315 164,914 52,594,931 39,706,538 39,743,231,144,400
  9 1396/07/16 1,001,286 1,000,334 355- 44,016 93,782,939 100,274 52,430,017 39,795,076 39,808,363,542,456
  10 1396/07/15 1,000,949 1,000,000 335- 0 93,738,923 0 52,329,743 39,851,334 39,851,348,436,309
  11 1396/07/15 1,016,913 1,015,964 335- 0 93,738,923 0 52,329,743 39,851,334 40,487,535,132,285
  12 1396/07/14 1,016,643 1,015,696 493- 0 93,738,923 0 52,329,743 39,851,334 40,476,837,886,659
  13 1396/07/13 1,016,138 1,015,191 474- 98,906 93,738,923 72,856 52,329,743 39,851,334 40,456,706,465,841
  14 1396/07/12 1,015,622 1,014,674 452- 115,284 93,640,017 148,703 52,256,887 39,825,284 40,409,697,129,909
  15 1396/07/11 1,015,010 1,014,085 438- 242,857 93,524,733 38,157 52,108,184 39,858,703 40,420,105,479,218
  16 1396/07/10 1,014,596 1,013,669 468- 39,786 93,281,876 114,344 52,070,027 39,654,003 40,196,051,885,129
  17 1396/07/09 1,014,293 1,013,368 398- 0 93,242,090 0 51,955,683 39,728,561 40,259,639,745,005
  18 1396/07/08 1,013,783 1,012,858 377- 0 93,242,090 0 51,955,683 39,728,561 40,239,386,248,403
  19 1396/07/07 1,013,275 1,012,350 357- 0 93,242,090 0 51,955,683 39,728,561 40,219,223,908,094
  20 1396/07/06 1,012,766 1,011,842 337- 0 93,242,090 0 51,955,683 39,728,561 40,199,009,602,180
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق